اطلاعیه

بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی قبل و پس از زایمان طبیعی و سزارین

کد محصول: OL98

تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحه فایل word

قیمت: ۳۰۰۰۰  تومان 

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول  چهارچوب کلی پژوهش
۱-۱ مقدمه  ۲
۲-۱ بیان مسئله ۶
۳-۱ ضرورت و اهمیّت پژوهش ۹
۴-۱ اهداف پژوهش  ۱۲
۱-۴-۱  اهداف اصلی پژوهش  ۱۳
۲-۴-۱ اهداف فرعی پژوهش    ۱۴
۵-۱ فرضیه های پژوهش ۱۴
۶-۱ متغییرهای پژوهش  ۱۶
۷-۱ تعاریف ، اصطلاحات و مفاهیم  ۱۷
۱-۷-۱ مفاهیم نظری  ۱۷
۲-۷-۱ مفاهیم عملی  ۲۰

فصل دوم  مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۱-۲ مقدمه  ۲۲
۲-۲ اضطراب ۲۲
۳-۲ انواع اختلالات اضطرابی ۲۵
۱-۳-۲ اختلالات وحشتزدگی ۲۵
۲-۳-۲ فوبیهای خاص ۳۱
۳-۳-۲ اختلال اضطراب فراگیر ۳۴
۴-۳-۲ اختلال وسواس فکری – عملی ۳۶
۵-۳-۲ اختلال استرس حاد  واسترس پس از آسیب ۴۰
۴-۲ روانکاری و اضطراب ۴۴
۵-۲ افسردگی ۴۶
۶-۲ نظریه های افسردگی ۵۱
۱-۶-۲ نظریه ی زیستی ۵۱
۲-۶-۲ نظریه ی روان پویشی  ۵۵
۳-۶-۲ نظریه های بین فردی  ۵۶
۴-۶-۲ نظریه ی شناختی  ۶۰
۵-۶-۲ نظریه ی درماندگی آموخته شده و اسناد سلیگمن  ۶۲
۷-۲ خصوصیات دوران بارداری  ۶۴
۸-۲ عوامل موثر بر واکنش نسبت به بارداری  ۶۵
۹-۲ مراحل بارداری و احساسات روانی هر مرحله  ۶۵
۱۰-۲ تعدیل در حاملگی  ۶۷
۱۱-۲ مشاوره قبل از حاملگی  ۶۷
۱۲-۲ بررسی های قبل از زایمان  ۷۳
۱-۱۲-۲ حرکات جنین   ۷۳
۲-۱۲-۲ تنفس جنین  ۷۳
۱۳-۲ تست های قبل از زایمان  ۷۴
۱۴-۲ اختلالات حاملگی  ۷۴
۱-۱۴-۲ هیپرتانسیون  ۷۵
۲-۱۴-۲ پره اکلامپسی  ۷۵
۳-۱۴-۲ اکلامپسی  ۷۶
۴-۱۴-۲ پره اکلامپسی افزوده شده بر هیپرتانسیون مزمن  ۷۶
۱۵-۲ خون ریزی زایمانی  ۸۳
۱-۱۵-۲ خونریزی قبل از زایمان  ۸۴
۱۶-۲ اختلالات بند ناف  ۹۱
۱-۱۶-۲ طول بند ناف  ۹۱
۲-۱۶-۲ پیچ خوردن بند ناف  ۹۲
۳-۱۶-۲ شریان بند نافی منفرد  ۹۲
۴-۱۶-۲ اختلالات محل اتصال بند ناف  ۹۲
۱۷-۲ وضع حمل ۹۴
۱۸-۲ نمایش و زایمان بریچ  ۹۴
۱۹-۲ زایمان بافورسپس و واکیوم  ۹۷
۲۰-۲ جراحی سزارین  ۹۹
۲۱-۲ مقایسه زایمان طبیعی و عمل سزارین  ۱۰۱
۲۲-۲ سزارین در ایران سه برابر آمار جهانی  ۱۰۳
۲۳-۲ دلایل گرایش مادران به عمل سزارین  ۱۰۴
۲۴-۲ مزایای زایمان طبیعی  ۱۰۶
۲۵-۲ پیامد های اختلالات روانی بر حاملگی  ۱۰۷
۲۶-۲ اختلالات روانی بعد از زایمان  ۱۰۷
۲۷-۲ درمان افسردگی بعد از زایمان  ۱۱۱
۲۸-۲ پیشینه ی پژوهش ۱۱۲
۱-۲۸-۲ پژوهش های خارجی مرتبط با موضوع پژوهش ۱۱۲
۲-۲۸-۲ پژوهش های داخلی مرتبط با موضوع پژوهش ۱۱۳

