بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی و سبک های دفاعی

کد محصول: OL40

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان 

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول ۱
کلیات پژوهش ۱
۱-۱ مقدمه ۱
۲-۱ بیان مسأله ۲
۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش ۴
۴-۱ اهداف پژوهش ۴
۵-۱ فرضیه های پژوهش ۵
۶-۱ سؤالات پژوهش ۵
۷-۱ متغیرهای پژوهش ۵
۸-۱ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ۶
تعریف مفهومی مکانیسم های دفاعی: ۶
تعریف عملیاتی مکانیسم های دفاعی: ۶
تعریف مفهومی سبک های دفاعی رشدیافته: ۶
تعریف عملیاتی سبک های دفاعی رشدیافته: ۶
تعریف مفهومی سبک های دفاعی رشدنایافته: ۷
تعریف مفهومی سبک های دفاعی نوروتیک: ۷
تعریف مفهومی سبکهای دلبستگی: ۷
تعریف عملیاتی سبکهای دلبستگی: ۸
تعریف مفهومی سبک دلبستگی ایمن: ۸
تعریف عملیاتی سبک دلبستگی ایمن: ۸
تعریف مفهومی سبک دلبستگی اجتنابی: ۸
تعریف عملیاتی سبک دلبستگی اجتنابی: ۸
تعریف مفهومی سبک دلبستگی دوسوگرا: ۹

فصل دوم ۹
پیشینۀ نظری و پژوهشی ۹
مقدمه ۹
۲-۲ پیشینه نظری ۱۰
۱-۲-۲ نظریه روانکاوی ۱۰
۱-۱-۲-۲ الگوی مکان نگار ذهن ۱۰
۲-۱-۲-۲ اجزای شخصیت ۱۲
۳-۱-۲-۲ کنترل من و تأخیر ارضاء ۱۶
۲-۲-۲ مکانیسم های دفاعی ۲۱
۱-۲-۲-۲ تعریف مکانیسم های دفاعی ۲۱
۲-۲-۲-۲ مکانیسم های دفاعی من در نظریه فروید ۲۵
۳-۲-۲-۲ ساز و کارهای دفاعی و اهمیت تکنیکی دفاع از دیدگاه آنا فروید ۲۶
۴-۲-۲-۲ تلاش های دیگر در زمینه مکانیسم های دفاعی ۲۷
۵-۲-۲-۲ انواع چهارگانه دفاع ها در طبقه بندی وایلانت به شرح زیر می باشد: ۲۸
دفاع های خود شیفتگی ۲۸
دفاع ناپخته ۲۸
دفاع های کامل ۳۱
۳-۲-۲ سبکهای دلبستگی ۳۳
۱-۳-۲-۲ تعریف سبک های دلبستگی ۳۳
۲-۳-۲-۲ دلبستگی در نظام باولبی ۳۳
۴-۳-۲-۲ ویژگی های طبقات دلبستگی بزرگسالان ۳۵
۱-۴-۳-۲-۲ الف) بزرگسالان ایمن ۳۵
۲-۴-۳-۲-۲ ب) بزرگسالان ناایمن ۳۵
۱)بزرگسالان اجتنابی ۳۵
۲)بزرگسالان دوسوگرا ۳۶
۳)بزرگسالان سازمان نایافته ۳۶
۵-۳-۲-۲ مقایسه دلبستگی کودک و بزرگسال ۳۶
۳-۲ پیشینۀ پژوهشی ۳۹

فصل سوم ۴۲
روش شناسی پژوهش ۴۲
۱-۳ مقدمه ۴۲
۲-۳ روش تحقیق ۴۳
۳-۳ جامعه آماری ۴۳
۴-۳ روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه ۴۴
۵-۳ ابزار جمع‌آوری اطلاعات ۴۴
۱-۵-۳ پرسشنامه سبکهای دلبستگی بزرگسال هازن و شور (نسخه جدید ۱۹۹۳) ۴۴
الف) معرفی پرسشنامه ۴۴
ب)میزان ثبات،پایایی و قابلیت اعتماد آزمون ۴۵
ج)هنجاریابی آزمون هازن و شور در ایران ۴۵
د)نحوه اجرای آزمون ۴۶
ه)نمره گذاری ۴۶
۲-۵-۳ پرسشنامه ی سبک های دفاعی (DSQ) ۴۷
۶-۳ نحوه سنجش متغیرها ۴۸
۷-۳ روش آماری و تحلیل داده ها ۴۹

فصل چهارم ۵۰
تجزیه تحلیل داده ها ۵۰
۱-۳ مقدمه ۵۰
جدول ۱-۴ جدول فراوانی و درصد جنسیت آزمودنی ها ۵۱
جدول ۲-۴   جدول فراوانی آزمودنی ها بر حسب سبک های دلبستگی و مکانیسم های دفاعی ۵۲
نمودار ۲-۴ نمودار فراوانی سبک های دلبستگی و مکانیسم های دفاعی آزمودنی ها ۵۲
۱-۳-۴ فرضیه ۱: دختران و پسران در مکانیسم های دفاعی با یکدیگر تفاوت دارند. ۵۴
فرضیه ۲: دختران و پسران در سبک های دلبستگی با یکدیگر تفاوت دارند. ۵۵
جدول ۳-۴ ضرایب خی دو میان سبک های دلبستگی و مکانیسم های دفاعی ۵۵
فرضیه ۳: سبک دلبستگی ایمن با سبک های دفاعی رشدیافته همبستگی مثبت معناداری دارد. ۵۶
فرضیه ۴: سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا با سبک های دفاعی رشد نایافته و نوروتیک همبستگی معناداری دارد. ۵۷
فرضیه ۵: سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی با سبک های دفاعی رشد نایافته و نوروتیک همبستگی مثبت معناداری دارد. ۵۷

فصل پنجم ۵۸
بحث و نتیجه گیری ۵۸
۱-۵ مقدمه ۵۸
۲-۵ بحث و نتیجه گیری مربوط به سوالات و فرضیه های تحقیق ۵۸
۱-۲-۵ فرضیۀ اول ۵۸
۲-۲-۵ فرضیۀ دوم ۵۹
۳-۲-۵ فرضیۀ سوم ۶۰
۴-۲-۵ فرضیۀ چهارم ۶۰
۵-۲-۵ فرضیۀ پنجم ۶۱
۳-۵  نتیجه گیری ۶۱
۴-۵ محدودیتهای تحقیق ۶۵
۱-۴-۵ الف – محدودیتهای علمی ۶۵
۲-۴-۵ ب ـ محدودیتهای عملی ۶۵
۵-۵ پیشنهادها ۶۶
۱-۵-۵ الف : پیشنهادهای کاربردی ۶۶
۲-۵-۵ ب : پیشنهادهای تحقیقی ۶۶
منابع و مأخذ ۶۷
پرسشنامه