بررسی راهکارهای توسعه ی نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها

کد محصول: OL55

تعداد صفحات:  ۱۰۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه ۱
بیان مسئله ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
اهداف تحقیق ۷
سوالات تحقیق ۸
فصل دوم
مفهوم شناسی نخبگان ۹
نظریه کثریت گرایانه ی نخبگان ۱۴
نظریه نخبه گرایی ۱۵
نظریه دمکراتیک نخبگان ۱۶
دیدگاه مردم – نخبگان ۱۶
گردش مغزها و مهاجرت نخبگان ۱۷
نظریه های توضیح دهنده جذب ، نگهداشت و مهاجرت نخبگان ۲۶
نظریه سرمایه انسانی ۲۶
نظریه سرمایه اجتماعی ۲۷
سرمایه اجتماعی دارای دو جزء است ۲۷
نظریه انتقال معکوس فناوری ۲۸
نظریه دوگانگی ساختار ۲۹
نظریه محرومیت نسبی ۳۱
نظریه مرکز – پیرامون ۳۲
نظریه بازار کار دوگانه ۳۳
نظریه تحصیل مغزها ۳۴
نظریه شکار مغزها ۳۴
نظریه اجتماعات پژوهشی ۳۵
جهانی شدن ۳۵
نظریه نظام آموزشی اقتباسی ۳۶
نظریه بحران منزلتی ۳۷
نظریه جاذبه – دافعه ۴۰
فرار مغزها ۴۳
ابعاد و علل مهاجرت از نوع فرار مغزها در ایران ۴۳
طیف مهاجران ۵۰
عوامل دافع نخبگان ۵۱
بررسی آثار و پیامدهای فرار مغزها ۵۲
مهاجرت نخبگان مانع رشد فناوری ۵۴
انتقال معکوس فناوری ۵۶
پیشینه تاریخی بحث فرار مغزها ۵۷
تحلیل فرآیند عدم تعادل ۵۸
اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی ۶۰
الگوی کلی مهاجرت ۶۲
فرار مغزها و مهاجرت نخبگان ۶۳
عوامل ایجاد و ارتقاء انگیزه دانشگران ۷۵
مطالعات انجام شده ۷۹
مطالعات داخلی ۷۹
میزان تعادل به مهاجرت و علل آن در پزشکان ایرانی ۸۰
فصل سوم
نوع تحقیق ۸۲
جامعه آماری ۸۲
نمونه و تعیین حجم نمونه ۸۲
روش نمونه گیری ۸۳
ابزار گرد آوری اطلاعات ۸۳
روش تجزیه و تحلیل ۸۳
پایایی روایی و اعتبار ۸۴
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل ۸۵
نتیجه گیری ۴۰۶
فصل پنجم
راهکارها و پیشنهادات ۱۰۸
محدودیت های تحقیق ۱۱۴
منابع و مأخذ
منابع فارسی ۱۱۵
منابع انگلیسی ۱۱۹
ضمائم