تاثیر برنامه های ماهواره ای بررشد اجتماعی نوجوانان

کد محصول: SA35

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

      عنوان                                                                                                صفحه

– چکیده                                                                                      ۱

فصل اول                                                                                    ۳

– مقدمه                                                                                       ۴

– بیان مسئله                                                                                 ۵

– اهمیت ضرورت پژوهش                                                                   ۶

– هدف کلی                                                                                   ۷

-تعاریف نظری پژوهش                                                                       ۸


-فصل دوم                                                                                   ۹

-رشد اجتماعی نوجوان ۱                                                                   ۱۰

– رشد اجتماعی نوجوان ۲                                                                  ۱۳

– رشد اخلاقی و اجتماعی جوانی                                                                    ۱۵

-رشد اجتماعی                                                                               ۱۶

-تصمیم دشوار برای ماهواره                                                                 ۱۷

-تاثیر مادر در رشد اجتماعی کودک                                                        ۲۰

-رشد بدنی تند                                                                               ۲۱

– رفتارهای ناهنجار نوجوان                                                                  ۲۲

-چرا رشد اجتماعی ضروری است                                                                    ۲۵

-رشد و تکامل اجتماعی                                                                      ۲۶

– تغییر رفتار اجتماعی در نوجوانی                                                         ۳۰

-دیدگاه های مختلف در مورد رشد اجتماعی                                              ۳۱

– تعریف ارتباط                                                                               ۳۳

-کارکردهای وسایل ارتباط جمعی                                                          ۳۴

-وضعیت تلویزیون ایران                                                                      ۳۷

– اثرات ووسایل ارتباط جمعی                                                              ۴۲

– نقش آموزشی و آگاهی بخشی                                                            ۴۳

– رسالت ووظایف ارتباط جمعی                                                             ۴۶

-عوامل موفقیت رسانه ها در جلب مشارکت مردم                                         ۴۸

– نقش رسانه ها در شگل گیری افکار عمومی                                             ۵۰

– درد تنهایی                                                                                  ۵۳

– قضاوت                                                                                      ۵۷

– انتقاد                                                                                        ۶۰

– سوال های زیاد و نامناسب                                                                 ۶۶

– احساس گناه ، پشیمانی ، تاسف                                                          ۷۱

  فصل سوم                                                                                 ۷۳

– جامعه آماری مورد مطالعه                                                                 ۷۴

-تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری                                                   ۷۵

-روش اجرای پژوهش                                                                        ۷۹

فصل چهارم                                                                               ۸۱

– مقدمه                                                                                        ۸۲

– جدول آماری پژوهش                                                                      ۸۳

فصل پنجم                                                                                ۸۶

– بحث و نتیجه گیری                                                                       ۸۷

– محدودیت های پژوهش                                                                    ۹۰

– پیشنهادات پژوهش                                                                        ۹۱

– منابع و ماخذ                                                                                ۹۲

چکیده

رشد اجتماعی فرآیندی است که از طریق آن فرد، آگاهیها، ارزشها، برقراری روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را کسب می کند و این اکتسابات او را قادر می سازند که با جامعه وحدت یابد و به نحوی انطباق یافته رفتار کند). نظیری، ۱۳۸۱)

مسئله ماهواره در سطح بین الملل در سال ۹۶۷ در کمیته فرعی حقوقی استفاده صلح جویانه از فضای ماورای جو مطرح شد. یعنی پخش مستقیم ماهواره هنگامی مورد توجه قرار گرفت که تحولات تکنولوژی آنچنان پیشرفته نبوده و به گفته دکتر داود باوند، کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه هدف اولیه استفاده از ماهواره در دهه ۶۰ بیشتر برای توسعه آموزش از جمله مبارزه با بی سوادی بود، بخصوص در جوامعی مثل: استرالیا، روسیه و هند که قلمرو گسترده ای داشتند روستاهای دور دست نمی توانستند از امکان آموزشی و تحصیل برخوردار باشند). هاشمی، (۱۳۸۱

اینک در پژوهش حاضر نظر بر این است که بدانیم این تکنولوژی پیشرفته چه رابطه ای با رشد اجتماعی نوجوانان جامعه کنونی ما دارد؟ فرضیه های پژوهش عبارتند از:

ـ بین تماشای برنامه های ماهواره و رشد اجتماعی نوجوانان ۱۵ الی ۱۸ ساله رابطه وجود دارد.

ـ بین دختران و پسران دبیرستانی در میزان رشد اجتماعی تفاوت وجود دارد.

جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است که از کلیه نوجوانانی که در سال تحصیلی ۸۶-۸۵ در دبیرستانهای شهر ابهر مشغول به تحصیل می باشند و نمونه پژوهش عبارت است از ۳۰ نفر نوجوانی با گرایش به برنامه های ماهواره که حداقل روزانه یک ساعت به تماشای برنامه های تلویزیونی ماهواره مشغولند و ۳۰ نفر نوجوانی که هیچ علاقه ای به تماشای این برنامه ندارند. از این میان نیمی از این افراد را دختران و نیمی دیگر را پسران تشکیل می دهند.

پس از انتخاب جامعه و نمونه تعدادی از نوجوانان مدارس دولتی انتخاب و پس از مصاحبه از آنان، نتایج دسته بندی شده و با توجه به اهداف و سوالات پژوهش مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج حاصل عبارتند از:

۱ـ رابطه معنا دار و معکوس بین تماشای ماهواره و رشد اجتماعی وجود دارد بطوری که هر چه تمایل به تماشای ماهواره بیشتر باشد رشد اجتماعی ضعیفتر خواهد بود.

۲ـ تفاوت بین دختران و پسران نوجوان در میزان رشد اجتماعی معنا دار است. بدین صورت که پسران بیش از دختران رشد اجتماعی دارند.

 بخشی از فصل دوم

رشد اجتماعی نوجوان ۱

در دوره نوجوانی به خصوص در اواخر این دوره، احساس عدالت مقایسه ای شکل می گیرد و فرد علاقمند رفتار عادلانه افراد نسبت به خود می باشد. نوجوانان معمولا در این رابطه، والدین دوستان خود را برای پدر و مادرشان مثال می زنند و در این زمینه با آنها به بحث و گفتگو می پردازند. مثلا رفتار آنها، وضعیت شغلی، اقتصادی آنها، وضعیت ظاهری آنها را به رخ والدین خود می کشانند. یا رفتار والدین خود را با خواهر و برادران و خود وی مقایسه می کنند و خواهان عدالت و رفتار درست والدین و اطرافیان می باشند.

به این ترتیب شکل گیری مفهوم عدالت در محیط خانواده شروع شده و در زمینه های دیگر اجتماع رشد می یابد.

در مرحله سوم نوجوانی) ورود مجدد به اجتماع( نوجوان سعی بر کاهش روابط شدید گذشته با گروه همسالان را دارد و این موجب ایجاد ارتباطات دیگری در زمینه های مختلف اجتماعی می گردد و چنانچه این روند به خوبی پیش برود شاهد هویت منسجمی در پایان نوجوانی خواهیم بود و پس از طی مراحل نوجوانی، تمرینات زیادی انجام داده، کسب تجربه نموده، مهارتهای لازم برای برقراری ارتباطات اجتماعی را بدست آورده و می تواند نقش های مختلف اجتماعی از قبیل همسر، دانشجو، سرباز، شاغل و … را ایفا نماید.

مفاهیم ارتباط اجتماعی

نکته مهمی که در شکل گیری هویت اجتماعی، انسجام هویت و فردیت اجتماعی مطرح است یادگیری می باشد. همه رفتارها یاد گرفته می شوند و از طریق تمرین تجربه مهارتهای بسیاری را به دست می آورد. این یادگیری در تعامل با شخصیت و خلق و خوی فرد قرار می گیرد و موجب روابط اجتماعی بسیاری می گردد. مثلا چنانچه نوجوان دارای رفتار شادی باشد دیگران نیز وی را مورد پذرش قرار می دهند. نوجوانان هنگام برقراری روابط اجتماعی، به طرز تفکر و اندیشه دیگران در مورد خود اهمیت بسیاری می دهند، به همین علت خود را طوری آماده می کنند تا دیگران بپذیرند.

مفاهیمی که در ارتباطات اجتماعی تشکیل می شود عبارتند از:

مفهوم نقش خود، ترکیب اجزا خود انگاره، دوستی با همسالان، چگونگی برخورد با جنس مخالف، ایفای نقش در ارتباط با والدین، مدرسه و سایر بزرگسالان و فعالیت های گروهی.

این مفاهیم تاثیر بسزایی بر تصورات نوجوان از پذیرش خود توسط دیگران به جای می گذارد. بنابراین در پایان دوره نوجوانی، رشد اجتماعی کامل می شود و نوجوان به عنوان یک جوان اجتماعی وارد اجتماع می شود در صورتی که این مفاهیم خوب در ذهن نوجوان شکل بگیرد هویت اجتماعی مناسبی پیدا می کند. چنانچه هر یک از مفاهیمی که ذکر شد دچار مشکل باشند. و در نوجوان به درستی شکل نگیرند موجب ایجاد ناهنجاریها و انحرافاتی در نوجوانان می گردند. مثلا عضویت در گروه های ضد اجتماعی می تواند به عنوان رفتار ناهنجاری مطرح گردد که یکی از آثار آن ایجاد فاصله زیاد بین والدین و نوجوان است. زیرا عضویت در گروه مستلزم فراموشی خود و جایگزینی خود در گروهی به جای خود   واقعی است.

