بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از رشته تحصیلی خود در دانشگاه

کد محصول: OL152

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل word

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول ۱
چکیده ۲
مقدمه ۳
بیان مسئله      ۴
اهمیت وضرورت تحقیق۵
اهداف کلی وآرمانی۵
فرضیه های تحقیق۶
کلید واژه۷

فصل دوم۱۰
پیشینه تحقیق۱۱
مبانی نظری تحقیق۱۲
شناخت تئوریها۱۳
درآمدی مختصر به پیشینه دانشگاه پیام نور۱۹
درآمدی بر رویکردهای آموزشی،درسی و…پیام نور            ۲۱
ثبت نام۲۸
مراحل ثبت نام۲۹
نظام آموزشی۳۰
واحد های درسی در طول مدت تحصیل۳۰
حضور وغیاب۳۱
حذف واضافه ۳۲
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو۳۳
مرخصی تحصیلی وانصراف از تحصیل۳۵
انتقال۳۶
دانشجوی مهمان ۳۷
تغییر رشته۳۸
پذیرش واحد های درسی پذیرفته شدگان۴۰
فراغت از تحصیل ۴۱
ضوابط اعطای مدرک معادل۴۲
ضوابط دورهای فراگیر۴۷
اساسنامه دانشگاه پیام نور۵۲

فصل سوم۶۲
روش تحقیق۶۳
جامعه آماری۶۳
نمونه آماری۶۳
روش جمع آوری اطلاعات۶۴
آمارهای مورد استفاده ۶۴

فصل چهارم۶۵
تجزیه وتحلیل اطلاعات۶۶
فرضیه۱۶۶
فرضیه۲۶۸
فرضیه۳۷۰
فرضیه۴۷۳

فصل پنجم۷۵
نتیجه گیری۷۶
پیشنهادات ۷۹
منابع۸۰
ضمائم۸۱
پرسشنامه