بررسی روابط ساختاری خودپنداره، یادگیری خودتنظیمی و موفقیت تحصیلی دانشجویان

کد محصول: OL53

تعداد صفحات: ۱۴۵  صفحه فایل word

قیمت: ۲۰۰۰۰  تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

تقدیم
قدردانی
چکیده  ….  د

فصل اول : کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه و بیان مسئله پژوهش  . ۱
۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش   ۳
۱-۳- اهداف پژوهش  .. ۴
۱-۳-۱- هدف کلی تحقیق  … ۴
۱-۳-۲- اهداف ویژه ی  تحقیق   ۴
۱-۴- فرضیه های پژوهش  …. ۵
۱-۵- تعاریف واژه ها  …. ۵
۱-۵-۱- روابط ساختاری  … ۵
۱-۵-۲- خودپنداره  .. ۶
۱-۵-۳- یادگیری خود تنظیمی  .. ۶
۱-۵-۴- مؤفقیت تحصیلی   ۷
۱-۵-۵- مقطع تحصیلی  … ۷
۱-۵-۶- گروه تحصیلی  …. ۷
۱-۶- محدودیت های پژوهش  .. ۸

فصل دوم : پیشینه ی پژوهش و مبانی نظری
مقدمه  …. ۹
۲-۱- خودپنداره  .. ۹
خود چیست  …. ۹
دیدگاه ویلیام جیمز  .. ۱۰
دیدگاه کنش متقابل نمادی جورج مید  .. ۱۲
دیدگاه پدیدار شناختی سوزان هارتر  . ۱۳
دیدگاه رفتار به عنوان منبع خودفهمی، دارلی بم  . ۱۵
دیدگاه شناختی- اجتماعی در زمینه خود  …. ۱۶
تاریخچه ی  خودپنداره  …. ۱۷
تعریف خودپنداره  ..  ۱۸
خودپنداره به عنوان یک وضعیت مرکزی  . ۱۹
ریشه های خودپنداره  .. ۲۰
ویژگی های خودپنداره   ۲۲
خودپنداره و موفقیت  تحصیلی  …. ۲۴
۲-۲- یادگیری خودتنظیمی  . ۲۷
سه مفهوم مرتبط با یادگیری خودتنظیمی  .. ۲۸
پژوهش های گذشته در زمینه یادگیری خودتنظیمی   ۳۱
تعریف یادگیری خودتنظیمی  … ۳۸
فرایندهای فراشناختی در یادگیری  …. ۴۰
مدل اجتماعی- شناختی برای یادگیری خودتنظیمی و مؤفقیت تحصیلی  …. ۴۳
حلقه ی  کنترل راهبردی  …. ۴۴
تعیین کننده های یادگیری خودتنظیمی  .. ۴۵
تعریف نظام خود  … ۴۹
رهنمودهایی برای آموزش خودتنظیمی  …. ۵۳
۲-۳- نقش خودپنداره در فرایندهای یادگیری خودتنظیمی  .. ۵۵
عاطفه و انگیزش  … ۵۶
مدل علی نقش نظام خود در یادگیری خودتنظیمی  … ۵۸
۲-۴- موفقیت تحصیلی  .. ۶۱
تعاریفی از مؤفقیت تحصیلی  . ۶۱
عوامل مؤثر بر مؤفقیت تحصیلی   ۶۲
معیارهای مؤفقیت تحصیلی   ۶۳
۲-۵- پیشینه تحقیقات پژوهش  …. ۶۵
تحقیقات خارجی   ۶۵
تحقیقات داخلی  . ۶۹
خلاصه و نتیجه گیری   ۷۲

فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه   ۷۳
۳-۱- طرح پژوهش  .. ۷۳
۳-۲- جامعه ی  آماری، نمونه و روش نمونه گیری  .. ۷۳
۳-۳- روش و ابزار گردآوری داده ها  . ۷۶
۳-۳-۱- پرسشنامه خودپنداره تنسی  . ۷۶
روایی و پایایی پرسشنامه خودپنداره   ۷۷
۳-۳-۲- پرسشنامه یادگیری خودتنظیم بوفارد   ۷۸
روایی و پایایی پرسشنامه یادگیری خودتنظیم بوفارد .. ۷۹
۳-۳-۳- مؤفقیت تحصیلی  …. ۷۹
۳-۴- روش اجرای پژوهش  … ۷۹
۳-۵- روش های آماری  …. ۷۹
خلاصه … ۸۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نتایج
مقدمه  …. ۸۱
۴-۱- داده های توصیفی  … ۸۱
۴-۲- داده های استنباطی  .. ۸۴

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه  ..  ۱۰۷
۵-۱- تفسیر نتایج  ..  ۱۰۷
۵-۱-۱- نتایج حاصل از توصیف داده ها     ۱۰۷
۵-۱-۲- تحلیل فرضیه های تحقیق  …  ۱۰۸
۵-۲- نتیجه گیری  .  ۱۱۵
۵-۳- پیشنهادهای تحقیق  ….  ۱۱۸
۵-۳-۱- پیشنهادهای پژوهشی  .  ۱۱۸
۵-۳-۲- پیشنهادهای اجرائی   ۱۱۸

منابع
منابع فارسی  …۱۲۰
منابع خارجی  . ۱۲۲
پیوست
پیوست۱: پرسشنامه¬ی خودپنداره تنسی
پیوست۲: پرسشنامه¬ی یادگیری خودتنظیم بوفارد
Abstract
Subject

