بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و طبقات اجتماعی

 کد محصول:SA42

تعداد صفحات : ۸۵ صفحه

فرمت فایل : word 

قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

همراه با فایل های آماری spss

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه.۲

۱-۲ بیان مسأله۳

۱-۳ اهمیت موضوع…۶

۱-۴ اهداف موضوع تحقیق۸

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه.۹

۲-۲ پژوهشهای پیشین۹

۲-۳ ادبیات موضوع..۱۲

۲-۴ شاخصهای تعیین طبقه اجتماعی.۱۶

۲-۵ چارچوب نظری۱۷

۲-۶ نظریه مصرف و تشخص۱۷

۲-۷ نظریه سرمایه اجتماعی و  آموزش و پرورش..۱۹

۲-۸ نظریه سرمایه اجتماعی و نابرابری…۱۹

۲-۹ نظریه طبقه مرفه۲۰

۲-۱۰ نظریه عاملیت و ساختار…۲۳

۲-۱۱ نظریه طبقات اجتماعی کارل مارکس..۲۴

۲-۱۲ نظریه طبقات اجتماعی ماکس وبر…۲۵

۲-۱۳تعریف مفاهیم.۲۵

۲-۱۴جدول مربوط به نظریات تحقیق…۲۸

۲-۱۵مدل علی از سرمایه اجتماعی و طبقات مختلف جامعه…۳۵

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه…۳۶

۳-۲روش تحقیق..۳۶

۳-۳ جامعه آماری۳۷

۳-۴ حجم نمونه…۳۷

۳-۵ آمارهای توصیفی..۳۹

۳-۶ آمارهای استنباطی.۳۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه…۴۰

۴-۲ آزمون سؤالات.۴۱

۴-۳ آزمون فرضیات۶۱

فصل پنجم: نتیجه گیری

۵-۱ نتیجه گیری..۶۸

۵-۲ محدودیت۷۱

۵-۳ پیشنهاداتی برای پژوهشگران آینده….۷۱

نمونه ای از پرسشنامه۷۲

منابع.۷۴

چکیده

سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اجتماعی و اقتصادی جوامع مدرن مطرحگردیده است.سرمایه اجتماعی در واقع اثر اقتصادی مجموعه ای از روابط میان عوامل اجتماعی است که انجام کارهای گروهی را تسهیل میکند و موجب افزایش بهرهوری میشود.از کارکردهای مهم سرمایه اجتماعیبه کاهش هزینه ی مبادله،تسهیل برخی از مناسبات رسمی(نظیر قراردادها،سلسله مراتب،مقررات دیوان سالارانه)،رضایت شغلی،بهبود کارایی،سرعت تبادل اطلاعات،تقویت ابتکارات و کاهش فساد اشاره کرد.

تحقیق حاضر به منظور شناسایی سطح سرمایه اجتماعی در میان طبقات مختلف جامعه است که در حوزه جامعه آماری شهر قروه مورد بررسی قرار گرفته است.

تعداد نمونه از میان جامعه آماری مورد مطالعه۳۸۲ نفر است که از طریق پرسشنامه یا همان  روش پیمایشی اطلاعات لازم جمع آوری گردیده و داده ها با روش spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:سرمایه،شاخص های سرمایه اجتماعی،طبقات اجتماعی،شکل گیری طبقات

۱-۱ مقدمه

سرمایه اجتماعی،موضوعی بین رشته ای است که نقش کارکردی ان تسهیل ارتباطات انسانی است.سرمایه اجتماعی دربرگیرنده موجودیت های مختلفی است که تمامی آنها در دو عنصرمشترک هستند:همه ی آنها جنبه ای ازساخت اجتماعی را درخود داشته وکنش معینی از کنشگران را در درون این ساختارتسهیل می کنند. سرمایه اجتماعی هماننددیگراشکال سرمایه ی مولداست.سرمایه اجتماعی درساختارروابط میان کنشگران موجوداست.سرمایه اجتماعی، مجموعه های مختلفی ازکنش ها،پیامدها وروابط است وهمچنین سرمایه اجتماعی هرآن چیزی است که به مردم ونهادها امکان عمل می دهد.امروزه واژه طبقه ی اجتماعی عموماًبرای توصیف دسته های مختلفی ازافراد درجامعه به کارمی رود.افرادی که دریک طبقه ی اجتماعی خاص دسته بندی می شوند،تقریباً ازنقطه نظر اجتماعی یکسان دارای مشاغل،سبک زندگی وعلایق مشابهی هستند.طبقه ی اجتماعی رامی توان به صورت مجموعه ای ازافراد با ویژگی های نسبتاً یکسان ودایمی درجامعه که ازنظرمقام وموقعیت،ثروت، تحصیلات،دارایی هاوارزش های متفاوت ازدیگران هستندتعریف کرد.(روزنامه شرق،۱۲:۱۳۸۵)

