تأثیر محیط خانواده بر موفقیت تحصیلی فرزندان

 کد محصول:SA34

تعداد صفحات: ۷۴ صفحه WORD

همراه با فایل های SPSS

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل ۱

۱-۱ مقدمه. ۵

۱-۲ بیان مسئله. ۶

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۱۰

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۱۱

۱-۴-۱ هدف کلی: ۱۱

۱-۴-۲ اهداف جزئی: ۱۲

فصل دوم. ۱۳

۲-۱ مقدمه. ۱۴

۲-۲ پژوهش های داخلی: ۱۵

پژوهش های خارجی: ۲۰

۱- نظریه کارکردی- اجتماعی.. ۲۶

۲- نظریه روانی- اجتماعی: ۲۷

۳- نظریه خود مختاری.. ۲۸

۴- نظریهروابط شیء: ۲۹

۵- نظریه انگیزه و پاسخ: ۲۹

۶- نظریه سرمایه اجتماعی: ۳۱

۷- نظریه روانکاوی: ۳۲

۲-۵ فرضیه های این تحقیق.. ۳۶

فرضیه ها ۳۶

۲-۶ مدلی علی.. ۳۸

۲-۷ معرف سازی متغیرهای اصلی.. ۳۹

فصل سوم(جامعه آماری، مفاهیم عملیاتی) ۴۱

۳-۱ مقدمه. ۴۲

۳-۳ تعاریف مفهومی عملیاتی متغیرها ۴۳

۳-۴شیوه های تحقیق آماری.. ۴۵

۳-۵ زمان بندی و مراحل تحقیق: ۴۶

فصل چهارم. ۴۸

۴-۱ مقدمه. ۴۹

۴-۲ تجزیه و تحلیل داده ها ۵۰

۴-۳جامعه آماری تحقیق.. ۵۱

خانواده های شهرستان  قروه. ۵۱

۴-۵  تجزیه و تحلیل داده ها با شاخص های آمار توصیفی.. ۵۱

۴-۵-۱ توصیف ویژگی های فردی.. ۵۱

۴-۵-۱-۱ جنسیت.. ۵۱

۴-۵-۱-۲ سن افراد. ۵۲

۴-۵-۱-۳ سطح تحصیلات.. ۵۳

۴-۶ تجزیه و تحلیل آماری: ۵۵

فرضیه اول: بین نظام خانواده و رفع نیاز فرزندان رابطه وجود دارد؟ ۵۵

فرضیه دوم: بین تکلیف فرزندان و احساس کسب هویت رابطه وجود دارد؟ ۵۶

فرضیه سوم: بین علاقه فرزندان و فعالیت هایشان رابطه وجود دارد؟ ۵۷

فرضیه چهارم: بین شخصیت و کسب توانایی فرزندان رابطه وجود دارد؟ ۵۹

فرضیه پنجم: بین تعامل خانوادگی و ایجاد انگیزه رابطه وجود دارد؟ ۶۰

فرضیه ششم: بین امکانات اجتماعی و رشدشناختی فرزندان رابطه وجود دارد؟ ۶۲

فرضیه هفتم: بین شغل والدین و انتخاب شغل فرزندان رابطه وجود دارد؟ ۶۳

فصل پنجم. ۶۵

۵-۱مقدمه. ۶۶

۵-۲ نتایج تحقیق.. ۶۷

۵-۳ پیشنهادات.. ۶۸

۵-۴ محدودیتها ۶۹

۵-۴-۱محدودیت تحقیق.. ۶۹

۵-۵ پیشنهادات قابل تعمیم. ۶۹

فهرست منابع: ۷۰

پرسشنامه ۷۱

۱-۴ اهداف تحقیق

۱-۴-۱ هدف کلی:

تأثیر محیط خانواده بر موفقیت تحصیلی فرزندان در شهر قروه

۱-۴-۲ اهداف جزئی:

الف) عوامل تقویت و تحکیم رابطه صمیمی میان والدین در خانواده و فرزندان

ب) عواملی که موجب ناسازگاری در محیط خانواده که مانع رشد بدنی فرزندان می شود.

ج) تعیین معرفت والدین نسبت به حقوق و وظایفی که در قبال کنجکاوی فرزندان

ﻫ) والدین هر قدر از تحصیلات بالاتر برخوردار باشند به همان اندازه به پیشرفت فرزندانشان بیشتر کمک می کنند.

د) چقدر فرزندان از جهت عاطفی و روانی وضع متعادلی داشته باشند به همان اندازه بهتر و موفقترند.

بخشی از فصل دوممقاله

۲-۱ مقدمه

در خصوص موضوع مورد بررسی این پروژه تحقیقاتی به سوابق مطالعاتی در دو عرصه مطالعات خارج از کشور و نیز مطالعات داخل کشور می پردازیم.

مطالعات داخل کشور:

امروزه تحقیقات صورت پذیرفته در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در حوزه های علوم تربیتی و اجتماعی در مورد تمام مسائل آموزشی و پرورشی در سطح گسترده ای انجام گرفته در مطالعات صورت گرفته در داخل کشور نیز نقش خانواده به ویژه در پیشرفت تحصیلی یا عدم پیشرفت تحصیلی به چشم می خورد و محققین داخلی از جنبه های مختلفی آن را مورد بررسی قرار داده اند و از نتایج تحقیقات آن ها باید به عنوان الگویی جهت رفع موانع و مشکلات تحصیلی استفاده نمود.

