اطلاعیه

بررسی مقایسه ای خودپنداره افراد نابینا و بینا

کد محصول: OL65

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول (طرح پژوهش)
مقدمه :
۱. بیان مسئله :
۲. اهمیت و ضرورت تحقیق :
۳. اهداف تحقیق :
اهداف کلی : آگاه نمودن مشاورین – معلمان و مسئولین تعلیم و تربیت نسبت به خودپنداره افراد بینا و نابینا که بر اساس این آگاهی می توانند تصمیمات منطقی برای شناسایی بیشتر و ارتقاء خود پنداره در جهت مثبت اتخاذ نمایند .
اهداف جزئی یا رفتاری :
۱- مقایسه میزان خودپنداره افراد بینا و نابینا
۴. فرضیه تحقیق :
بین میزان خودپنداره افراد نابینا و بینا تفاوت وجود دارد .
تعاریف واژه ها و اصطلاحات :
۵. تعاریف مؤلفه ای :
خودپنداره :

فصل دوم (بررسی پیشینه پژوهش)
مقدمه :
دیدگاه اسلام :
نفس روح :
۱. در قرآن کریم ابتدا از نفس به معنای جان و حیات حیوانی یاد می شود .
۲. نفس به معنای نفس یا روان انسانی آمده است .
۳. سومین ، شامل نفس به معنای شخصیت شکل یافته و متداول است
۴-به معنای وجدان نفسانی یا خود آگاهی در آیه :
۵-اصل ثابت انسانی و خود آگاهی
۶- نفس به معنای نفس تعالی میافته .
ضرورت شناخت نفس :
عزت نفس :
حقارت نفس :
خودپنداره :
انواع خودپنداره :
۱. خودپنداره اصلی :
۲. خودپنداره آنی و زود گذر
۳. خودپنداره اجتماعی
۴. خودپنداره ایده ال
۵. خودپنداره تحصیلی :
اجزای خودپنداره :
ارزیابی خودپنداره :
سلسله مراتب خودپنداره ها :
ثبات خودپنداره ها :
خودینداری بر روی عمل تاثیر می گذارد:
خودپنداره از دیدگاه آلپورت :
خودپنداره از دیدگاه راجرز :
خودپنداره از دیدگاه متخصصان علوم مشاوره :
تعریف کودکان استثنایی :
نابینا:
تاریخچه نابینایی در جهان:
تعاریف مربوط به نابینایی:
معلولیت از نظر سازمان بهداشت جهانی :
از نظر تربیتی :
نظریه های مربوط به ویژگی های افراد نابینا :
نظرات نادرست :
نظرات درست :
مسائل و ویژگی های خاص نابینایان :
آثار روانی مبتلایان به اختلالات بینایی :
ویژگیهای رفتاری روان شناختی افراد نابینا:
۱. تحول گفتار و زبان
۲. توانایی هوشی :
۳. توانایی های مفهومی :
۴. مفاهیم فضایی :
۵. تحولات ادراکی و جبران حسی :
۶. تحرک و جهت یابی :
۷. تحول اجتماعی و سازش یافتگی شخصیت :
۸. رفتارهای قالب ( کلیشه ای ) :
۹ . تحول مفهوم خود ( تصور از خود ) :
۱۰ . پیشرفت تحصیلی :
تأثیر نابینایی بر تکلم ، زبان آموزی ، هوش و استعداد:
قدرت تفکر ، تخیل ، و تجسم فضائی نزد نابینایان:
استفاده از باقیمانده بینایی:
مشکلات نابینایان :
کمبود یا فقدان حرمت خود:
نقاط قوت و توانمندی های افراد آسیب دیده بینایی :
خدمات ویژه نوجوانان نابینا :
محیط های آموزشی برای کودکان نابینا:
وسایل آموزشی لازم برای محیط های آموزشی نا بینایان :
مجموعه آموزشی برای خانواده شخص نابینا ( آشنایی با وظایف) :
مجموعه آموزشی برای شخص نابینا ( آموزش در محیط مدرسه ):
تحقیقات انجام شده (داخل کشور) :
تحقیقات انجام شده (خارج از کشور) :

فصل سوم ( شیوه و روش تحقیق )
مقدمه :
۱. روش تحقیق( Research method )
۲. جامعه آماری ( community)
۳. نمونه آماری و روش نمونه گیری (sample – sampling method)
۴- ابزار اندازه گیری (measurements instrument  ):
« روش اجرا »
۵ – روائی و اعتبار آزمون :
۶- روش گردگیری اطلاعات ( Data collection method) :
۷. روش تجزیه و تحلیل داده ها :

