بررسی رابطه ی بین پرخاشگری و استفاده از کامپیوتر و جهت گیری ارزش ها

کد محصول: OL37

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل word

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

تقدیر وتشکر ..۶
فصل اول ۸
مقدمه ..۹
بیان مسئاله ..۱۲
ضرورت انجام پژوهش  ..۱۴
اهداف تحقیق ۱۶
فرضیه ها …۱۷
واژه ها ومفاهیم .۱۸

فصل دوم ادبیات پژوهشی ..۱۹
تعریف پرخاشگری ۲۰
نشانه های پرخاشگری .۲۰
انواع رفتار پرخاشگرانه …۲۱
بیان پرخاشگری به عنوان یک سبک رفتاری …۲۲
نظریه های پرخاشگری ۲۳
نظریه ی گرایش ذاتی ..۲۳
نظریه ی سائق ..۲۴
نظریه ی واکنش به رویدادهای آزار دهنده …۲۵
نظریه ی یادگیری اجتماعی …۲۶
نقش والدین ورسا نه ها در آموزش پرخاشگری.۲۷
عوامل موثر در بروز پرخاشگری …۲۸
شیوه هایی برای کنترل پرخاشگری  ۳۳
خطرات پرخاشگری ..۳۵
فواید پرخاشگری .۳۶
تعریف کامپیوتر…۳۷
استفاده از IT در زندگی روزمره ..۳۸
مزایای کامپیوتر نسبت به انسان ۳۸
مزایای انسان نسبت به کامپیوتر ۳۹
شبکه ی اینترنت ..۴۱
بازیهای رایانه ای ۴۲
اثرات مثبت بازیهای رایانه ای ..۴۳
اثرات منفی بازیهای رایانه ای ..۴۳
آسیب های جسمانی  ..۴۳
آسیب های روانی – تربیتی  ۴۴
رهنمودها ..۴۵
تعریف ارزش ها .۴۶
ارزش ها بنیان فرهنگ ..۴۷
تفاوت ارزش ها  .۴۸
نقش ارزش ها در جامعه شناسی  ..۴۹
نقش ارزش ها در روانشناسی  .۴۹
نقش ارزش ها در علوم رفتاری ..۵۰
نقش ارزش ها در بهداشت روانی …۵۱
طبقه بندی ارزش ها ..۵۲
ارزش های دینی ..۵۲
ارزش های اجتماعی .۵۳
ویژگی های ارزش های دینی …۵۴
عوامل موثر در جامعه پذیری  ارزش ها ..۵۴

فصل سوم …۵۷
روش اجرای تحقیق ..۵۸

فصل چهارم ۶۰
تجزیه وتحلیل اطلاعات آماری .۶۱

فصل پنجم…۷۱
تفسیر ونتیجه گیری ..۷۲
نتیجه گیری کلی .۹۰
کلام آخر..۹۱
منابع و مآخذ..۹۲