بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

کد محصول: OL91

تعداد صفحات: ۷۵ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

   فهرست مطالب 
فصل اول (مقدمه) 
بیان مسأله:
اهداف تحقیق:
سوالات پژوهش:
مفاهیم و متغیرهای بکار رفته در پژوهش:
مفاهیم به کار رفته در پرسشنامه سلامت روان GHQ – ۲۸ :
فصل دوم 
پیشینه تحقیق 
مقدمه:
پیشینه نظری
مفهوم سلامت روان شناختی یا سلامت روان
مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی:
دیدگاه فروید (۱۸۵۶) در ارتباط با سلامت روان:
مفهوم سلامت روان در نظریه روانی اجتماعی و زیستی آدلر (۱۸۷۰)
نظریه اریکسون (۱۹۶۳) در ارتباط با سلامت :
نظریه کورت لوین )۱۸۹۰( در ارتباط با سلامت روان:
نظریه کارل راجرز (۱۹۰۲) در ارتباط با سلامت روان:
مفهوم سالمندی در نظریه های مختلف:
پیشینه پژوهشی:
مقایسه سلامت عمومی و حمایت اجتماعی بین
سالمندان ساکن در خانه:
سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده های شهر اهواز:
(بررسی کیفیت زندگی سالمندان مقیم در منزل و سرای سالمندان در
شهرستان ساری، سال ۱۳۸۴)
یافته ها:
فصل سوم 
روش تحقیق 
روش تحقیق:
جامعه آماری:
روش نمونه گیری:
نمونه:
روش گرد آوری اطلاعات:
ابزار مورد استفاده پژوهش:
شیوه تجزیه و تحلیل داده:
فصل چهارم 
یافته های تحقیق 
مقدمه:
فصل پنجم 
بحث، تفسیر، نتیجه گیری 
محدودیت های پژوهشی :
پیشنهادات:
منابع:
پیوست
جدول (۱) سالمندان ساکن سرای سالمندان شهر بستک
جدول (۲) سالمندان ساکن در منزل شهر بستک
جدول (۳) سالمندان ساکن در سرای سالمندان شهر گرگان
جدول (۴) سالمندان ساکن در منزل شهر گرگان
پرسش نامه GHQ :