بررسی و شناخت علل اعتیاد در بین جوانان

کد محصول: OL105

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

  فهرست مطالب

فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه۱
بیان مسئله ۳
اهمیت و ضرورت مسئله ۴
اهداف کلی تحقیق ۵
اهداف جزئی ۵
متغیرها ۶
الف – متغیرها مستقل ۶
ب – متغیرها وابسته ۶
ج – متغیرها کنترل ۶
سوالات ویژه تحقیق ۷
تعریف اصطلاحات ۷
الف ) نظری ۷
ب ) عملیاتی ۸
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه ۹
فصل دوم بخش اول : پیشینه تحقیق
مقدمه اعتیاد . ۱۱
مواد مخدر چیست ؟ ۱۳
تعریف اعتیاد . ۱۳
تعریف واژه ها ۱۴
علائم و نشانه های مصرف مواد مخدر ۱۷
وضعیت کراک در ایران ۲۰
اطلاعی در مورد کوکائین و کراک واقعی ۲۱
ملاکهای تشخیص برای مسمومیت با کوکائین و کراک ۲۲
مسمومیت با کوکائین و کراک ۲۳
هروئین ۲۶
حشیش یا حش ۲۸
علف یا گراس ۲۹
پیشینه تحقیق ۳۲
تاریخچه اعتیاد ۳۲
اعتیاد در دنیا ۳۶
اعتیاد در ایران ۴۵
جوانان و اعتیاد ۴۶
علل گرایش فرد به مواد مخدر۴۸
معتاد به عنوان مجرم یا بیمار ۵۱
اثرات شوم اعتیاد ۵۳
الف ) آثار فردی اعتیاد ۵۴
ب ) آثار اقتصادی و اجتماعی اعتیاد ۵۵
انواع مواد اعتیاد آور ۵۶
جدول مواد خواب آور و مخدر ۵۷
جدول مواد توهم زا ۵۸
جدول مواد محرک ۵۹
جدول مواد آرام بخش ۶۰
تریاک ۶۱
مرفین ۶۱
هروئین ۶۲
حشیش ۶۳
ال . اس . دی ۶۳
متادون ۶۴
اعتیاد ا زدیدگاه اسلام ۶۵
فصل دوم بخش دوم : تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع مورد تحقیق
تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق ۶۶
هدف تحقیق ۶۶
روش مطالعه ۶۷
تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق ۶۷
هدف تحقیق ۶۷
روش مطالعه ۶۷
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه ۶۸
نوع تحقیق ۷۰
ابراز گرد آوری داده ها یا اطلاعات ۷۱
روایی و پایائی ابراز تحقیق ۷۱
روشهای آماری ۷۲
آمار توصیفی .. ۷۲
روش آمار استنباطی ۷۳
جدول تناظر ۷۴
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ۷۶
روش های آماری توصیفی ۷۶
جدول توزیع فراوانی ۷۷
درصد جدول توزیع فراوانی ۷۷
نمودار جدول توزیع فراوانی ۷۸
فصل پنجم : بیان نتایج ، محدودیتها و پیشنهادات
موضوع ۷۹
بیان مسأله ۷۹
سولات ویژه تحقیق ۸۰
جامعه آماری ۸۰
نمونه آماری ۸۰
روش نمونه گیری ۸۰
ابراز گرد آوری داده ها یا اطلاعات ۸۱
الف ) روش کتابخانه ای ۸۱
ب ) روش پرسشنامه ای ۸۱
روش های آماری توصیفی ۸۲
نتیجه گیری ۸۲
بحث بر روی یافته های هر یک از سوالات ویژه ۸۳
محدودیتهای تحقیق ۸۵
الف ) محدودیتهای تحت کنترل ۸۵
محدودیتهای خارج از کنترل ۸۵
پیشنهادات ۸۶
الف ) مبتنی بر نتایج تحقیق ۸۶
ب ) مبتنی بر تجارب تحقیق ۸۷
ج ) توصیه به محققان دیگر ۸۸
منابع ۸۹
عنوان منابع ۹۰
پیوست
نمودار و جدول شماره ( ۱) ۹۲
نمودار و جدول شماره ( ۲) ۹۴
نمودار و جدول شماره ( ۳) ۹۶
نمودار و جدول شماره ( ۴) ۹۸
نمونه پرسشنامه ۱۰۰
نمونه پرسشنامه ۱۰۱