پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SA42-دانلود مقاله علوم اجتماعی : بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و طبقات اجتماعي

 کد محصول:SA42

تعداد صفحات : 85 صفحه

فرمت فایل : word 

قیمت : 20000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

همراه با فایل های آماری spss

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه.2

1-2 بيان مسأله3

1-3 اهميت موضوع...6

1-4 اهداف موضوع تحقيق8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه.9

2-2 پژوهشهاي پيشين9

2-3 ادبيات موضوع..12

2-4 شاخصهاي تعيين طبقه اجتماعي.16

2-5 چارچوب نظري17

2-6 نظريه مصرف و تشخص17

2-7 نظريه سرمايه اجتماعي و  آموزش و پرورش..19

2-8 نظريه سرمايه اجتماعي و نابرابري...19

2-9 نظريه طبقه مرفه20

2-10 نظريه عامليت و ساختار...23

2-11 نظريه طبقات اجتماعي كارل ماركس..24

2-12 نظريه طبقات اجتماعي ماكس وبر...25

2-13تعریف مفاهیم.25

2-14جدول مربوط به نظریات تحقیق...28

2-15مدل علی از سرمایه اجتماعی و طبقات مختلف جامعه...35

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه...36

3-2روش تحقيق..36

3-3 جامعه آماري37

3-4 حجم نمونه...37

3-5 آمارهاي توصيفي..39

3-6 آمارهاي استنباطي.39

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه...40

4-2 آزمون سؤالات.41

4-3 آزمون فرضیات61

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری..68

5-2 محدودیت71

5-3 پیشنهاداتی برای پژوهشگران آینده....71

نمونه ای از پرسشنامه72

منابع.74

چكيده

سرمايه اجتماعي يكي از مفاهيم نويني است كه امروزه در بررسي هاي اجتماعي و اقتصادي جوامع مدرن مطرحگرديده است.سرمايه اجتماعي در واقع اثر اقتصادي مجموعه اي از روابط ميان عوامل اجتماعي است كه انجام كارهاي گروهي را تسهيل ميكند و موجب افزايش بهرهوري ميشود.از كاركردهاي مهم سرمايه اجتماعيبه كاهش هزينه ي مبادله،تسهيل برخي از مناسبات رسمي(نظير قراردادها،سلسله مراتب،مقررات ديوان سالارانه)،رضايت شغلي،بهبود كارايي،سرعت تبادل اطلاعات،تقويت ابتكارات و كاهش فساد اشاره كرد.

تحقيق حاضر به منظور شناسايي سطح سرمايه اجتماعي در ميان طبقات مختلف جامعه است كه در حوزه جامعه آماري شهر قروه مورد بررسي قرار گرفته است.

تعداد نمونه از ميان جامعه آماري مورد مطالعه382 نفر است كه از طريق پرسشنامه يا همان  روش پيمايشي اطلاعات لازم جمع آوري گرديده و داده ها با روش spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

كلمات كليدي:سرمايه،شاخص هاي سرمايه اجتماعي،طبقات اجتماعي،شكل گيري طبقات

1-1 مقدمه

سرمايه اجتماعي،موضوعي بين رشته اي است كه نقش كاركردي ان تسهيل ارتباطات انساني است.سرمايه اجتماعي دربرگيرنده موجوديت هاي مختلفي است كه تمامي آنها در دو عنصرمشترك هستند:همه ي آنها جنبه اي ازساخت اجتماعي را درخود داشته وكنش معيني از كنشگران را در درون اين ساختارتسهيل مي كنند. سرمايه اجتماعي همانندديگراشكال سرمايه ي مولداست.سرمايه اجتماعي درساختارروابط ميان كنشگران موجوداست.سرمايه اجتماعي، مجموعه هاي مختلفي ازكنش ها،پيامدها وروابط است وهمچنين سرمايه اجتماعي هرآن چيزي است كه به مردم ونهادها امكان عمل مي دهد.امروزه واژه طبقه ي اجتماعي عموماًبراي توصيف دسته هاي مختلفي ازافراد درجامعه به كارمي رود.افرادي كه دريك طبقه ي اجتماعي خاص دسته بندي مي شوند،تقريباً ازنقطه نظر اجتماعي يكسان داراي مشاغل،سبك زندگي وعلايق مشابهي هستند.طبقه ي اجتماعي رامي توان به صورت مجموعه اي ازافراد با ويژگي هاي نسبتاً يكسان ودايمي درجامعه كه ازنظرمقام وموقعيت،ثروت، تحصيلات،دارايي هاوارزش هاي متفاوت ازديگران هستندتعريف كرد.(روزنامه شرق،12:1385)