فصل سوم  روش شناسی پژوهش
۱-۳ مقدمه  ۱۱۶
۲-۳ روش پژوهش  ۱۱۶
۳-۳ جامعه آماری  ۱۱۶
۴-۳ نمونه و روش نمونه گیری  ۱۱۶
۵-۳ ابزار پژوهش  ۱۱۷
۱-۵-۳ مقیاس افسردگی بک(پرسشنامه پیوست شماره۱) ۱۱۸
۲-۵-۳ مقیاس اضطراب زانک (پرسشنامه پیوست شماره ۲) ۱۲۰
۶-۳ روش اجرای پژوهش  ۱۲۲
۷-۳ روش و تجزیه و تحلیل آماری داده ها  ۱۲۲

فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری یافته های پژوهش
۱-۴ مقدمه  ۱۲۵
۲-۴ بررسی ویژگیهای دموگرافیک گروههای نمونه  ۱۲۵
۳-۴ یافته های استنباطی پژوهش ۱۳۱

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
۱-۵ مقدمه  ۱۴۸
۲-۵ خلاصه ی پژوهش  ۱۴۸
۳-۵ بحث در مورد یافته های پژوهش  ۱۴۹
۴-۵ نتیجه گیری  ۱۵۷
۵-۵ محدودیتهای پژوهش  ۱۶۰
۶-۵ پیشنهادات  ۱۶۱
۱-۶-۵ پیشنهادهای پژوهشی  ۱۶۱
۲-۶-۵ پیشنهادات کاربردی ۱۶۱
منابع و مآخد
منابع فارسی ۱۶۴
منابع خارجی  ۱۶۷
پیوست شماره۱ ۱۸۱
پیوست شماره۲ ۱۸۲

فهرست جداول و نمودارها

جدول ۱-۳ تعیین درجه افسردگی بر اساس هنجارهای ایرانی ۱۱۹
جدول شماره ۲-۳ تعیین درجه همبستگی با مقیاس افسردگی بک ۱۲۰
جدول ۳-۳ تعیین درجه اضطراب زانک ۱۲۱
(جدول ۱-۴) اطلاعات توصیفی مربوط به سطح تحصیلات ۴ گروه نمونه ۱۲۵
نمودار ۱-۴ سطح تحصیلات گروه نمونه ی اول ۱۲۶
نمودار ۲-۴ سطح تحصیلات گروه نمونه ی دوم ۱۲۶
نمودار ۳-۴ سطح تحصیلات گروه نمونه ی سوم ۱۲۷
نمودا ۴-۴ سطح تحصیلات گروه نمونه ی چهارم   ۱۲۷
(جدول ۲-۴) توزیع فراوانی اشتغال گروههای نمونه ۱۲۸
(جدول ۳-۴) توزیع فراوانی نمرات افسردگی قبل و پس از زایمان ۱۲۹
(جدول ۴-۴) توزیع فراوانی نمرات اضطراب قبل و پس از زایمان ۱۳۰
(جدول ۵-۴) – داده های آزمون T مربوط به فرضیه ۱ ۱۳۲
(جدول  ۶-۴) – داده های آزمون T مربوط به فرضیه ۲ ۱۳۳
(جدول ۷-۴) – داده های آزمون T مربوط به فرضیه ۳ ۱۳۴
(جدول شماره ی ۸-۴) – داده های آزمون T مربوط به فرضیه ۴ ۱۳۵
(جدول  ۹-۴)- داده های آزمون T مربوط به فرضیه ۵ ۱۳۵
(جدول ۱۰-۴) – داده های آزمون T مربوط به فرضیه ۶ ۱۳۶
(جدول ۱۱-۴)- داده های آزمون T مربوط به فرضیه ۷ ۱۳۷
(جدول ۱۲-۴) – داده های آزمون T مربوط به فرضیه ۸ ۱۳۸
(جدول ۱۳-۴) – داده های آزمون T مربوط به فرضیه ۹ ۱۳۸
(جدول ۱۴-۴) – داده های آزمون T مربوط به فرضیه ۱۰ ۱۳۹
(جدول ۱۵-۴) – داده های آزمون T مربوط به فرضیه ۱۱ ۱۴۰
(جدول ۱۶-۴) – داده های آزمون T مربوط به فرضیه ۱۲ ۱۴۰
(جدول ۱۷-۴) – داده های آزمون T مربوط به فرضیه ۱۳ ۱۴۱
(جدول ۱۸-۴) – داده های آزمون T مربوط به فرضیه ۱۴ ۱۴۲
(جدول ۱۹-۴) – داده های آزمون T مربوط به فرضیه ۱۵ ۱۴۲
(جدول ۲۰-۴) – داده های آزمون T مربوط به فرضیه ۱۶ ۱۴۳
(جدول ۲۱-۴)- داده های آزمون T مربوط به فرضیه ۱۷ ۱۴۴
(جدول ۲۲-۴) – داده های آزمون T مربوط به فرضیه ۱۸ ۱۴۴
(جدول ۲۳-۴) – داده های آزمون T مربوط به فرضیه ۱۹ ۱۴۵
(جدول ۲۴-۴) – داده های آزمون T مربوط به فرضیه ۲۰ ۱۴۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.