بررسی عوامل موثر به اقدام به فرار نوجوانان و جوانان از خانه

کد محصول: OL63

تعداد صفحات: ۱۰۳ صفحه فایل word

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
عنوان تحقیق
تعاریف نظری مفاهیم
تحدید موضوع
اهداف تحقیق
اهداف خاص
اهمیت و ضرورت تحقیق
ضرورت تحقیق
فرآیند تاریخی
پیشینه مطالعاتی

فصل دوم          مبانی روشی
سطح تحقیق
روش تحقیق
رهیافت موضوع
تکنیک تحقیق
ابزار جمع آوری اطلاعات
جامعه آماری
حجم نمونه
تعاریف عملیاتی

فصل سوم          مبانی بینشی
نظریه زیست شناسی کجروی
نظریه جامعه شناختی کجروی
نظریه فشار ساختاری
نظریه انتقال فرهنگی
هنجارهای اسلامی و شناخت کجروی
دختران فراری امروز زنان خیابانی فردا
فاجعه فرار از خانه
آمار فرار دختران و پسران
انگیزه های فرار
روان شناختی خانم ترابی
گریزان کیست؟
ضعف والدین
کانون خانواده و گریز از فرزندان
بحران بلوغ
جریان اول روان شناسی و جریان فکری
بزهکاری نوجوانان و جوانان
جریان دوم
آسیب های اجتماعی-خانوادگی در ایران

فصل چهارم          تجزیه و تحلیل داده ها
جدول کیلرت
قسمت الف: جداول یک سویه
قسمت ب: جداول دو سویه

فصل پنجم
قسمت الف: توضیحات جداول یک سویه
قسمت ب: توضیحات جداول دو سویه
خلاصه تحقیق
نتیجه گیری
ارائه پیشنهادات و توصیه ها

ضمائم
پرسشنامه
کد بوک
منابع و ماخذ