بررسی تأثیر اعتیاد والدین بر سطح سلامت روانی فرزندان ۸-۱۲ساله

 کد محصول :SA7

تعداد صفحات : ۸۸ صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه…۱

۱-۲ بیان مسئله۲

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق۴

۱-۴ اهداف تحقیق..۶

۱-۴-۱ اهداف کلی.۶

۱-۴-۲ اهداف جزئی..۶

۱-۵ مدل تحقیق۷

۱-۶ فرضیه های تحقیق..۸

۱-۶-۱ فرضیه کلی..۸

۱-۶-۲ فرضیه های جزئی.۸

۱-۷ تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها..۹

۱-۷-۱ تعریف سلامت روان ..۹

۱-۷-۲ اضطراب ..۱۰

۱-۷-۳ افسردگی۱۰

۱-۷-۴ عملکرد اجتماعی۱۱

۱-۷-۵ اعتیاد۱۱

 تعاریف عملیاتی۱۲

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

 بخش اول: مبنای نظری

۲-۱ مقدمه۱۵

۲-۲ مفهوم سلامت روانی و گستره‌ی آن.۱۷

۲-۳ مبانی نظری مدل‌های سلامت روانی.۱۹

۲-۴ تحلیل مدل‌های سلامت روانی۲۲

۲-۵ عناصر توسعه‌ی فعالیت ارتقای سلامت روانی..۳۰

۲-۶ مفهوم سلامتی در مدل ارتقا.۳۱

۲-۷ چشم‌اندازی نو در سلامت روانی..۳۳

۲-۸ نظریه­های روان­شناختی..۳۷

۲-۹ رویکردهای جامعه­شناختی .۳۹

۲-۱۰ تئوری محرومیت نسبی۴۰

۲-۱۱ نظریه­های خرده فرهنگ ۴۱

۲-۱۲  نظریه پیوند افتراقی..۴۱

۲-۱۳ نظریه ساترلند شامل ۹ خصیصه ..۴۳

۲-۱۴ مدل نظری تحقیق  در تبیین علل اعتیاد.۴۵

 ۲-۱۵دیدگاه ها ونظریه های موجود در بهداشت روانی..۴۶

۲-۱۶ هدف، ابعاد، اصول، بهداشت روانی .۴۸

۲-۱۷ اصول بهداشت روانی..۴۹

۲-۱۸ چهار هدف اصلی بهداشت روانی..۵۰

۲-۱۹ رابطه احتیایاجات ونیاز ها با بهداشت روانی..۵۰

۲-۲۰ بهداشت روانی واجتماع وخانواده .۵۲

۲-۲۱ نقش مدرسه در بهداشت روانی..۵۳

۲-۲۲ ضرورت بهداشت روانی در مدرسه .۵۴

۲-۲۳ یادگیری وبهداشت روانی ۵۵

۲-۲۴ رابطه دین با بهداشت روان۵۶

۲-۲۵ بهداشت روانی در قرآن.۵۸

۲-۲۶ نقش ورزش در بهداشت روان.۵۹

۲-۲۷ آثار وفواید ورزش در بهداشت روانی.۶۰

بخش دوم: پیشینه پژوهشی

پیشینه داخلی: .۶۱

پیشینه خارجی: ..۶۳

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه ..۶۷

۳-۲ روش تحقیق..۶۸

۳-۳ جامعه ی آماری تحقیق.۶۹

۳-۴ نمونه و روش نمونه گیری۶۹

۳-۵ ابزار جمع آوری داده ها۶۹

۳-۶ روایی و پایایی..۷۰

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها..۷۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه ..۷۲

۴-۲ تحلیل و توصیف داده ها..۷۳

۴-۳ آزمون فرضیات۷۶

فرضیه اصلی:۷۶

فرضیه اول:۷۷

فرضیه دوم:۷۸

فرضیه سوم:..۷۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه ..۸۰

۵-۲ نتیجه گیری.۸۱

۵-۳ پیشنهادها.۸۵

۵-۴ محدودیتها..۸۵

۵-۴-۱محدودیت تحقیق ..۸۵

منابع.۸۶

پرسشنامه

۱-۱مقدمه

اعتیاد عامل بروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی و نابسامانیهای خانوادگی و فردی است. سازمان بهداشت جهانی ( ۱۹۹۹) مسئله مواد مخدر را اعم از تولید، انتقال، توزیع ومصرف را در کنار سه مسئله جهانی دیگر یعنی تولید و انباشت سلاحهای کشتار جمعی، آلودگی محیط زیست، فقر وشکاف طبقاتی، از جمله مسائل اساسی شمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سلامت روانی در عرصه جهانی مورد تهدید و چالش جدی قرار می دهد.