فهرست جداول
جدول(۱-۲) تعیین کننده های یادگیری خودتنظیم  ….۴۵
جدول(۱-۳) توزیع جامعه ی آماری به تفکیک جنس و گروه تحصیلی  ..۷۳
جدول(۲-۳) توزیع جامعه ی آماری به تفکیک مقطع تحصیلی  ۷۴
جدول (۳-۳) توزیع نمونه ی آماری به تفکیک گروه تحصیلی  ۷۵
جدول (۴-۳) توزیع نمونه ی آماری به تفکیک مقطع تحصیلی  ….۷۶
جدول(۱-۱-۴) توزیع فراوانی، درصد و درصد تراکمی آزمودنی ها به تفکیک جنسیت  ..۸۱
جدول(۲-۱-۴) توزیع فراوانی، درصد و درصد تراکمی آزمودنی ها به تفکیک مقطع تحصیلی  …. ۸۲
جدول(۳-۱-۴) توزیع فراوانی، درصد و درصد تراکمی آزمودنی ها به تفکیک گروه تحصیلی  ..۸۲
جدول(۴-۱-۴) اطلاعات توصیفی مؤلفه ها  ۸۳
جدول(۱-۲-۴) محاسبه ی اثرات مستقیم و غیر مستقیم جنسیت بر پیشرفت تحصیلی  .۸۵
جدول(۲-۲-۴) محاسبه ی اثرات مستقیم و غیر مستقیم مقطع تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی .۸۶
جدول(۳-۲-۴) محاسبه ی اثرات مستقیم و غیر مستقیم گروه تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی  .۸۶
جدول(۴-۲-۴) محاسبه ی اثرات مستقیم و غیر مستقیم خودپنداره بر پیشرفت تحصیلی  …۸۷
جدول(۵-۲-۴) محاسبه ی اثرات مستقیم یادگیری خودتنظیم بر پیشرفت تحصیلی  .۸۷
جدول(۶-۲-۴) محاسبه ی اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته  …۸۷
جدول(۷-۲-۴) نتایج آزمون t گروه های مستقل در مقایسه ی میزان خودپنداره بر حسب جنسیت ….۹۳
جدول(۸-۲-۴) توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار خودپنداره به تفکیک مقطع تحصیلی….۹۴
جدول(۹-۲-۴) نتایج تحلیل واریانس یکراهه در مورد تفاوت میانگین خودپنداره به تفکیک مقطع تحصیلی.۹۴
جدول(۱۰-۲-۴) نتایج آزمون تعقیبی شفه جهت مقایسه تفاوت میانگین های میزان خودپنداره در مقاطع مختلف تحصیلی..۹۵
جدول(۱۱-۲-۴) توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار خودپنداره به تفکیک گروه تحصیلی….۹۶
جدول(۱۲-۲-۴) نتایج تحلیل واریانس یکراهه در مورد تفاوت میانگین خودپنداره به تفکیک گروه تحصیلی.۹۶
جدول(۱۳-۲-۴) نتایج آزمون تعقیبی شفه جهت مقایسه تفاوت میانگین های میزان خودپنداره در گروه های مختلف تحصیلی  …. ۹۷
جدول(۱۴-۲-۴) نتایج آزمون t گروه های مستقل در مقایسه ی میزان یادگیری خودتنظیمی بر حسب جنسیت  …۹۸
جدول(۱۵-۲-۴) توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار خودتنظیمی به تفکیک مقطع تحصیلی….۹۹
جدول(۱۶-۲-۴) نتایج تحلیل واریانس یکراهه در مورد تفاوت میانگین خودتنظیمی به تفکیک مقطع تحصیلی  .۹۹
جدول(۱۷-۲-۴) نتایج آزمون تعقیبی شفه جهت مقایسه تفاوت میانگین های میزان خودتنظیمی در مقاطع مختلف تحصیلی    ۱۰۰
جدول(۱۸-۲-۴) توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار یادگیری خودتنظیمی به تفکیک گروه تحصیلی…۱۰۱
جدول(۱۹-۲-۴) نتایج تحلیل واریانس یکراهه در مورد تفاوت میانگین یادگیری خودتنظیمی به تفکیک گروه تحصیلی  .۱۰۱
جدول(۲۰-۲-۴) نتایج آزمون t گروه های مستقل در مقایسه ی میزان پیشرفت تحصیلی بر حسب جنسیت  ۱۰۲
جدول(۲۱-۲-۴) توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیارپیشرفت تحصیلی به تفکیک مقطع تحصیلی….  ۱۰۳
جدول(۲۲-۲-۴) نتایج تحلیل واریانس یکراهه در مورد تفاوت میانگین پیشرفت تحصیلی به تفکیک مقطع تحصیلی….  ۱۰۳
جدول(۲۳-۲-۴) نتایج آزمون تعقیبی شفه جهت مقایسه تفاوت میانگین های میزان پیشرفت تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی ۱۰۴
جدول(۲۴-۲-۴) توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار پیشرفت تحصیلی به تفکیک گروه تحصیلی ۱۰۵
جدول(۲۵-۲-۴) نتایج تحلیل واریانس یکراهه در مورد تفاوت میانگین پیشرفت تحصیلی به تفکیک گروه تحصیلی. ۱۰۵
جدول(۲۶-۲-۴) نتایج آزمون تعقیبی شفه جهت مقایسه تفاوت میانگین های میزان پیشرفت تحصیلی در گروه های  مختلف تحصیلی… ۱۰۶

فهرست نمودار
نمودار(۱-۳) توزیع جامعه ی آماری به تفکیک جنس  . ۷۴
نمودار(۲-۳) توزیع جامعه ی آماری به تفکیک گروه تحصیلی  .. ۷۴
نمودار(۳-۳) توزیع جامعه ی آماری به تفکیک مقطع تحصیلی   ۷۵
نمودار(۱-۱-۴) توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنسیت  .. ۸۱
نمودار(۲-۱-۴) توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک مقطع تحصیلی   ۸۲
نمودار(۳-۱-۴) توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک گروه تحصیلی  . ۸۳
نمودار (۱-۲-۴) نمودار فرضی تحلیل مسیر   ۸۴
نمودار(۲-۲-۴) نمودار تفکیک شده ی مرحله ی اول   ۸۹
نمودار(۳-۲-۴) نمودار تفکیک شده ی مرحله ی دوم   ۹۰
نمودار(۴-۲-۴) نمودار تفکیک شده ی مرحله ی سوم  …. ۹۱
نمودار(۵-۲-۴) نمودار تفکیک شده ی مرحله ی چهارم  . ۹۱
نمودار(۶-۲-۴) نمودار نهایی تحلیل مسیر همراه با ضرایب بتا  . ۹۲