بررسی تأثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان

کد محصول: OL8

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

  فهرست مطالب :
چکیده
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
سوال مسئله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه تحقیق
متغیر های تحقیق
یادگیری و بهداشت روانی(کتاب بهداشت روانی)
روش های یاد گیری
پاسخ شرطی
طرق از بین بردن رفتار شرطی
تجارب هیجانی
ادامه ی رفتار شرطی
حل مسائل
یادگیری بر اساس آزمایش و خطا
کارل راجرز بصیرت را چنین تعریف می کند
قانون تاثیر و تقویت رفتار
تعمیم یا انتقال یادگیری
مراحل سازگاری
فصل سوم 
روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر
روش آماری مربوط به زمینه ها
روش تحقیق
فصل چهارم
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
نمرات خام برای دو گروه دختران و پسران
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع و مآخذ
چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان مقطع اول دبستان شهرستان ابهر است که فرضیه های عنوان شده عبارتند از تاثیر رنگها بر یادگیری در دختران و پسران دارای تفاوت است و همین طور رنگ زمینه در یادگیری تاثیر دارد که جامعه آماری عنوان شده عبارت از دانش آموزان مقطع اول دبستان است که با آمار به دست امده ۵۴۰ نفر است که ۵۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و آزمون گردنیاف رنگی بر روی آنها اجرا گردیده است که نتایج بدست آمده از طریق آمار استنباطی و واریانس دو عاملی جهت فرضیه اول مورد سنجش قرار داده شده و همین طور جهت سنجش فرضیه دوم و تاثیر رنگ متن و زمینه بر روی یادگیری از روش آمار توصیفی و به دست آوردن فراوانی و درصد آن که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین تاثیر رنگها بر روی یادگیری دختران وپسران تفاوت وجود ندارد و در حدود ۴۲ درصد از دانش آموزان معتقدند که رنگ زمینه می تواند در یادگیری تاثیر گذار باشد.