بررسی عوامل موثر بر نامگذاری فرزندان

کد محصول: OL80

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه              ۱
بیان مسأله تحقیق    ۲
کلیات تحقیق     ۴
تحدید موضوع    ۴
الف ـ زمان ۴
ب ـ مکان  ۴
ج- موضوع  ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق      ۵
اهداف تحقیق      ۶
فرآیند تاریخی      ۶
پیشینه مطالعاتی    ۷

فصل دوم : سابقه موضوع
مقدمه      ۱۰
تعریف نام  ۱۰
تعریف اسم از نظر نحوی ها ۱۰
طبقات نامها      ۱۲
نام و هویت۱۳
اهداف والدین در نامگذاری فرزندان۱۴
جنبه های روانی نامگذاری    ۱۶
انتخاب نام شایسته برای فرزندان   ۱۷
چه نامی برای فرزند خود انتخاب کنیم    ۱۸
قرآن راهنمای مطمئن برای نامگذاری    ۲۰
احساس حقارت در نامگذاری  ۲۱
استفاده از اینترنت برای انتخاب نام در کشور     ۲۱
معیارها و مبانی قانونی و حقوقی انتخاب و تغییر نام   ۲۲
الف ـ موارد انتخاب نام   ۲۲
ب ـ  موارد تغییر نام      ۲۳
موارد تاثیرگذار در انتخاب نام فرزند  ۲۵
نتیجه این مباحث  ۲۶

فصل سوم : روش اجرای تحقیق
موضوع تحقیق      ۳۰
متغیر مستقل ۳۰
متغیر وابسته  ۳۰
روش اجرای تحقیق۳۰
نوع تحقیق   ۳۱
جامعه آماری  ۳۱
نمونه آماری  ۳۱
شیوه نمونه گیری   ۳۱
روش آماری   ۳۱
فرضیات۳۲
تعریف مفاهیم۳۲
الف ـ تعریف لغوی  ۳۲
ب ـ تعریف نظری  ۳۳
تعریف عملیاتی      ۳۳
پرسشنامه     ۳۶

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه  ۴۰
جداول یک سویه فراوانی ۴۱

فصل پنجم : نتیجه گیری و خلاصه
نتیجه گیری براساس جداول یک سویه فراوانی و بررسی فرضیات  ۸۷
پیشنهادات    ۹۱
خلاصه و نتیجه گیری     ۹۴
منابع و مأخذ  ۹۵