بررسی رابطه ی سبک زندگی و طبقه اجتماعی دانش آموزان

کد محصول:SA33

تعداد صفحات: ۶۵ صفحه فایل WORD

قیمت: همراه با فایل های آماری و spss

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده. ۳

«فصل اول» ۴

مقدمه: ۵

بیان مسئله. ۷

اهداف تحقیق : ۹

هدف کلی.. ۹

اهداف جزئی.. ۱۰

فصل دوم: ۱۱

پیشینه مطالعاتی.. ۱۲

فرضیه ها ۱۳

چارچوب نظری: ۱۵

مدل نظری : ۲۰

فرضیه های جزئی: ۲۲

فصل سوم: ۲۴

روش تحقیق: ۲۵

جامعه آماری : ۲۵

حجم نمونه: ۲۶

تکنیک نمونه گیری: ۲۶

فنون جمع آوری اطلاعات : ۲۶

سنجش اعتبار و روایی: ۲۷

فصل چهارم: ۲۸

ارائه یافته ها وتحلیل آنها ۲۹

آمار توصیفی.. ۳۰

۱) نقش تحصیلات ودانش رسمی والدین: ۳۶

۲)نقش شغل والدین : ۳۹

۳)درآمدخانواده: ۴۳

۴-تسهیلات زندگی مادی: ۴۴

۵-نقش خرده فرهنگ قومی: ۴۶

فصل پنجم: ۴۸

نتیجه گیری: ۴۹

پیشنهادات: ۵۱

منابع.. ۵۳

 چکیده

تازگی موضوعمقاله حاضر آن است که   نقش تضادهاو نابرابریهای طبقاتی –اجتماعی بر میزان گرایشهای تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای  شهر اسلام آباد غرب در سال تحصیلی۹۰-۸۹  را مورد بررسی قراردهد  . موضوع  این مقاله در واقع یک مسئله اجتماعی است که بر اساس  چارچوب نظری با استناد برنظریات نظریه پردازان  :گیدنز:مارکس:وبر:لوکاچ:گلدمن :تدوین شده است برای انجام  مطالعه پنج فرضیه ارائه شده که قابل ذکراست که توسط متغیرهای تحصیلات-شغل و درآمد والدین، میزان دسترسی به امکانات مادی و خرده فرهنگهای طبقاتی –قومی اصطلاحات و مفاهیم مهم تعریف عملیاتی شده اندروش تحقیق بکاررفته با رهیافت کنونی و منطق پیمایشی در سطح  پهنانگر بوده، وروابط متغیرها ازنوع همبستگی همراه با گزارش توصیفی لحاظ نظرقرارگرفته وفن گردآوری اطلاعات پرسشنامه نیمه بسته می باشد.  تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده  با نرم افزارspss و جداول توصیفی براساس حجم نمونه ۴۰۰ نفر صورت گرفته است .

 نتایج حاصله ازتحلیل نشان می دهد که بین، تحصیلات، اعتبارشغلی پدرو وضعیت درآمد والدین وگرایش تحصیلی و خرده فرهنگ طبقاتی –قومی و گرایش تحصیلی نوع رابطه معنا دار قدری بیشتر معلوم شده و توضیح مختصر داده  شود

اهداف تحقیق :

اهداف کلی ایسن پژوهش عبارتند ازبه بوته آزمودن نهادن نظریه ها  ،روشها و ابزلر وفنون موجود در جامعه شناسی به شیوه ای تجربی تا از این طریق بتوان  اولا کارایی و توانمندی آنها را در توصیف ، بررسی و تبیین مسائل انسانی و اجتماعی  – فرهنگی جامعه ایران به محک تجربه زد واز قابلیت کاربردی آنها کسب اطمینان کرد.

ثانیا بااستفاده از نظریه ها ، روشها و فنون موجود در علوم اجتماعی به ویژه جامعه شناسی به شیوه ای علمی و سنجش و اندازه گیری ،طبقه بندی و توصیف روابط پدیده ای اجتماعی و پدیده های ذهنی رفتاری پرداخت .

هدف کلی

؛یافتن طرح ونظریه تحلیلی درباره نقش تضادها و نابرابریهای طبقاتی- اجتماعی بر گرایش های تحصیلی کودکان ایرانی بامطالعه تجربی وپیمایشی در جامعه دانش آموزی شهر اسلام آباد غرب .

اهداف جزئی

:کشف ارتباط پایدارمیان گرایش وتوان فکری-تحصیلی دانش آموزبامتغیرهای شاخصی مانند:۱-درجه تحصیلی والدین ۲-درآمدخانواده ۳-اعتبارومنزلت شغلی والدین ۴-خرده فرهنگ طبقاتی وقومی ۵-شانس هاوفرصت های زندگی طبقاتی.

بخشی از فصل دوم

چارچوب نظری:

در زمینه نابرابری و قشر بندی اجتماعی نظریه های متنوعی وجود دارد. در این مقاله آراء ونظرات چندی صاحبنظران جدیدوکلاسیک جامعه شناسی به منظوربرخورداری ازیک ساماندهی وتحیل علمی  فرضیه هاویافته ها انتخاب شده  است که درذیل به اختصارشرح داده وبیان می نماییم:

الف-آنتونی گیدنز:

