بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی

کد محصول: OL95

تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

 فهرست مطالب 
مقدمه ۱
فصل اول : معرفی پژوهش ۲
بیان مساله ۷
اهداف تحقیق ۱۲
اهداف اختصاصی تحقیق ۱۲
ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۳
فرضیه تحقیق ۱۵
تعاریف عملیاتی تحقیق ۱۵
فصل دوم : ادبیات تحقیق ۱۷
بخش اول : سابقه تاریخی اضطراب ۱۸
فرضیه هایی راجع به علل اضطراب ۲۰
سبب شناسی اضطراب از دیدگاههای مختلف ۲۳
بیان غیرکلامی اضطراب ۲۶
اختلالات اضطرابی ۲۷
انواع اختلالات اضطرابی ۲۷
درمان اختلالات اضطرابی ۲۸
بخش دوم : سابقه تاریخی افسردگی ۳۱
علل افسردگی از نظر دیدگاهها و مکاتب مختلف ۳۲
سبب شناسی افسردگی ۳۷
بخش سوم : تاریخچه موسیقی ۴۲
پیشینه تحقیقات قبلی ۴۳
چند نمونه پژوهش دیگر ۴۹
فصل سوم : روش اجرای پژوهش و جمع آوری داده ها ۵۱
روش اجرای پژوهش و جمع آوری داده ها ۵۲
ابزار اندازه گیری ۵۳
تست اضطراب کتل ۵۳
دستور اجرای تست ۵۵
تست افسردگی بک ۵۸
دستور اجرای تست ۶۰
روش تصحیح و نمره گذاری تست اضطراب کتل ۶۰
روش تصحیح و نمره گذاری تست افسردگی بک ۶۳
روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها ۶۵
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ۶۸
تجزیه و تحلیل داده ها ۶۹
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۷۹
بحث و نتیجه گیری و بررسی تحقیق ۸۰
محدودیتهای تحقیق ۸۵
پیشنهادات ۸۶
منابع

۱۲۸

چکیده پژوهش
این پژوهش براساس مطالعات متعددی که رابطه موسیقی، اضطراب و افسردگی را مورد تایید قرار داده است ترتیب داده شده و هدف آن بررسی تاثیر تمرینات موسیقی بر میزان اضطراب و افسردگی هنرمندانی است که با آلات موسیقی کار می کنند.
در این تحقیق سعی کامل به عمل آمده که شخصیت والا و ارزشمند موسیقی دانان و هنر با ارزش موسیقی در جامعه بهتر از پیش روشن گردد و همچنین به بررسی کمبودها و نیازهایی که در جامعه هنرمندان می باشد و با آنان مواجه هستند و کمتر مورد توجه کسی قرار گرفته است، بپردازد. در کنار این بررسی میزان اضطراب و افسردگی در نوازندگان موسیقی و افراد عادی مورد مقایسه قرار گرفته است.
در این تحقیق به منظور صحت و سقم فرضیه و اجرای روشهای آماری مربوط به ۲۰ نفر از نوازندگان موسیقی و ۲۰ نفر از افراد عادی شرکت داشتند.
برای جمع آوری اطلاعات از آزمون اضطراب کتل و افسردگی بک استفاده شد.
در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون مقایسه میانگین در گروههای مستقل «t» استودنت استفاده شد.
نتایج مطالعه نشان داد که بین تمرینات موسیقی و اضطراب نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد. یعنی فرضیه اول این پژوهش تایید شد یعنی فرض خلاف مورد قبول واقع شد و فرضیه دوم این پژوهش نیز که شامل میزان افسردگی نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد، مورد تایید قرار گرفت. و مجدداً فرض خلاف برای این فرضیه ثابت شد.
برای بررسی سوالهای مربوطه (میزان اضطراب و افسردگی) لازم بود، میانگین دو گروه در رابطه با هر یک از ویژگیهای مقایسه دو گروه مستقل مورد آزمون قرار گیرد.
چون «t» محاسبه شده در آزمون اضطراب کتل ۹۳/۲ = t از «t» مبین جدول یعنی ۰۲۱/۲ در سطح اطمینان ۵% بزرگتر است لذا فرض خلاف پژوهش تایید می گردد. بدین معنی که بین میزان افسردگی نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد.