بررسی مقایسه ی ویژگی های شخصیتی جانبازان با افراد عادی

کد محصول: OL64

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

پیشگفتار  ۱
مقدمه  ۲
فصل اول
بیان مسأله ۴
ضرورت انجام تحقیق ۶
اهداف تحقیق  ۷
اهداف اختصاصی ۸
اهداف کلی ۸
سوالات تحقیق ۸
فرضیه های تحقیق ۹
تعریف اصطلاحات ۹

فصل دوم
پیشینه تحقیق
موضوع معلولیت در حیطه روان شناختی ۱۸
روان شناسی معلولیت و افراد عادی ۲۰
معلولیت و اختلال ۲۴
رفتار غیر عادی از نظر علمی ۲۶
ویژگی های شخصیت سالم ۲۹
اضطراب  ۳۳
افسردگی و استرس شدید ۳۵
نشانه های افسردگی ۳۸
علل رفتار غیر عادی ۴۱
روان پریشها یا پیسکوزها ۴۵
مرور مطالعات مربوط به مسائل جانبازان ۵۱
واکنشها در مقابل جنگ ۵۵
علائم ۵۶
علل ۵۶
درون گرایی و برون گرایی  ۵۹
نظریه آیزنگ ۶۱

فصل سوم
شیوۀ اجرای تحقیق ۷۱
جامعه آماری
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری

فصل چهارم
مقدمه
تجزیه و تحلیل فرضیه اول ۷۴
نتیجه گیری آماری
نتیجه گیری تحقیقی
تجزیه و تحلیل فرضیه دوم ۷۶
نتیجه گیری آماری
نتیجه گیری تحقیقی

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری ۷۹
مسائل اقتصادی و اجتماعی ۸۰
مسائل روانی و معلولیت  ۸۱
مقام جانباز ۸۴
محدودیت های تحقیق ۸۶
پیشنهادات ۸۷
منابع و مآخذ ۸۸
ضمائم  ۹۲
پرسشنامه آیزنک