بررسی نقش اوقات فراغت در تکامل فردی و سلامت اجتماعی دانش آموزان

کد محصول: OL114

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
تأئیدیه
تقدیم به
چکیده
فصل اول :
مقدمه ۱
بیان مسأله ۲
اهمیت و ضرورت پژوهش ۴
اهداف پژوهش ۶
فرضیه های پژوهش ۶
متغیر های پژوهش ۷
تعاریف واژها و اصطلاحات ۸
فصل دوم :
مقدمه ۱۰
تاریخچه فراغت ۱۱
اهمیت اوقات فراغت در جوانان ۱۲
کارکردهای اوقات فراغت ۱۴
زمینه ها و فعالیت های اوقات فراغت در جوانان ۲۰
آثار اوقات فراغت ۳۰
معنی و مفهوم بهداشت روانی ۳۲
مشخصه های بهداشت روانی و شخصیت سالم ۳۵
تعریف سلامت ۳۸
عوامل تعیین کننده سلامت ۴۰
ابعاد سلامت ۴۲
سلامت اجتماعی و تحقیقات انجام شده ۴۴
نقش اوقات فراغت در تأمین سلامت فردی و اجتماعی ۴۶
پیشینه پژوهش ۴۸
فصل سوم :
روش پژوهش ۵۰
نمونه آماری ۵۰
نمونه و روش نمونه گیری ۵۰
روش اجرای پژوهش ۵۱
روشهای آماری پژوهش ۵۱
فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل آماری ۵۳
فصل پنجم :
بحث و نتیجه گیری ۷۱
پیشنهادات ۷۵
محدودیتهای تحقیق ۷۶
منابع و مآخذ
منابع ۷۷
ضمائم
پرسشنامه
فهرست جداول :
جدول شماره ۱ ۵۳
جدول شماره ۲ ۵۴
جدول شماره ۳ ۵۵
جدول شماره ۴ ۵۶
جدول شماره ۵ ۵۷
جدول شماره ۶ ۵۸
جدول شماره ۷ ۵۹
جدول شماره ۸ ۶۰
جدول شماره ۹ ۶۱
جدول شماره ۱۰ ۶۲
جدول شماره ۱۱ ۶۳
جدول شماره ۱۲ ۶۴
جدول شماره ۱۳ ۶۵
جدول شماره ۱۴ ۶۶
جدول شماره ۱۵ ۶۷
جدول شماره ۱۶ ۶۸
جدول شماره ۱۷ ۶۹
جدول شماره ۱۸ ۷۰
فهرست نمودار :
نمودار شماره ۱ ۵۳
نمودار شماره ۲ ۵۴
نمودار شماره ۳ ۵۵
نمودار شماره ۴ ۵۶
نمودار شماره ۵ ۵۷
نمودار شماره ۶ ۵۸
نمودار شماره ۷ ۵۹
نمودار شماره ۸ ۶۰
نمودار شماره ۹ ۶۱
نمودار شماره ۱۰ ۶۲
نمودار شماره ۱۱ ۶۳
نمودار شماره ۱۲ ۶۴
نمودار شماره ۱۳ ۶۵
نمودار شماره۱۴ ۶۶
نمودار شماره ۱۵ ۶۷
نمودار شماره ۱۶ ۶۸