راه های رسوخ مدهای غیر متعارف

کد محصول: OL140

تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحه فایل word

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول
(
کلیات تحقیق)
مقدمه ۲
کلیات ۴
اهمیت مسئله ۷
اهداف تحقیق ۱۰
متغیرهای تحقیق،فرضیه و سؤالات تحقیق ۱۱
تعاریف واژه ها و اصطلاحات ۱۳
فصل دوم
(
ادبیات و پیشینه تحقیق)
تقلید و مدگرایی در یادگیری بوسیکه مشاهده ۱۵
نظریه های تقلید ۱۷
ارزیابی نظریه های تقلید ۳۳
عواملی که بر احتمال وقوع تقلید اثر می گذارند ۳۷
انگیزش پیشرفت ۴۵
فوبیها و ترسها و شناخت ها ۵۳
سرمشق گیری در رفتار درمانی ۵۸
فراگیری رفتارهای جدید ۶۳
خلاصه فصل ۶۷
فصل سوم
(
روش تحقیق)
روش تحقیق ۷۱
نمونه آماری و حجم نمونه ۷۲
ابزار گردآوری اطلاعات ۷۴
روش گردآوری اطلاعات ۷۵
روش آماری ۷۶
فصل چهارم
(
تجزیه و تحلیل داده ها)
تجزیه و تحلیل توصیفی ۷۸
نمودار فراوانی ۸۱
تفسیر آماری ۸۲
تفسیر درصدی ۸۴
تحلیل آماری ۸۶
نتیجه آماری ۸۸
فصل پنجم
(
نتیجه گیری)
نتیجه گیری ۹۰
محدودیت ها و ملاحظات پژوهش ۹۳
پیشنهادات ۹۴
منابع و مآخذ ۹۵
پرسشنامه ۹۶
« مقدمه » 
جامعه خود به خود معنی و مفهوم ندارد . اصولاً جامعه مفهومی انتزاعی و ساخته تفکرات و ذهنی بشری است که در اثر اجتماع و جمع شدن عده ای از افراد و اعضای خانواده در یک مجموعه و محله و اقلیم و مکان اطلاق می گردد و چون بشر از آغاز خلقت به صورت جمعی زندگی کرده و برای رفع نیازهای اولیه و برقراری نیازهای ارتباطی و نیز عاطفی و ترس از خطرات حیوانات درنده و رعد و برق و سیل و زلزله سعی در گردهم آیی و در کنار هم زیستن داشته اند . ( کاردان ، ۱۳۷۳)
هر امر اجتماعی و پدیده اجتماعی عبارت است ، هر موقعیت ، هر رابطه یا واقعیتی که به نحوی یکی از جنبه های حیات اجتماعی را توجیه کند.
( محسنی منوچهر ، ۱۳۶۶ ) “۱۶”
بنابراین اجتماعی بودن موجود انسان امری مسلم و علی حده ( علیحده ) است و رفع نیازهای انسانی بوسیله یکدیگر یک پدیده طبیعی و اجتناب ناپذیر است پس قلمرو انسان ها در گروه و روابط بین آنها در بستری از نیازهای طبیعی و اجتماعی و عاطفی و … در روی کره خاکی پراکنده و مستتر است .
امروزه نیازها متنوع و پیچیده نشده و هزاران نیاز اقتصادی ، اجتماعی ، هنری ، علمی ، فنی ، تحصیم ، عاطفی ، ورزشی و … درهم تنیده شده اند و با توجه به رشد و توسعه تکنولوژی و ارتباطات ، هنسون ، تکنولوژی های جدید ارتباطی ، ۱۳۷۳ ترجمه حیدری ) .
سرعت ارتباط و انتقال پیام ها چه از نوع پیام های شغلی و تحصیلی و علمی و پژوهشی و اقتصادی و سیاسی و چه از نوع هنری و اجتماعی و ورزشی و غیره به سرعت در سراسر جهان پراکنده و دریافت می گردد . آنچنانکه اگر در کره زمین در بالاترین نقطه قطب شمال اتفاقی بیفتد در جنوبی ترین نقطه کره زمین در طول فقط چند دقیقه ارتباط برقرار و پیام قابل شنیدن و دیدن و … می باشد .
این مسئله در مورد امور و پدیده های نابهنجار نیز وجود دارد و گروه های زیرزمینی و مافیا می توانند اطلاعات و پیام ها را در کوتاه ترین زمان به گیرندگان خود منتقل کنند . در این تحقیق نوع دیگری از نفوذ و رسوخ در اجتماعات مختلف را در نظر داریم که پدیده ها و امور و رفتارهای مدی
( Fashen ) که برخی حتی مورد قبول هنجارهای جامعه ما نیستند . چگونه وارد جامعه شده و ترویج می شدند و راه های مقابله با آن چگونه است