خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب حسابداری و اقتصاد / نقش شرکت های سهامی زراعی در توسعه روستایی با تاکید بر شرکت سهامی (زراعی نیل شهر)

نقش شرکت های سهامی زراعی در توسعه روستایی با تاکید بر شرکت سهامی (زراعی نیل شهر)

کد محصول:hs297

فایل WORD

۲۵۰ صفحه

۱۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل نخست : کلیات تحقیق

چکیده  ۱
مقدمه   ۳
۱-۱موضوع تحقیق  ۳
۲-۱ هدف تحقیق  ۴
۳-۱ فرضیات تحقیق  ۵
۴-۱روش تحقیق و شیوه های جمع آوری اطلاعات  ۶
۱-۴-۱ شیوه کتابخانه ای  ۷
۲-۴-۱ شیوه های میدانی  ۷
۵-۱ پیشینه تحقیق  ۹
۶-۱ محدوده مکانی و مقطع زمانی  ۱۰
۷-۱ تنگناها و موانع تحقیق  ۱۱
۸-۱ جمع بندی  ۱۱
۹-۱ منابع و مآخذ  ۱۳

فصل دوم: مبانی نظری
مقدمه  ۱۵
۱-۲ مفهوم روستا  ۱۵
۲-۲ تعریف روستا  ۱۶
۳-۲ تعریف روستا از دیدگاه جغرافیایی  ۱۷
۴-۲ ویژگیهای نظام اجتماعی روستاهای ایران  ۱۷
۵-۲ اهمیت روستا در اقتصاد کشور  ۱۸
۶-۲ مفاهیم توسعه  ۱۹
۷-۲ مفهوم توسعه از دیدگاه جغرافیایی  ۱۹
۸-۲ تعاریف توسعه  ۲۰
۹-۲ دیدگاههای نظریه پردازان توسعه روستایی  ۲۱
۱۰-۲ مفاهیم لغوی و نظری مشارکت و توسعه  ۲۳
۱۱-۲ تعریف برنامه و برنامه ریزی  ۲۴
۱۲-۲ توسعه روستایی  ۲۵
۱۳-۲ اهداف برنامه ریزی توسعه روستایی  ۲۶
۱۴-۲ نظریه مکان کشاورزی فن تونن  ۲۸
۱۵-۲ نظریه مکان مرکزی والترکریستالر  ۲۹
۱۶-۲ نظریه مکان مرکزی اگوست لش  ۲۹
۱۷-۲ مفهوم قطب رشد  ۳۰
۱۸-۲ اصطلاح تعاون  ۳۱
۱۹-۲ چگونگی پیدایش اصطلاح عمران  ۳۱
۲۰-۲ دیدگاههای مختلف درباره مفهوم عمران و هدف  ۳۲
۲۱-۲ عمران روستایی قبل از جنگ دوم جهانی   ۳۲
۲۲-۲عمران روستایی بعد از جنگ دوم جهانی  ۳۳
۲۳-۲ عمران روستایی و اصلاحات ارضی  ۳۳
۲۴-۲ عمران و بهسازی روستاها پس از انقلاب اسلامی  ۳۴
۲۵-۲ جمع بندی  ۳۴
۲۶-۲ منابع و مآخذ  ۳۷

