رابطه خوش بینی و بد بینی با سلامت عمومی

کد محصول: OL133

تعداد صفحات: ۱۵۰۰۰ تومان فایل word

قیمت: ۹۵ صفحه 

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

پرسشنامه ندارد

فهرست مطالب

چکیده ۱
فصل اول
مقدمه ۸
بیان مسئله ۱۰
اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۳
اهداف تحقیق ۱۶
فرضیه ها  ۱۸
متغیرها ۱۸

فصل دوم
خوش بینی ۲۰
موضوع گیریهای نظری درباره خوش بینی وبدبینی ۲۵
خوش بینی بعنوان یک تفاوت فردی ۳۰
خوش بینی گرایشی ۳۳
سبک تبیینی ۳۶
بحثهایی درباره خوش بینی ۴۳
خوش بینی و عدم حتمیت ۵۷
مولفه های خوش بینی ۵۹
چگونه می توان شیوه های اسنادی خوش بینانه را آموزش داد؟ ۶۱
تحقیقات انجام شده: ۶۵
نتیجه گیری: ۶۶

فصل سوم
روش تحقیق ۶۹
جامعه آماری ۶۹
نمونه آماری روش نمونه گیری ۶۹
ابزار اندازه گیری ۶۹
روش جمع آوری اطلاعات ۷۰
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۱

فصل چهارم
مقدمه ۷۳
تحلیل داده ها ۷۹
فرضیه داده ها .۷۴

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری: ۸۱
پیشنهادات: ۸۴
محدودیتهای تحقیق: ۸۶
منابع وماخذ ۸۷

چکیده :

افراد در شرایط و موقعیتهای استرس آمیز واکنشهای مختلفی از خود نشان می دهند و بعضی در شرایط سخت سلامت روانی  جسمی خود را حفظ می کنند و بعضی در مقابل تعارضات زود تحمل خود را از دست میدهند که اصطلاح خوش بینی و بد بینی را به آن می دهند هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر خوش بینی و بد بینی بر سلامت عمومی در دانشجویان گروه راهنمایی و مشاوره بود. روش تحقیق بکار گرفته شده برای پژوهش اخیر یک طرح همبستگی بود، که  برای بررسی میزان همبستگی ، پرسشنامه های خوش بینی و بدبینی و سلامت عمومی روی ۵۰ نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد واحد قوچان به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بود اجرا گردید. و این نتیجه بدست آمده که بین خوش بینی و سلامت روان رابطه وجود دارد.

 ( ۰۵/.>P)

پرسشنامه خوش بینی و بد بینی :این پرسشنامه دارای۱۶ سوال می باشد با۶ گزینه طریقه نمره گذاری بصورت(۰.۱.۲.۳.۴.۵)می باشد چون خوش بینی و بد بینی را می سنجد اگر فرد به گزینه خوش بینانه جاب دهد ۵نمره و بالعکس اگر به بدبینی جاب دهد صفر داده می شود اعتبار تست فوق از طریق اجرای مجدد تست۸۹%محاسبه گردید.

پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ):آزمونGHQسلامت عمومی یک پرسشنامه سرندی مبتنی بر روش خود گزارش دهی است که در مجموعه های بالینی با هدف دریابی کسانی که دارای یک اختلال روانی هستندمورد استفاده قرار می گیرد(گلد برگ۱۹۷۲)