بررسی و پیشنهاد خانه ای برای کودکان بدون سرپرست

کد محصول: OL103

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 
مقدمه
پروپوزال : بیان مسئله و ضرورت آن 
اهداف پروژه
مبانی نظری عام طرح
فصل اول : پدیده بی سرپرستی
۱-۱ بی سرپرستی ، عوامل و تبعات .
فصل دوم : پدیده بی سرپرستی در جهان 
۲-۱ تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان
۲-۲ نمونه های خارجی
فصل سوم : پدیده بی سرپرستی در ایران 
۳-۱ تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران
۳-۲ نمونه های موجود در ایران
فصل چهارم : راهکارها و نتیجه گیری 
معرفی پروژه
فصل پنجم : طراحی فضا برای کودکان 
قوانین و ضوابط شیر خوارگاه ها
بستر طراحی
مبانی نظری عام پروژه
برنامه فیزیکی
فهرست منابع و مأخذ
فهرست منابع و مأخذ :
۱- ایپکچی ، محمد حسن ، مطالعه و ارزیابی دو شیوه سرپرستی شبه خانواده و شبانه روزی مستقل در تهران ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .
۲- بابایی ، ناصر ودیگران ، نگرشی بر پدیده بی سرپرستی و مشکلات فرزندان دور از خانواده ، چاپخانه سازمان بهزیستی کشور ۱۳۶۹.
۳- بررسی وضعیت روانی –رفتاری فرزندان شبانه روزیهای سازمان بهزیستی استان تهران ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .
۴- رابلیو ، پ و ماسگریو ، جامعه شناسی تعلیم و تربیت ، ترجمه ناهید فخرایی.
۵- راوندی ، مرتضی ، تاریخ اجتماعی ایران ، جلد اول .
۶- راوندی ، مرتضی ، سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا .
۷- ساختهای خویشاوندی در ایران .
۸- سینگر ، دروتی . جی ؛ کودک چگونه فکر می کند .
۹- شعاری نژاد ، علی اکبر ، روانشناسی رشد .
۱۰- فرهنگ الهام ، طراحی خانه کودکان بی سرپرست ،مقاله کارشناسی ارشد معماری ، ۱۳۸۳
۱۱- صنعتی نیا ، عباسعلی ، در مسیر داوری (کاوش پیرامون کودکان بی سرپرست و چگونکی نگهداری از آنان ) انتشارات روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور .
۱۲- اطلاعات آماری هواشناسی خراسان شمالی . پ
۱۳- کمیته تعیین هدفهای بهزیستی ، گزارش کمیته برنامه ریزی بهزیستی و آموزشی کودکان و نوجوانان بی سرپرست ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .
۱۴- ماسن ، پاول هنری ، رشد و شخصیت کودک .
۱۵- مطلق زاده ، رویا ، وسایل بازی کودکان ، سازمان زیباسازی شهر تهران ، ۱۳۷۸ .
۱۶- مقایسه دو شیوه سرپرستی فرزند خواندگی و شبانه روزی ، پژوهشهای حمایتی ، دانشگاه علون بهزیستی و توانبخشی ، ۱۳۶۹ .
۱۷- کتابچه طرح تفضیلی شهرستان اسفراین .
۱۸- منصوری ، محمد ، مجموعه قوانین و مقررات بهزیستی ، چاپخانه سازمان بهزیستی کشور .
۱۹- هنر و معماری ، شماره ۲۵- ۲۶ ، ۱۳۵۳ .
۲۰- صالحی ، نازنین ، کودکان فراموش شده ،مقاله کارشناسی ارشد معماری .
۲۱- مهدی زاده ، مجید ، خانه ای برای کودک ،مقاله کارشناسی ارشد معماری ۱۳۸۵.
۲۲- Alexander, Christopher, Sara Ishikawa, Murray Silverstein, a Pattern Language, New York, Oxford University Press, 1977.
۲۳- Allen, Marjory (Baroness), Planning For Play, London, Thames and Hudson, 1975.
۲۴- Architecture Today, no.5, 1998.
۲۵- Architecture For Changing World, The Agha Khan Award For Architecture
۲۶- Child Welfere League of American, inc ., Standards for Residential Center For Children .
۲۷- SOS- Kinderdorf International, General Secretaria, How to Organize an SOS Children Village .
۲۸- Soledad, Lorenzo, Children s Rooms Stylish Idea .
۲۹- The Architectural Review, July,1996 .