بررسی رابطه ی خشونت علیه زنان با میزان درخواست طلاق از سوی آنان در شهر تهران

کد محصول: OL38

تعداد صفحات: ۷۷ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول ، طرح تحقیق
مقدمه ۴
بیان مسئله ۶
اهمیت و ضرورت …۷
اهداف (اهداف کلی / اهداف ویژه) ۹
فرضیه های تحقیق (فرضیه اصلی / فرضیه ویژه) ۹
متغییرهای   ۱۰
تعاریف واژه هاواصطلاحات  ۱۰

فصل دوم : پیشینه تحقیق
۱- مقدمه       .۱۶
۲- تاریخچه وادبیات .۱۷ ۰
۳-پیشینه نظری..۲۰
۴-پیشینه عملی..۲۷

فصل سوم :  روش شناسی  تحقیق
۳/۱ مقدمه.۳۷
۲/۳  روش تحقیق..۳۸
۳/۳ جامعه آماری تحقیق۴۱
۴/۳ گروه نمونه..۴۱
۵/۳  ابزار گرد آوری اطلاعات..۴۱
۶/۳ روائی وپایائی.۴۱

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۱/۴ مقدمه.۴۴
۲/۴تجزیه و تحلیل داده ها۴۵
۳/۴آمار توصیفی  /آمار استنباطی۴۵

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری ۵۶۱۰۰
پیشنهادات۵۸
محدودیت های تحقیق..۵۷
منابع وماخذ.۵۹