1-2 بيان مسأله

انسان به عنوان موجودي اجتماعي درجامعه مطرح است وبخش عظيمي ازهويت اجتماعي وي محصول ارتباط اوباانسانهاي ديگراست.باتوجه به حركت شتابان وسريع تمام جوامع به سمت صنعتي شدن،تخصصي شدن امور،تقسيم كارفزاينده ولزوم وجودفناوري ارتباطات واطلاعات به روزوگسترده،ضرورت ايجادوگسترش سرمايه اجتماعي برپايه ي ايجادشبكه ارتباطي وتعاملات اجتماعي را بيش ازهرزمان ضروري نموده است.سرمايه اجتماعي مجموعه اي معين ازتوانمنديهاوارزشهاي غيررسمي است كه دربين اعضاي يك گروه باعث افزايش مشاركت،تسهيل روابط اجتماعي وحل وفصل معضلات اجتماعي به گونه اي كم هزينه تر،سريع تر،سهل ترخواهدبود

سرمايه اجتماعي برخلاف ديگرسرمايه ها به صورت فيزيكي وجودنداردبلكه حاصل كنش اجتماعي است كه افزايش آن مي تواندموجب پايين آمدن سطح هزينه اداره ي جامعه ونيزهزينه هاي عملياتي سازمان شود.(فصلنامه تخصصي جامعه شناسي،زمستان1387)

سرمايه اجتماعي درسالهاي اخيردرحوضه هاي گوناگون علوم اجتماعي،اقتصادواخيراً درعلوم سياسي مطرح شده است.سرمايه اجتماعي عبارت است ازارتباطات و شبكه هاي اجتماعي كه مي توانندحس همكاري واطمينان را درميان افراديك جامعه پديدآورند.(مجله الكتريكي ويستا)

 سرمايه اجتماعي مي تواند به ميزان قابل توجهي نابرابري طبقاتي راهم افزايش دهد زيرا دسترسي به انواع مختلف شبكه ها،داراي توزيعي نابرابراست.هرفردي مي تواندازاتصالات خودبه عنوان راهي براي پيش بردن منافعش استفاده كندامااتصالات بعضي ازافراد درمقايسه بااتصالات سايرين ازارزش بيشتري برخورداراست.

(شارع پور،124:1387)

اگربخواهيم دركنارمفهوم سرمايه اجتماعي تعريفي ازطبقات اجتماعي راداشته باشيم بيان مي كنيم كه طبقه اجتماعي به بخشي ازجامعه اطلاق مي شودكه به لحاظ

داشتن ارزشهاي مشترك،منزلت اجتماعي معين،فعاليت هاي دسته جمعي،ميزان ثروت وديگرداراييهاي شخصي ونيزآداب معاشرت باديگربخشهاي همان جامعه متفاوت باشد.دركناراين تعريف به بيان شاخصهاي تعيين طبقه اجتماعي مي پردازيم كه درجوامع صنعتي وپيشرفته،سه شاخص اصلي براي تعيين طبقه اجتماعي به كارمي روندكه عبارتندازدرآمد،شغل وميزان تحصيلات است علاوه براين شاخصهاي عمده،متغيرهاي مهم ديگري مانندنژاد،مذهب،مليت،جنس،محل سكونت ونيز

به طوركلي ويژگي هاي فرهنگي،جزء شاخصهاي طبقه اجتماعي به شمارمي روند(كوئن،296:1386).

هرسرمايه اي مي تواندشكلي كالبدشده يعني نوعي قابليت ذهني داشته باشدياشكلي عيني شده يعني ماديت يافته وبه شكل يك كالاي واقعي.افرادياگروههاباهدف به دست آوردن موقعيت برتر،يعني ايجادحاكميت واستيلا درهرميداني واردرقابت بايكديگر مي شوندوازطريق تبادل چهارنوع سرمايه كه عبارتنداز:1-سرمايه ي اقتصادي،يعني ثروت وپولي كه هرفرد در دست دارد.

2-سرمايه فرهنگي،يعني قدرت شناخت وقابليت استفاده ازكالاهاي فرهنگي درهرفرد

3-سرمايه اجتماعي ،يعني شبكه اي ازروابط فردي وگروهي كه هرفردي دراختياردارد

4- سرمايه نمادين،يعني مجموعه ي ابزارهاي نمادين،پرستيش،حيثيت،احترام وقابليت هاي فردي

دررفتارها(كلام وكالبد)كه فرد دراختيار دارد با يكديگر بر سر آن استيلا مبارزه مي كنند.

درجامعه ي طبقاتي يك ميدان عمومي مبارزه ي طبقاتي وجود دارد كه در آن ساختار حاكميت طبقه ي برتر برسايرطبقات بايدخود را از طريق منش هابه افراد منتقل كند(ناصر فكوهي،300:1386).

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید