بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم و مقایسه آن با زنان غیر مجرم در زندان

کد محصول: OL90

تعداد صفحات: ۵۵ صفحه فایل word

قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

 فهرست مطالب

فصل اول – مقدمه وبیان مسئله
مقدمه
طرح مساله و بیان موضوع
اهداف پژوهش:
فصل دوم-تعاریف چارچوب نظری ودیدگاهها
حوزه های نظری و پژوهشهای وابسته به جرایم زنان
پیشینه تحقیق چارچوب نظری ،دیدگاهها وتعاریف
تعریف کج رفتاری
اثبات گرایی و کج رفتاری
برساخت گرایی و کج رفتاری
رویکرد تلفیقی در تعریف کج رفتاری
چرا مردم کج رفتاری می کنند؟
دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری
پارادایم اثبات گرا
نظریه های فشار
مرتن و فرصت های مشروع افتراقی
کوهن و ناکامی منزلتی
کلوارد و الین و فرصت های نامشروع افتراقی
برخی انتقادات وارده به نظریه های فشار اجتماعی
نظریه های یادگیری اجتماعی
سادرلند و پیوند افتراقی
گلیزر و هویت پذیری افتراقی
برگس و ایکرز و تقویت افتراقی
برخی انتقادات وارده به نظریه های یادگیری اجتماعی
نظریه های کنترل
فصل سوم- روش تحقیق جامعه ونمونه
روش تحقیق
آزمودنی ها
ابزار های پژوهش
فصل چهارم- تجزیه وتحلیل داده ها
روش تحلیل داده‌ها
نتایج و یافته ها
فصل پنجم -ارائه یافته های تحقیق ونتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
منابع و مآخذ
ضمیمه:
نمودارهای اثرات متغیرهای مستقل و تعدیل گر
چکیده: هدف این تحقیق بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم می باشد . یافتن این مساله که آیا ارتباط هایی بین مقیاس های شخصیتی وجرم وجود دارد و اینکه در صورت وجود کدام یک ازمقیاس ها را شامل می شود عواملی است که پژوهش به قصد دست یابی به آنها صورت گرفت. روش این پژوهش از نوع توصیفی- مقایسه ای است که در آن نمونه ای شامل ۵۰ نفر از زنان زندانی موجود در زندانهای لرستان در سال۱۳۸۵ انتخاب و با ۵۰ نفر از گروه بهنجار با استفاده از آزمون شخصیتی مینه سوتا(MMPI) مورد بررسی ومقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داد که مقیاس های شخصیتی زنان مجرم با آزمودنی های بهنجاردر مقیاس های هیپوکندری، افسردگی، هیستری، انحراف اجتماعی روانی، پارانویا ، اسکیزوفرنی و هیپومانیا تفاوت معنی داری دارند. روش تحقیق با تکنیک پرسشنامه و مصاحبه با مددجویان بوده که به سنجش میزان اثرگذاری عوامل بروز جرم با ۲۸ آیتم عاملی مادری، پدری، والدینی، فردی و اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل اثرگذار بر متغیر وابسته (جرم زنان) پرداخته شد. با روش آماری رگرسیون چند متغیره سطح و شیب اثرات متغیرهای عاملی در بروز جرم زنان بررسی و با فن تحلیل مسیر نمایه این اثرگذاری ترسیم گردید. با کمک این تکنیک نیز رابطه ‌مداخله گرایانه متغیر مستقل ثانویه (رفاه اجتماعی خانوار) با فاکتورهای عاملی سنجیده شد. آیتم‌های متغیر مداخله‌گر متشکل از سواد مددجویان و مادرانشان، تعداد خانوار و میزان درآمد ریالی با توجه به فرضیه‌های پژوهش با فرض تأثیر مجموعه متغیرهای عامل مادری، پدری، والدینی، فردی و اقتصادی به ترتیب درجه اثرات با شیب بتا در تحلیل رگرسیونی متغیرها بودند. آزمون آماری فرضیه‌ها نشان داد عامل اقتصادی بالاترین ضریب اثر (بتا۴۸%) و بعد از آن به ترتیب عامل مادری ۴۲%، پدری۴۰%، والدینی ۳۹% و عامل فردی ۳۶% در بروز جرم زنان نقش داشته‌ رد فرضیه‌های پژوهش در سطح معناداری معین با ضریب اطمینان ۹۸% بدست آمد. شیب اثر تعدیل‌گرانه متغیر مداخله‌گر بر متغیرهای مستقل به ترتیب به میزان ۱۴/۰- بر فاکتورهای مادری ، پدری ۳۸/۰- ، والدینی ۳۵/۰- ، اقتصادی ۳۰/۰- ، آموزشی ۲۵/۰- و فردی ۱۴/۰- بودند. تحلیلهای آماری نشان داد با وجود اهمیت الگوپذیری جنسیتی دختران از مادر و فرض اثرگذاری بیشتر فاکتورهای جرمزای مادری بر زنان بزهکار ولی این عوامل اقتصادی بودند.
واژگان کلیدی: مقیاسهای شخصیتی، زنان مجرم ، زندانهای لرستان ، بهنجار،عوامل و موانع جرم