۱-۲ بیان مسأله

انسان به عنوان موجودی اجتماعی درجامعه مطرح است وبخش عظیمی ازهویت اجتماعی وی محصول ارتباط اوباانسانهای دیگراست.باتوجه به حرکت شتابان وسریع تمام جوامع به سمت صنعتی شدن،تخصصی شدن امور،تقسیم کارفزاینده ولزوم وجودفناوری ارتباطات واطلاعات به روزوگسترده،ضرورت ایجادوگسترش سرمایه اجتماعی برپایه ی ایجادشبکه ارتباطی وتعاملات اجتماعی را بیش ازهرزمان ضروری نموده است.سرمایه اجتماعی مجموعه ای معین ازتوانمندیهاوارزشهای غیررسمی است که دربین اعضای یک گروه باعث افزایش مشارکت،تسهیل روابط اجتماعی وحل وفصل معضلات اجتماعی به گونه ای کم هزینه تر،سریع تر،سهل ترخواهدبود

سرمایه اجتماعی برخلاف دیگرسرمایه ها به صورت فیزیکی وجودنداردبلکه حاصل کنش اجتماعی است که افزایش آن می تواندموجب پایین آمدن سطح هزینه اداره ی جامعه ونیزهزینه های عملیاتی سازمان شود.(فصلنامه تخصصی جامعه شناسی،زمستان۱۳۸۷)

سرمایه اجتماعی درسالهای اخیردرحوضه های گوناگون علوم اجتماعی،اقتصادواخیراً درعلوم سیاسی مطرح شده است.سرمایه اجتماعی عبارت است ازارتباطات و شبکه های اجتماعی که می توانندحس همکاری واطمینان را درمیان افرادیک جامعه پدیدآورند.(مجله الکتریکی ویستا)

 سرمایه اجتماعی می تواند به میزان قابل توجهی نابرابری طبقاتی راهم افزایش دهد زیرا دسترسی به انواع مختلف شبکه ها،دارای توزیعی نابرابراست.هرفردی می تواندازاتصالات خودبه عنوان راهی برای پیش بردن منافعش استفاده کندامااتصالات بعضی ازافراد درمقایسه بااتصالات سایرین ازارزش بیشتری برخورداراست.

(شارع پور،۱۲۴:۱۳۸۷)

اگربخواهیم درکنارمفهوم سرمایه اجتماعی تعریفی ازطبقات اجتماعی راداشته باشیم بیان می کنیم که طبقه اجتماعی به بخشی ازجامعه اطلاق می شودکه به لحاظ

داشتن ارزشهای مشترک،منزلت اجتماعی معین،فعالیت های دسته جمعی،میزان ثروت ودیگرداراییهای شخصی ونیزآداب معاشرت بادیگربخشهای همان جامعه متفاوت باشد.درکناراین تعریف به بیان شاخصهای تعیین طبقه اجتماعی می پردازیم که درجوامع صنعتی وپیشرفته،سه شاخص اصلی برای تعیین طبقه اجتماعی به کارمی روندکه عبارتندازدرآمد،شغل ومیزان تحصیلات است علاوه براین شاخصهای عمده،متغیرهای مهم دیگری مانندنژاد،مذهب،ملیت،جنس،محل سکونت ونیز

به طورکلی ویژگی های فرهنگی،جزء شاخصهای طبقه اجتماعی به شمارمی روند(کوئن،۲۹۶:۱۳۸۶).

هرسرمایه ای می تواندشکلی کالبدشده یعنی نوعی قابلیت ذهنی داشته باشدیاشکلی عینی شده یعنی مادیت یافته وبه شکل یک کالای واقعی.افرادیاگروههاباهدف به دست آوردن موقعیت برتر،یعنی ایجادحاکمیت واستیلا درهرمیدانی واردرقابت بایکدیگر می شوندوازطریق تبادل چهارنوع سرمایه که عبارتنداز:۱-سرمایه ی اقتصادی،یعنی ثروت وپولی که هرفرد در دست دارد.

۲-سرمایه فرهنگی،یعنی قدرت شناخت وقابلیت استفاده ازکالاهای فرهنگی درهرفرد

۳-سرمایه اجتماعی ،یعنی شبکه ای ازروابط فردی وگروهی که هرفردی دراختیاردارد

۴- سرمایه نمادین،یعنی مجموعه ی ابزارهای نمادین،پرستیش،حیثیت،احترام وقابلیت های فردی

دررفتارها(کلام وکالبد)که فرد دراختیار دارد با یکدیگر بر سر آن استیلا مبارزه می کنند.

درجامعه ی طبقاتی یک میدان عمومی مبارزه ی طبقاتی وجود دارد که در آن ساختار حاکمیت طبقه ی برتر برسایرطبقات بایدخود را از طریق منش هابه افراد منتقل کند(ناصر فکوهی،۳۰۰:۱۳۸۶).