بررسی وضعیت افسردگی شغلی در مدیران مدارس و ارائه راهکارها و پیشنهادات

کد محصول: OL62

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست  مطالب 
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه ۱
بیان مساله ۴
ضرورت و اهمیت تحقیق ۶
اهداف تحقیق ۸
سوالات پژوهش ۸
متغیر های پژوهش ۹
تعاریف واژه ها ۹
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه ۱۱
استرس ۱۲
استرس شغلی ۱۴
نشانه های استرس شغلی ۱۴
فرسودگی شغلی و ارتباط آن با استرس شغلی ۱۶
فرایند فرسودگی شغلی ۱۷
علائم فرسودگی شغلی ۱۷
رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی شغلی ۲۲
سبب شناسی ۲۲
علائم فرسودگی شغلی ۲۲
درمان ۲۳
رویکرد تبادلی چرنیس ۲۳
رویکرد روانشناختی- اجتماعی ۲۵
مدلی برای فرسودگی شغلی ۲۷
علل فرسودگی شغلی ۲۹
مبتلایان به فرسودگی شغلی ۳۰
فرسودگی شغلی در مدیران ۳۴
علل بروز استرس و فرسودگی شغلی در مدیران ۳۵
شیوه های درمان و پیشگیری از فرسودگی شغلی ۳۸
خشنودی شغلی ۴۲
نظریه های خشنودی شغلی ۴۴
پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع ۴۸
فصل سوم
روش تحقیق
جامعه آماری ۵۹
نمونه و روش نمونه گیری و حجم نمونه ۵۹
روش تحقیق ۵۹
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ۶۰
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
روشهای آماری ۶۱
آمار توصیفی ۶۲
فصل پنجم
پیشنهادات و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری ۱۱۱
محدودیتهای پژوهش ۱۱۶
پیشنهادات ۱۱۷
فهرست منابع
منابع ۱۱۹
ضمائم
پرسشنامه مدیران
فهرست جداول :
جدول شماره (۱-۴) ۶۲
جدول شماره (۲-۴) ۶۳
جدول شماره (۳-۴) ۶۴
جدول شماره (۴-۴) ۶۵
جدول شماره (۵-۴) ۶۶
جدول شماره (۶-۴) ۶۷
جدول شماره (۷-۴) ۶۸
جدول شماره (۸-۴) ۶۹
جدول شماره (۹-۴) ۷۰
جدول شماره (۱۰-۴) ۷۱
جدول شماره (۱۱-۴) ۷۲
جدول شماره (۱۲-۴) ۷۳
جدول شماره (۱۳-۴) ۷۴
جدول شماره (۱۴-۴) ۷۵
جدول شماره (۱۵-۴) ۷۶
جدول شماره (۱۶-۴) ۷۷
جدول شماره (۱۷-۴) ۷۸
جدول شماره (۱۸-۴) ۷۹
جدول شماره (۱۹-۴) ۸۰
جدول شماره (۲۰-۴) ۸۱
جدول شماره (۲۱-۴) ۸۲
جدول شماره (۲۲-۴) ۸۳
جدول شماره (۲۳-۴) ۸۴
جدول شماره (۲۴-۴) ۸۵
جدول شماره (۲۵-۴) ۸۶
جدول شماره (۲۶-۴) ۸۷
جدول شماره (۲۷-۴) ۸۸
جدول شماره (۲۸-۴) ۸۹
جدول شماره (۲۹-۴) ۹۰
جدول شماره (۳۰-۴) ۹۱
جدول شماره (۳۱-۴) ۹۲
جدول شماره (۳۲-۴) ۹۳
جدول شماره (۳۳-۴) ۹۴
جدول شماره (۳۴-۴) ۹۵
جدول شماره (۳۵-۴) ۹۶
جدول شماره (۳۶-۴) ۹۶
جدول شماره (۳۷-۴) ۹۷
جدول شماره (۳۸-۴) ۹۷
جدول شماره (۳۹-۴) ۹۸
جدول شماره (۴۰-۴) ۹۸
جدول شماره (۴۱-۴) ۹۹
جدول شماره (۴۲-۴) ۹۹
جدول شماره (۴۳-۴) ۱۰۰
جدول شماره (۴۴-۴) ۱۰۰
جدول شماره (۴۵-۴) ۱۰۱
جدول شماره (۴۶-۴) ۱۰۱
جدول شماره (۴۷-۴) ۱۰۲
جدول شماره (۴۸-۴) ۱۰۲
جدول شماره (۴۹-۴) ۱۰۳
جدول شماره (۵۰-۴) ۱۰۳
جدول شماره (۵۱-۴) ۱۰۴
جدول شماره (۵۲-۴) ۱۰۵
جدول شماره (۵۳-۴) ۱۰۶
جدول شماره (۵۴-۴) ۱۰۷
جدول شماره (۵۵-۴) ۱۰۸
جدول شماره (۵۶-۴) ۱۰۹