فصل سوم: مکان پژوهی
مقدمه  ۴۱
۱-۳ الف) موقعیت جغرافیایی  ۴۱
۱-۱-۳ معرفی اجمالی شهرستان تربت جام  ۴۱
۲-۱-۳ تقسیمات سیاسی شهرستان تربت جام  ۴۲
۳-۱-۳ تاریخچه و علل پیدایش و چگونگی توسعه شهر  ۴۷
۴-۱-۳ موقعیت و حدود جغرافیایی نیل آباد ( نیل شهر )  ۴۸
۵-۱-۳ دهستان هریرود ( نیل شهر )   ۴۹
۶-۱-۳ وجه تسمیه ۵۰
۲-۳ ب) ویژگیهای طبیعی  ۵۰
۱-۲-۳ زمین شناسی عمومی منطقه  ۵۰
۲-۲-۳ زمین ساخت  ۵۳
۳-۲-۳ ژئومورفولوژی  ۵۴
۴-۲-۳ توپوگرافی  ۵۵
۵-۲-۳ آب و هوا  ۵۷
۶-۲-۳ مقدار درجه حرارت یا دما  ۵۸
۷-۲-۳ حداکثر و حداقل مطلق دما  ۵۹
۸-۲-۳ یخبندان  ۶۱
۹-۲-۳ تبخیر  ۶۲
۱۰-۲-۳ باد  ۶۴
۱۱-۲-۳ رطوبت نسبی   ۶۶
۱۲-۲-۳ بارندگی  ۶۷
۱۳-۲-۳ تعیین نوع اقلیم دهستان هریرود  ۷۱
۱-۱۳-۲-۳ الف) منحنی آمبروترمیک  ۷۲
۲-۱۳-۲-۳ ب)منحنی هایترگراف  ۷۴
۳-۱۳-۲-۳ ج) منحنی آمبرژه  ۷۵
۴-۱۳-۲-۳ د ) روش دومارتن  ۷۶
۱۴-۲-۳ منابع آب  ۷۷
۱۵-۲-۳ کیفیت منابع آب منطقه ( شرکت )  ۸۰
۱۶-۲-۳  قنات  ۸۵
۱۷-۲-۳ خاک  ۸۶
۱۸-۲-۳ خاکهای شرکت  ۸۸
۱۹-۲-۳ پوشش گیاهی  ۸۸
۲۰-۲-۳ مراتع   ۹۱
۲۱-۲-۳ گیاهان زراعی و بومی منطقه  ۹۱
۳-۳ ج) ویژگیهای انسانی  ۹۵
۱-۳-۳ توزیع جمعیت  ۹۵
۲-۳-۳ تعداد و بعد خانوار  ۹۷
۳-۳-۳ تراکم جمعیت  ۹۹
۴-۳-۳ تراکم نسبی  ۹۹
۵-۳-۳ ترکیب جنسی جمعیت  ۱۰۰
۶-۳-۳ هرم سنی جمعیت  ۱۰۱
۷-۳-۳ سواد  ۱۰۴
۸-۳-۳ فعالیت  ۱۰۶
۹-۳-۳ بار تکفل  ۱۰۶
۱۰-۳-۳ مهاجرت  ۱۰۷
۱۱-۳-۳ پیش بینی جمعیت  ۱۰۹
۴-۳ د) ویژگیهای اقتصادی  ۱۰۹
۱-۴-۳ بخش کشاورزی  ۱۰۹
۱-۱-۴-۳  سطح زیر کشت  ۱۱۱
۲-۱-۴-۳ گندم   ۱۱۲
۳-۱-۴-۳ جو  ۱۱۵
۴-۱-۴-۳ وضعیت خربزه در استان و شهرستان تربت جام   ۱۱۷
۵-۱-۴-۳ چغندر قند  ۱۱۹
۶-۱-۴-۳ کلزا  ۱۲۱
۷-۱-۴-۳ زیره سبز  ۱۲۲
۸-۱-۴-۳ تقویم زراعی  ۱۲۲
۲-۴-۳ بخش دامداری  ۱۲۶
۱-۲-۴-۳ دامداری سنگین  ۱۲۷
۲-۲-۴-۳ دامداری سبک  ۱۲۸
۳-۲-۴-۳ پرورش طیور  ۱۲۹
۳-۴-۳ بخش صنعت و معدن  ۱۳۲
۱-۳-۴-۳ صنایع دستی  ۱۳۲
۲-۳-۴-۳ صنایع ماشینی  ۱۳۴
۴-۴-۳ بخش خدمات  ۱۳۴
۵-۴-۳ جمع بندی  ۱۳۹
۶-۴-۳ منابع و مآخذ  ۱۴۱