مطالعات خارج از کشور:

امروزه در کشورهای پیشرفته و نیز در حال توسعه مسئله فرزندان الخصوص موفقیت تحصیلی و آموزشی آنان مقوله ی وسیعی است که اذهان اندیشمندان و محققان زیادی را به خود مشغول کرده است و اثر تأثیر محیط بر موفقیت فرزندان نیز موجب گسترش حوزه های تحقیقات در علوم تربیتی و اجتماعی شده است.

کوپر اسمیت در نتیجه ی یک پژوهش انجام شده در مورد عزن نفس دانش آموزان و موفقیت تحصیلی آنان بیان می کند که اگر کودک یا نوجوان محیط خانه و مدرسه را مناسب و ثابت پذیرنده بداند احساس ارزش شخصی، مهم بودن، اعتماد به نفس کرده و این امر به نوبه ی خود موجب پیشرفت تحصیلی می شود.

۲-۲ پژوهش های داخلی:

در ایران، اولین فتوا در زمینه مسئله خانواده در سال ۱۳۸۸ هجری قمری توسط یکی از مراجع وقت انجام شد.

در جوامع نظام باستان مانند امپراطوری ایران باستان تکثیر نفوس یکی از هدف های اساسی جامعه به شمار رفته است در تاریخ ، هرودوت آمده: بهترین صفت را پس از رشادت، پارسی را در این می داند که پسران زیاد ب دنیا آورد و شاه برای اشخاصی که پیش از دیگران زاد و ولد کرده اند همه ساله هدیه می فرستند. اصولاً ایوان باستان نوروچراغ نشانه نسل و دوام خانواده بوده اینکه امروزه می گوییم: چراغ و یا اجاق منزلتان روشن به نقل از آن رسم کهن که از زمان دور هم موضوع خانواده مورد توجه قرار گرفته ایت(کتابی،۱۳۷۰: ۶۰و۶۱).

شفائی: موضوع خانواده را عبارت از چگونگی تشکیل خانواده و چگونگی حالات و عوارض حاصل در آن و شرایط آن از عناصر هادی و معنوی و تکلیف و عوارض وظایف خانواده می داند قائده خانواده را پدید آوردن یک کانون آسایش و خوشبختب و نشاط طبیعی به شمار می آورد.

(( دکتر محمود شارع پور: برخی از سازکارهایی که محیط خانواده از طریق آنها بر عملکرد تحصیلی تأثیر می گذارد.

۱- رابطه بین والدین و فرزندان: وجود سرمایه اجتماعی در درون خانواده از این رو حائز اهمیت است که فرزندان در همان دوران کودکی اجازه ی دسترسی به سرمایه انسانی والدین می دهد، ولی این امر به حضور فیزیکی والدین در خانه و میزان توجه، علاقه و تشویق والدین بستگی دارد.

۲- نوع رابطه بین مادر و پدر با یکدیگر و رابطه آن با مدرسه

۳- آرزوهای تحصیلی و شغلی تأثیر بسیاری بر نوع عملکرد فرزندان دارد.

و همچنین ابراز عاطفه و محبت در میان اعضای خانواده توصیه شده لذا می توان انتظار داشت که تمامی اعضای خانواده با مهربانی با یکدیگر رفتار کنند ابراز عاطفه اشکال و صور گوناگونی دارد: نظیر حمایت، مهرورزی، هم احساسی و پذیرش)) (شارع پور، ۱۳۸۹: ۲۳۹و۲۶۰).

اعظم امینیان: خانواده از گروهی از افراد تشکیل شده است که از راه خون، زناشویی و یا فرزندپذیری با یکدیگر ارتباط می یابند. وبه انواع ساختارها خانواده: تک همسری، چند همسری و چند زنی …

و ماهیت کارکردهای خانواده:

۱- تنظیم رفتار جنسی زاد و ولد

۲- مراقبت و محافظت از کودکان

۳- تثبیت جایگاه و منزلت اجتماعی

۴- فراهم آوردن امنیت اقتصادی

و علل دگرگونی در ساختار خانواده:

۱- کوچک شدن حجم خانواده

۲- عوض شدن برداشت مردم از طلاق

۳- تغییر در نقش های مردان و زنان

عوامل مؤثر بر کوچک شدن حجم خانواده :

 ۱-  دگرگونی در نقش فرزندان

۲- بالا رفتن سطح آموزش

۳- دسترسی گسترده به وسایل پیشگیری از بارداری

( اعظم امینیان، ۱۳۸۶: ۶۰).

نعمت الله تقوی: ویژگی های درونی خانواده ها، از سنتی گرفته تا امروزی متعدد است:

۱- سنت گرایی و نقش سنت ها: تربیت کودکان در چنین خانواده هایی بر عهده خانواده است. نظر و تصمیم رئیس و بزرگتر خانواده در این مورد بر نظر و تصمیم پدر و مادر واقعی برتری دارد، کودکان بر اسا سنت ها و رسوم خانواده تربیت می شوند و برای کار در خدمت خانواده آماده می گردند.

 ۲- یکپارچگی خانواده: ویژگی دیگر روابط خانوادگی در جوامع سنتی، سلطه و احاطه خانواده بر افراد و اعضای آن است. فرهنگ خانواده سنتی بر اساس اعتقاد به سلسله مراتب و وحدت و مرکزیت خانواده استوار است.

۳- ارزش فرزند: یکی دیگر ویژگی های خانواده در جوامع سنتی، سوگیری خانواده برابر، داشتن اولاد و ارزش فرزند است. در این جوامع، چون هدف اصلی ازدواج و یا لااقل بالاترین و مهمترین هدف آن تولید نسل است، لذا جامعه و خانواده ها بی فرزندی را محکوم می کنند.