آنتونی گیدنز با آگاهی کامل از نظریه های مارکس، وبر، دور کیم «نظریه ساختی شدن» خود درباره طبقه اجتماعی را به شیوه ای عرضه کرده است که یک دیدگاه جامع ترکیبی از آن به وجود می آید. وی در کتاب خود به نام «ساخت طبقاتی جوامع پیشرفته» بر آن است که ماهیت طبقه و قدرت، اهمیت بوروکراسی و نقش دولت را در جوامع پیشرفته نشان دهد. از دید او، نظام طبقاتی دو طبقه ای «بورژوا در برابر پرولتاریا» شیوه ای کامل است، به طوری که بسیاری از طبقه های بینابینی را به فراموشی می سپارد. وی باور داردکه پایه تفاوتهای طبقاتی، داشتن و نداشتن وسایل تولید(سرمایه ثابت ومتغیر) است؛ همچنین  طبقه ها ناشی از تفاوت های قدرتی گروهها در بازار سرمایه داری هستند. در چارچوب اقتصادی، سرمایه داران، قدرت بیشتری نسبت به کارگران دارند. زیرا دارای حق مالکیت بر وسایل تولید هستند. در حالی که کارگران، فقط حق فروش نیروی کار خود را دارند. در اینجا گیدنز حق سومی را نیز یادآور می شود و آن، حق تملک و صلاحیت تحصیلی است. از دید گیدنز این حق، یعنی مالکیت تحصیل با مهارت نیروی کار. (ربانی، انصاری، ۱۳۸۵؛ ۵۱- ۵۰)پس بنابراین افرادمحکوم تحمل تفاوتهای طیقاتی درجوامع جدیدکه تجربه نظام سرمایه داری راطی می نمایند هستند؛وازآثاروعوارض آن متاثرمی باشند.بخصوص آن که بلحاظ پایگاه خانوادگی ازامتیازمالکیت تحصیل ومهارت نیروی کاربرخوردارنباشند.ازاین روفرصت های رشدوتحول روبه توسعه فکری-آموزشی افراد کاهش جدّی یافته وتنزل پیدامی کند.

ب-نظریه کارل مارکس:

مارکس عامل تفکیک طبقات اجتماعی را مبتنی بر رابطه ی انسانها با وسایل تولید می داند. ممکن است در یک جامعه، کشاورزی رونق داشته باشد. در این جامعه، دارندگان زمین و ابزار آلات کشاورزی اولین گروه اجتماعی را تشکیل می دهند. اگر جامعه صنعتی باشد دارندگان کارخانه های صنعتی، طبقه اول را تشکیل می دهند. به نظر مارکس رابطه ی بین طبقات، نوعی رابطه بهره کشی است. مارکس می نویسد:«کارگران عملاً بیش از آنچه کارفرمایان برای جبران هزینه ی اجیر کردن آنها نیاز دارند تولید می کنند. این ارزش اضافی منبع سود مهمی برای سرمایه داران محسوب می شود. ادامه این وضعیت موجب پیدایش اختلاف بیشتر طبقاتی می گردد». (گیدنز، ۱۹۹۴؛ ۱۲۵)این اختلافات است که نابرابریها راایجادنموده ودامن می زند.درنتیجه آنهانابرابریها قرارگرفته اندبطورقطع دربهره برداری ازفرصتهای علمی-آموزشی ومنزلت هاودیگرامتیازهای ناشی ازآن،درمحدودیت جدی قرارگرفته واحساس محرومیت وفقرمی کنند.این احساس یک حس واقعی اجتماعی است که آثاروعواقب زیان بار ناشی ازخود رابرجای می گذارد ومنزلت هاودیگرامتیازهای ناشی ازآن،درمحدودیت جدی قرارگرفته واحساس محرومیت وفقرمی کنند.این احساس یک حس واقعی اجتماعی است که آثاروعواقب زیان بار ناشی ازخود رابرجای می گذارد؛وپویایی های ذهنی وفکری خلاق وکارآمد رادرفرزندان قشروطبقه محروم جامعه عقیم وبی خاصیت می کند.می بینیم که فضا وافق دوراندیشانه ی این بحث رابه صراحت وروشنی ازمیراث اندیشه مارکس به یادگار داریم که می باید همواره موردتوجه وکارکردعلمی-پژوهشی قراربدهیم.

ج- ماکس وبر:

 وبر معتقد است طبقه اجتماعی درجامعه اگرچه بر پایه شرایط اقتصادی که بطور واقعی تعیین شده،بنا می گردد؛اما تقسیمات طبقاتی  مبتنی بر کنترل یا فقدان کنترل وسایل تولید محقق می شود.

علت وجود این اختلافات اقتصادی ونابرابریهای اجتماعی ناشی از وجود مهارت در افراد، مدارک تحصیلی، نوع شغل و تخصص آنها می باشد که در طول زندگی پایگاه اجتماعی افراد موج ایجاد نموده وآنرا دامن می زند.  در دوران معاصر این عوامل به صورت اکتسابی  فراهم آورده می شود و ازاین رو به وسیله آنها می توانند طبقه اجتماعی خود را تغییر دهند.(گرب، ۱۳۸۵؛ ۶۴)آن اشخاص وخانواده هایی که ازاین فرصتها(مهارت،مدرک تحصیلی،شغل مناسب وتخصص)بهره مندنشونددرچالش فشارسنگین نابرابریهای اجتماعی قرارگرفته وازعوارض زیان بارآن متاثرمی شوند.

چ- لوکاچ:

خدمت بزرگ لوکاچ، کارش درباره آگاهی طبقاتی است که به نظام های اعتقادی و مشترک کسانی اطلاق می شود که جایگاه طبقاتی همانندی را در جامعه اشغال می کنند. لوکاچ این را آشکار ساخته است که آگاهی طبقاتی نه مجموعه ای از آگاهیهای طبقاتی فردی ونه میانگین آنهاست، بلکه خصلت گروهی از آدمهایی است که جایگاه همانندی را در نظام تولیدی اشغال می کنند. پس آگاهی طبقاتی در واقع عبارتست از واکنشهای مناسب و عقلانی که در فرآیند تولید به موضع خاص نمونه موردنظر «منتسب» می شود.(همیلتون،۱۳۸۰؛۷۷)