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)
مقدمه :
توصیف داده ها :
جدول ۱ – ۴ اطلاعات توصیفی
جدول ۲ – ۴ توزیع فراوانی نمرات آزمون خودپنداره افراد بینا
نمودار ۱ – ۴ – نمودار هیستوگرام نمرات آزمون خودپنداره افراد بینا.
جدول ۳ – ۴ – توزیع فراوانی نمرات آزمون خودپنداره افراد نابینا
نمودار ۲ – ۴ ۲ نمودار هیستوگرام نمرات آزمون خودپنداره افراد نابینا
فرضیه :
بین خود پنداره افراد نابینا و بینا تفاوت وجود دارد.
تجزیه و تحلیل داده ها :
جدول ۴ – ۴ نتایج آزمون T برای مقایسه میانگین خودپنداره نابینا و بینا

فصل پنجم (نتیجه گیری)
مقدمه :
بحث و نتیجه گیری :
محدودیت های پژوهش :
پیشنهادات :

منابع و ماخذ
۱. اسیاک – ( ۱۹۸۵ ) نگرشها – شخصیت و رفتار ، ترجمه جعفر نجفی زند – انتشارات نشر دانا.
۲. اسلامی نسب ، علی ۱۳۷۳ – روان شناسی اعتماد به نفس – انتشارات سروش چاپ چهارم.
۳. احدی و بنی جمالی – ۱۳۶۳ – علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی و تطبیق آن با روانشناسی جدید.
۴. بیابانگردی ، اسماعیل ۱۳۷۹ – پیوند نشریه.
۵. بیابانگردی ، اسماعیل ۱۳۷۴ – روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
۶. باز نویسی از معاونت آموزشی و توانبخشی و تربیتی نابینایان – تابستان ۱۳۷۵.
۷. پاکزاد ، محمود ۱۳۷۶ – کودکان استثنایی – چاپ چهارم.
۸. جوادیان ، مجتبی ۱۳۷۷ – کودکان استثنایی – چاپ چهارم.
۹. دلاور – علی  ۱۳۸۲ مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی – چاپ دوم – تهران.
۱۰. رضاگاه – عبدالرسول ۱۳۷۸ – آموزش نابینایی و افراد دارای مشکل بینایی انتشارات رشد چاپ دوم.
۱۱. رضاگاه – عبدالرسول ۱۳۷۸ – آموزش والدین به ویژه کودکان نابینا – انتشارات رشد – چاپ دوم.
۱۲. زضا زاده – حمید رضا – ۱۳۷۶- در آمدی بر روان شناسی خود – انتشارات رشد تهران.
۱۳. روزنامه همشهری ، سال پنجم ، شماره ۱۴۲۰.
۱۴. رشد معلم – دوره نوزدهم – شماره هشت.
۱۵. سیاسی – علی اکبر – ۱۳۵۶ – نظریه شخصیت یا مکاتب روانشناسی – انتشارات دانشگاه تهران.
۱۶. شریفی درآمدی ، پرویز ۱۳۷۹ – روانشناسی آموزش کودکان نابینا – نشر گفتمان خلاق.
۱۷. غلامعلی ، افروز ۱۳۷۳ – مقدمه ای بر روانشناسی آموزش و پرورش کودکان استثنایی – انتشارات دریچه – تهران.
۱۸. میلانی فر – روانشناسی کودکان استثنایی.
۱۹. مجله تربیت – ۱۳۷۸
۲۰. مقیاس خودپنداره راجرز – شرکت هوش آزمون.
۲۱. مقیمی ابراهیم -۱۳۸۳ – عزت نفس و خودپنداره – تهران.
۲۲. منصوری ، محمود – ۱۳۷۹ – شخصیت – تهران.
۲۳. مطهری – مرتضی – ۱۳۶۶ – فلسفه اخلاق – انتشارات بنیاد ۱۵ خرداد – تهران.
۲۴. محسنی ، نیک چهره ۱۳۷۸ – ادراک خود از کودکی تابزرگسالی – انتشارات بعثت تهران
۲۵. مای ری ، ریچارد ۱۳۶۸ – ساخت پدید آیی و تحول شخصیت – ترجمه منصوری محمود- انتشارات سمت – تهران
۲۶. نشریه پاسدار اسلام – ۱۳۸۵ – عزت نفس از روایات تهران
۲۷. نراقی ، کریم – نادری ، عزت الله – دانش آموزان استثنایی
۲۸. سایت های مورد استفاده:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.