سلامتی طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی عبارت است از حالت رفاه کامل جسمی ، روانی و اجتماعی و نه فقط نبود بیماری و ناتوانی(درستکار، ۱۳۸۵، ۷۸).

بنابراین به کسی فردسالم گفته می شود که نه تنها رشد کافی، وزن مناسب و تغذیه صحیح داشته باشد و از لحاظ جمعی بیماری نداشته باشد بلکه دارای رفتار و فکر سالم نیز باشد. سلامت روانی مانند سلامت جسمی، صرفاً به معنای نبودن مشکلات و بیماری نیست بلکه سلامت روان هم حالات عاطفی و هم شرایط ذهنی یعنی هم احساسات و هم افکار شما را در بر می گیرد(همان، ۷۹).

هدف و وظیفه اصلی بهداشت روان تأمین، حفظ و ارتقای سلامت روان افراد جامعه است، به گونه ای که آنها نه تنها بیماری روانی نداشته باشند بلکه از عناصر شناختی عاطفی و هم چنین از توانایی های خود در رابطه با دیگران آگاه شده و با داشتن تعادل روانی بهتر بر استرس های زندگی فایق آیند.

۱-۲ بیان مسئله

خانواده یک واحد اجتماعی است .این واحد ضمن ان که کوچکترین واحد اجتماعی است ولی مهمترین و حساس ترین آنهاست که وجود آن برای بنیان وجودی اساسی انسان و بقای  جامعه ضرورت دارد.

در هر جامعه ای این نهاد دستخوش ضعف و عدم استواری گردیده .بنیان های اخلاقی و اجتماعی  کل جامعه متزلزل شده و آن جامعه به سوی اضمحلال سوق داده شده است .نمونه بارز آن وضعیت کنونی جوامع غربی است که در اثر بی توجهی به نهاد خانواده و تشکیل آن و رواج فساد اخلاقی و پدیده هایی همچون اعتیاد بنیان های اخلاقی جامعه و پیکره آن ویران شده و علیرغم پیشرفت و گسترش روز افزون علم و تکنولوژی بحران اجتماعی بی سابقه ای را ایجاد نموده است.

والدین اولین کسانی هستند که شخصیت فرزندان خود را فرممی بخشند  و وضع و موقعیت اطفال در خانواده یکی از عوامل مهم و موثر در رشد شخصیت آنان است.کودکان نگرش های اجتماعی را از خانواده می آموزد و چنانچه یکی از والدین آلودگی داشته باشد فرزندان آنها بیش از هر کسی در معرض خطر آلودگی قرار خواهند گرفت.به عنوان مثال اگر مادری اعتیاد داشته باشد همین امر باعث می گردد که عواقب این موضوع یعنی اعتیاد در نزد فرزندان از بین رفته و در صورت بروز شرایط مساعد انجام تکرار مصرف مواد سها تر توسط فرزندان صورت گیرد.

