بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی

کد محصول:OL61

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول : 
کلیات تحقیق
مقدمه ۱
بیان مساله ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
اهداف تحقیق ۶
سوالات ویژه تحقیق ۷
متغیرهای تحقیق ۸
تعاریف متغیرها ۹
فصل دوم :
ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق
قسمت اول : ادبیات تحقیق
نگاهی کلی به مفهوم عزت نفس ۱۲
عزت نفس چیست ؟ ۱۵
شکل گیری و رشد عزت نفس ۱۶
ویژگیهای اساسی در سیستم ادراکی انسان ۲۲
عوامل موثر بر رشد عزت نفس در نوجوانان ۲۳
چرا عزت نفس اهمیت دارد ؟ ۲۳
چهار شرط عزت نفس ۲۶
نشانه های عزت نفس ناسالم و عزت نفس سالم ۲۷
کنترل خود و عزت نفس ۲۸
روشهای تقویت عزت نفس در کودکان ۳۳
ویژگیهای دانش آموزان دارای عزت نفس ۴۱
مشکلات ناشی از عزت نفس پایین ۴۲
خصوصیات نوجوانانی که عزت نفس کم دارند ۴۶
عزت نفس تحصیلی و پیشرفت تحصیلی ۴۷
قسمت دوم : پیشینه‌ی تحقیق
الف – تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۵۲
ب – تحقیقات انجام شده در خارج کشور ۵۴
فصل سوم : 
متدولوژی(روش) تحقیق 
مقدمه ۵۶
نوع تحقیق ۵۷
جامعه آماری ۵۷
نمونه ، حجم و شیوه نمونه گیری ۵۷
معرفی آزمون آلیس پوپ ۵۸
شیوه نمره گذاری آزمون ۵۹
خرد مقیاسها ۵۹
روش اجرای پرسشنامه ۶۰
ابزار گردآوری اطلاعات ۶۱
روشهای آماری ۶۱
فصل چهارم : 
تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ۶۲
تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ۷۲
فصل پنجم : 
خلاصه ، نتیجه گیری ، محدودیتها و پیشنهادها
خلاصه ۷۸
نتیجه گیری ۸۱
محدودیتهای تحقیق ۸۲
پیشنهادهای تحقیق ۸۳
فهرست منابع
منابع فارسی ۸۶
ضمائم
فهرست جداول
جدول (۱-۴) : خلاصه شاخص های آماری مربوط به معدل پیشرفت تحصیلی ۶۲
جدول (۲-۴) : جدول توزیع فراوانی و درصد پاسخ آزمودنیها به سوال اول تحقیق ۶۳
جدول (۳-۴) : جدول توزیع فراوانی و درصد پاسخ آزمودنیها به سوال دوم تحقیق ۶۴
جدول (۴-۴) : جدول توزیع فراوانی و درصد پاسخ آزمودنیها به سوال سوم تحقیق ۶۶
جدول (۵-۴) : جدول توزیع فراوانی و درصد پاسخ آزمودنیها به سوال چهارم تحقیق ۶۷
جدول (۶-۴) : جدول توزیع فراوانی و درصد پاسخ آزمودنیها به سوال پنجم تحقیق ۶۸
جدول (۷-۴) : جدول توزیع فراوانی و درصد پاسخ آزمودنیها به سوال کلی تحقیق ۷۰
جدول (۸-۴) : خلاصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون مربوط سوال اول تحقیق ۷۲
جدول (۹-۴) : خلاصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون مربوط سوال دوم تحقیق ۷۳
جدول (۱۰-۴) : خلاصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون مربوط سوال سوم تحقیق ۷۴
جدول (۱۱-۴) : خلاصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون مربوط سوال چهارم تحقیق ۷۵
جدول (۱۲-۴) : خلاصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون مربوط سوال پنجم تحقیق ۷۶
فهرست نمودار
نمودار (۱-۴) نمودار ستونی پاسخ آزمودنیها به سوال ۱ تحقیق ۶۳
نمودار (۲-۴) نمودار ستونی پاسخ آزمودنیها به سوال ۲ تحقیق ۶۴
نمودار (۳-۴) نمودار ستونی پاسخ آزمودنیها به سوال ۳ تحقیق ۶۶
نمودار (۴-۴) نمودار ستونی پاسخ آزمودنیها به سوال ۴ تحقیق ۶۷
نمودار (۵-۴) نمودار ستونی پاسخ آزمودنیها به سوال ۵ تحقیق ۶۸
نمودار (۶-۴) نمودار ستونی پاسخ آزمودنیها به سوال ۶ تحقیق ۷۰