بررسی تأثیر علل مختلف بر میزان رویکرد زنان به اشتغال

کد محصول: OL30

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید
فهرست مطالب :
بیان مسئله پژوهش
اهمیت و ضرورت موضوع
اهداف پژوهش
فرضیه ها
معرفی انواع متغیرهای پژوهش
مقدمه
کار و شغل
تاریخچه ا شتغا ل زنان در ا یران
تاریخچه قا نونگذا ری درباره کا رگران زن در ا یران
تاریخچه ا شتغا ل زنان سطح بین المللی
دوره های صنعتی و زنان
نـگا هی به ورود زنان به بخش تولید
زنان و توسعه
روان شنا سی ا جتما عی ا شتغا ل زن
زن و خدمت ا جتما عی
زن و مسائل ا جتما عی معا صر
زنان و توسعه ا قتصادی (نقش ا قتصادی زنان)
ا ستقلال ا قتصادی زنان
دلایلی که زنان در توسعه ا قتصادی- ا جتما عی نقش ا رزنده تری خوا هند دا شت
زنان و فعا لیت ا تحادیه ای
شرا یط کار زنان
درآمد کار زنان
زنان و کار
کار زنان در داخل خانه
کار زنان در خارج خانه
زیان کار زنان
بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و ا شتغا ل
تفاوت در دستمزدها : کار آیی یا تعصب؟
وقت بیشتر و پول کمتر : بی عدا لتی در کار زنان
لزوم کار برای زن
ده روش عمده که شغل شما زندگی شوهرتان را آسا نتر ، بهتر و شادتر می کند
کیفیت زندگی شغلی و رضا یت از کار
موا نع پیش روی زنان
عامل نامرئی توسعه زنان (عوامل ضمنی)
راه کار
وضع فعا لیت زنان در کل کشور
منابع و مآخذ

چکیده
در این تحقیق مطالعاتی در مورد زنان و کار و اینکه چه موانعی بر سر راه اشتغال زنان است و مانع پیشرفت آنها می شود و همچنین منافعی که زنان شاغل را در بر می گیرد و راهکارهایی برای بهتر شدن سطح فعالیت و کاربرای زنان و بررسی علل و عوامل رویکرد زنان به اشتغال انجام شده ، و با هدف بهتر شدن وضعیت کاری و شرایط مناسب تری برای زنان تهیه شده است .
امیدواریم که زنان ما بتوانند با کیفیت بالاتر و مشکلات کمتر در جهت فراهم شدن زندگی بهتر برای آنان به اشتغال بپردازند .
نتیجه تحقیق :
از ۹ فرضیه موجود در تحقیق ۴ فرضیه رد و ۵ فرضیه اثبات شد که در زیر به شرح آنها می پردازم :
فرضیه های رد شده : ۱- کسب ثروت مهمترین انگیزه مادی آنها نبود ، ۲- کار در خانه مانعیتی برای آنها وجود نیاوده بود، ۳-استقلال مالی در گرایش زنان به اشتغال اثر ندارد، ۴- بالا رفتن سن تأثیری در کم شدن رویکرد زنان به اشتغال نداشت .
فرضیه های اثبات شده : ۱- برخورداری از تحصیلات بالاتر سبب روی آوردن بیشتر زنان به اشتغال می شود ، ۲- اگر فرصتهای شغلی بیشتر باشد زنان سریعتر به اشتغال روی می آوردند ،۳- زنان شاغل خیلی کم و یا هیچ کمکی به اقتصاد جامعه نمی کنند ، ۴- کسب مقام و موقعیت اجتماعی تمایل زنان را به اشتغال بیشتر می کند ، ۵ – رفاه خانواده مهمترین انگیزه خانوادگی زنان شاغل است .