بررسی رابطه میان ازدواج های زود هنگام و طلاق

کد محصول: OL58

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

 فهرست مطالب
تأئیدیه
تقدیم به
چکیده
فصل اول :
مقدمه ۱
بیان مسأله ۳
اهمیت و ضرورت ۵
اهداف پژوهش ۷
فرضیه های پژوهش ۷
متغیر های پژوهش ۸
تعاریف واژها و اصطلاحات ۹
فصل دوم :
مقدمه ۱۰
انواع خانواده ۱۲
تعریف ازدواج ۱۶
مفهوم ازدواج ۱۷
تاریخ ازدواج ۱۸
نظام های زناشویی ۱۹
تعداد همسر ۲۰
دایره همسر گزینی ۲۲
روابط زناشویی ۲۳
اهداف ازدواج ۲۵
اهداف ازدواج در جوامع امروزی ۲۷
ازدواج در ایران ۲۹
اختلاف میانگین سن در اولین ازدواج ۳۱
عوامل موثر در موفقیت ازدواج و خانواده ۳۴
ویژگی های شخصیتی ۳۷
طلاق ۴۰
موجبات طلاق ۴۴
پیامدهای طلاق ۴۵
آثار و نتایج طلاق ۴۶
ازدواج زود هنگام و تبعات آن ۴۸
پیشینه پژوهش ۵۰
فصل سوم :
مقدمه ۵۲
طرح تحقیق ۵۲
جامعه آماری ۵۲
نمونه و روشهای نمونه گیری ۵۲
ابزار جمع آوری اطلاعات ۵۳
تجزیه و تحلیل داده ها ۵۳
روائی و اعتبار ابزار ۵۴
روشهای آماری پژوهش ۵۴
فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل آماری ۵۶
فصل پنجم :
بحث و نتیجه گیری از سوالات تحقیق ۷۷
پیشنهادات ۸۲
منابع و مآخذ
منابع ۸۵
ضمائم
پرسشنامه
فهرست جداول :
جدول شماره ۱ ۵۶
جدول شماره ۲ ۵۷
جدول شماره ۳ ۵۸
جدول شماره ۴ ۵۹
جدول شماره ۵ ۶۰
جدول شماره ۶ ۶۱
جدول شماره ۷ ۶۲
جدول شماره ۸ ۶۳
جدول شماره ۹ ۶۴
جدول شماره ۱۰ ۶۵
جدول شماره ۱۱ ۶۶
جدول شماره ۱۲ ۶۷
جدول شماره ۱۳ ۶۸
جدول شماره ۱۴ ۶۹
جدول شماره ۱۵ ۷۰
جدول شماره ۱۶ ۷۱
جدول شماره ۱۷ ۷۲
جدول شماره ۱۸ ۷۳
جدول شماره ۱۹ ۷۴
جدول شماره ۲۰ ۷۵
جدول شماره ۲۱ ۷۶
فهرست نمودار :
نمودار شماره ۱ ۵۶
نمودار شماره ۲ ۵۷
نمودار شماره ۳ ۵۸
نمودار شماره ۴ ۵۹
نمودار شماره ۵ ۶۰
نمودار شماره ۶ ۶۱
نمودار شماره ۷ ۶۲
نمودار شماره ۸ ۶۳
نمودار شماره ۹ ۶۴
نمودار شماره ۱۰ ۶۵
نمودار شماره ۱۱ ۶۶
نمودار شماره ۱۲ ۶۷
نمودار شماره ۱۳ ۶۸
نمودار شماره۱۴ ۶۹
نمودار شماره ۱۵ ۷۰
نمودار شماره ۱۶ ۷۱
نمودار شماره ۱۷ ۷۲
نمودار شماره ۱۸ ۷۳