یا به طور مثال نوجوانی که در پایان نوجوانی که می باید روابط شدید قبلی با گروه همسالان کاهش یابد، سعی بر فاصله گرفتن از والدین و ارتباط شدید با دوستان دارد و نمی تواند با افراد دیگر و والدین ارتباط مناسبی برقرار نماید، دچار مشکلاتی از جمله مشکلات اجتماعی خواهد شد و نیاز به استفاده از روشهای درمانی و ارائه راهکارهای مناسب به وی جهت فاصله گیری از دوستان است.

یا در مورد افرادی که دچار نقص عضو هستند نیز ممکن است مشکلاتی در این دوره پدید آیند. زیرا همانطور که گفته شد دوره نوجوانی دوره ای است که فرد به نظرات و گرایشهای اطرافیان و جامعه در مورد پذیرش خود اهمیت بسیاری می دهد و حساسیت بسیاری نسبت به رفتارها و برخوردهای جامعه نسبت به نقص خود پیدا می کند.

در این زمینه باید افراد را تشویق نمود که نواقص خود را با یکسری توانای های دیگر جبران کنند تا احساس عزت نفس و اعتماد به نفس کافی را بدست آورده، جامعه بتواند آنها را بپذیرد و به هویت اجتماعی دست یابند. نگرش، دیدگاه و فرهنگ مردم نیز نسبت به نقایص باید تغییر کند و مردم باید همه را به یک دید بنگرند و به تواناییهای افراد توجه کنند نه به نقایص آنها. زیرا در صورت عدم نگرش مثبت اجتماع نسبت به معلولیت فرد قادر نخواهد بود در جامعه ابراز وجود کند و در نتیجه هویت اجتماعی وی با مشکل مواجه می شود.

مثلا نوجوانان معلول جسمی می توانند با تقویت تواناییهای فکری و ذهنی خود، نگرش مثبتی در خود نسبت به توانمندیهایش ایجاد کنند، به خود باوری برسند و بدون حساسیت بی مورد به نگرش جامعه سهی بر برقراری روابط با جامعه و رسیدن به اهداف خود داشته باشند.

رشد اجتماعی نوجوان۲

یکی از ویژگی های بارز روند نوجوانی، اجتماعی شدن است. نوجوان مراحل مختلفی را طی می کند تا به اجتماعی شدن دست یابد. این مراحل عبارتند از:

فاصله گرفتن از خانواده، به منظور کسب استقلال: در این مرحله، نوجوان در حالت خود میان بینی قرار می گیرد و سعی می کند خود را پیدا کند. در این مرحله ابتدا از مادر سپس از پدر فاصله می گیرد. تواناییهای ذهنی جدیدی از خود نشان می دهد و به سطح خود می رسد. تغییرات گسترده ارتباطی خود را درونی می کند. نوجوانی که ارتباط عاطفی شدیدی دارد و والدین نیز تمایل به فاصله گرفتن او ندارند در زمینه شکل گیری هویت اجتماعی با مشکل مواجه خواهند شد.

مرحله دوست یابی: روابط با دوستان هم جنس قوی می شود که این آغاز شکل گیری هویت اجتماعی است. دوست یابی و همانند سازی با دوستان موجب شکل گیری مناسبات اجتماعی و کشف هویت اجتماعی است. ارتباط و همانند سازی با بزرگسالان تا حدی برای او مشکل است زیرا در این روابط نمی توانند اسستقلال عمل خود را بروز دهند.

نوجوانان در این مرحله دوستانی را انتخاب می کنند که در بسیاری از زمینه ها به شکل هم وجه مشترک داشته باشند و با آنها راحت بتوانند همانند سازی نماید، به عبارت دیگر نوجوان در زمینه ارزشها، باورها، نگرشها و اعتقادات با دوستان خود همانند سازی می کند تا با کمترین تضاد با آنها همخوانی داشته باشد. از این طریق نوجوان نشان می دهد که خواستار فضای آرام و در محیط دوستانه است. در زمینه سرگرمیها و اوقات فراغت نیز با هم وجه مشترک دارند. صمیمیت و وفاداری نسبت به دوستان در این دوره از اهمیت بسزایی برخوردار است ) برخلاف دوره کودکی. ( نوجوان با بینش و آگاهی با دوستان خود صمیمیت برقرار می کند ولی کودک: اولا آگاهی ندارد. دوما: دوستان برای او نقش همبازی دارند.