اساسا به لحاظ روابط عاطفی و علایقی که بین اعضای خانواده وجود دارد خواه نا خواه چنانچه بعضی از آنها دارای آلودگی باشند  به طور نسبی در سایرین نیز اثر گذاشته  و احتمالا باعث آلودگی ان ها نیز خواهد شد و به فرض  که موجب آلودگی آن ها نشود به احتمال زیاد وضع خانوادگی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و چه بسا آنان را با عواقب نا گوار و غیر قابل جبرانی مواجه خواهد ساخت .بررسی های آسیب شناسی نشان داده است که حاصل اعتیاد والدین سردی کانون و سستی پیوند عاطفی  ویرانی کانون وعوارض ناشی از تبهکاری آلودگی والدین به آموزش و تقلید ناروا احساس شرمساری نابسامانی زندگی استعداد انحراف و سرانجام منجر شدن به ارتکاب جرم می باشد.معمولا والدین واعضای معتاد خانواده تنها به فکر تهیه مواد جهت رفع نیاز خود بوده ونسبت به فرزندان وسایر اعضای خانواده خود احساس مسئولیت نمی کنند.چه تعداد زیادی از این خانواده ها سرپرست ونان آور خود را که محکوم به مجازات و زندان طویل المدت شده اند از دست داده و همین امر باعث متلاشی شدن خانواده و بی سرپرستی کودک گردیده است.آلوده بودن والدین زمینه رشد را برای نابسامانی کودکان مهیا ومساعد می سازد. چه بسا کودکان که تحت تاثیر واجبار والدین قرار گرفته ودررفتار و اعمال انها مشارکت و یا معاونت نموده و بدین وسیله در منجلاب فساد گرفتار می شوند.غالبا کودکان مادران معتاد قبل از تولد بمعتاد به همان ماده ای می شوند که مادر به آن اعتیاد دارد.به همین ترتیب اگر پدرو مادر معتاد به استعمال مواد مخدر باشند چنین خطراتی را نیز برای فرزندان بوجود خواهند آورد(قربان پور، ۱۳۸۸، ۷۸).

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

سلامت عمومی مفهومی است که چگونگی تفکر، احساس و عملکرد ما را در مواجهه با موقعیت های زندگی نشان می د هد و به درک ما از خود و زندگی مان بستگی دارد. همچنین بسته به میزان برخورداری از سلامت روان عملکرد ما در کنترل اضطراب، برقراری ارتباط با دیگران، ارزیابی ها و انتخابمان متفاوت است(نیک صالحی، ۱۳۷۸، ۱۹۰).

در حقیقت سلامت روان چیزی بیش از عدم وجود بیماری روحی است. بدین معنی که صرفاً به لحاظ نداشتن بیماری روحی نمی توان سلامت روان را در یک فرد صد درصد تأیید کرد. حتی با اینکه بسیاری از ما از بیماری خاص روحی قابل تشخیص رنج نمی بریم اما واضح است که برخی از ما به لحاظ روحی سالم تر از دیگران هستیم. مطالعه ویژگی هایی که سلامت روان را می سازند تحت عنوان ” روانشناسی مثبت” نام گرفته است. آنچه مسلم است حفظ سلامت روان نیز مانند سلامت جسم حائز اهمیت است. شاید اقداماتی در این زمینه صورت گیرد اما خدمات بهداشت روان عمدتاً به گروه کوچکی از افراد که مشکلات جدی و آشکار دارند اختصاص می یابد و به همه کسانی که از مشکلات طولانی روانی طولانی مدت رنج می برند یا افرادی که معمولا افسردگی و اضطراب را تجربه می کنند، کمک نمی کند(همان، ۱۹۱).

ممکن است تشخیص و ریشه یابی مشکلات مربوط به سلامت روان دشوار باشد اما متخصصان بهداشت روان با آگاهی از علائم، این مشکلات را تشخیص می دهند، مسلما عدم درمان هر یک از مشکلات مربوط به سلامت روان مانند اضطراب و افسردگی بر شدت آن می افزاید و به این ترتیب درمان دشوار تر شده و احتمال پیدایش مشکلات عمیق تر وجود خواهد داشت، تحقیقات نشان داده است که اکثر بیماری های روحی از اوائل زندگی (نیمی از همه موارد تا ۱۴ سالگی) آغاز می شوند. شروع بسیاری از موارد با علائم خفیف که به راحتی قابل رفع هستند مانند اضطراب کم یا خجالت دائمی است اما در صورت عدم درمان می توانند بسرعت به افسردگی شدید، ترس های ناتوان کننده یا اضطراب بالینی تبدیل شوند(همان، ۱۹۲).

اینکه موارد زیادی از این بیماری ها در زمان جوانی افراد (سه چهارم تا ۲۴ سالگی) آغاز می شود ابهام آمیز است و بر تلاش بیشتر برای تشخیص و درمان در مراحل اولیه تاکید دارد (همان، ۱۹۲).