فصل چهارم : بررسی ویژگیهای شرکت سهامی زراعی نیل شهر
مقدمه  ۱۴۷
۱-۴ نظامهای بهره برداری در سطح جهان  ۱۴۷
۱-۱-۴ جوامع سرمایه داری (جهان اول )  ۱۴۷
۲-۱-۴ جوامع سوسیالیستی (جهان دوم )  ۱۴۸
۳-۱-۴ جوامع در حال توسعه (جهان سوم )  ۱۴۹
۲-۴ نظام بهره برداری  ۱۴۹
۳-۴ نظام بهره برداری در ایران  ۱۵۰
۴-۴نظام بهره برداری مبتنی بر شرکت سهامی زراعی  ۱۵۸
۵-۴ شرکتهای سهامی زراعی در توسعه کشاورزی  ۱۶۰
۶-۴ اهداف تشکیل شرکتهای سهامی زراعی  ۱۶۱
۷-۴ شرکتهای سهامی زراعی استان خراسان  ۱۶۲
۸-۴ مشکلات و تنگناهای شرکتهای سهامی زراعی  ۱۶۳
۹-۴ بحث  ۱۶۴
۱۰-۴ شرکت سهامی زراعی نیل شهر  ۱۶۵
۱۱-۴کارکرد شرکت سهامی زراعی نیل شهر  ۱۶۶
۱۲-۴ واحدهای تابعه شرکت  ۱۶۹
۱-۱۲-۴ واحد زراعت  ۱۶۹
۲-۱۲-۴ واحد مکانیزاسیون  ۱۷۳
۳-۱۲-۴ واحد ماشین های سنگین  ۱۷۳
۴-۱۲-۴ واحد تعمیرگاه  ۱۷۳
۵-۱۲-۴ واحد کوره آجرپزی  ۱۷۳
۶-۱۲-۴ واحد انبار فنی  ۱۷۴
۷-۱۲-۴ واحد نهاده های کشاورزی  ۱۷۴
۸-۱۲-۴ واحد گاوداری شیری  ۱۷۴
۹-۱۲-۴ واحد گاوداری گوشتی  ۱۷۵
۱۰-۱۲-۴ واحد مرغداری گوشتی  ۱۷۶
۱۱-۱۲-۴ واحد گوسفند داری  ۱۷۷
۱۲-۱۲-۴ واحد پرورش ماهی  ۱۷۸
۱۳-۱۲-۴ واحد امور زیربنایی و ساختمانی  ۱۷۸
۱۴-۱۲-۴ واحد توزیع مواد نفتی  ۱۷۹
۱۵-۱۲-۴ واحد حمل و نقل و باربری  ۱۸۰
۱۶-۱۲-۴ واحد فروش و توزیع کود شیمیایی  ۱۸۰
۱۷-۱۲-۴ واحد باغبانی  ۱۸۰
۱۸-۱۲-۴ واحد امور مالی و اداری  ۱۸۱
۱۹-۱۲-۴ واحد باشگاه ورزشی  ۱۸۳
۱۳-۴ وضعیت نیروی انسانی و اشتغال زایی شرکت  ۱۸۳
۱۴-۴ امکانات رفاهی و اثرات فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی شرکت  ۱۸۴
۱۵-۴ مسائل و دشواریهای شرکت سهامی زراعی نیل شهر  ۱۸۵
۱۶-۴ اهداف پیش بینی شده برای آینده در شرکت سهامی زراعی نیل شهر  ۱۸۶
۱۷-۴ تحول  ۱۸۷
۱۸-۴ جمع بندی  ۱۸۷
۱۹-۴ منابع و مآخذ  ۱۸۹

فصل پنجم: جمع بندی ، آزمون فرضیه ها ، نتیجه گیری و ارائه رهیافت ها               صفحه
مقدمه  ۱۹۱
۱-۵ بررسی و آزمون نظر سنجی ها ۱۹۱
۲-۵ آزمون فرضیه ها و نتیجه گیری  ۲۱۸
۳-۵ جمع بندی ۲۱۹
۴-۵ رهیافت ها و ارائه راه حل ها  ۲۲۰
منابع و مآخذ کلی ۲۲۲

فصل ششم : پیوست ها
پیوست شماره ۱ – قانون تشکیل شرکت های سهامی زارعی    ۲۳۳
پیوست شماره ۲ ـ اساسنامه شرکت های سهامی زراعی    ۲۴۰
پیوست شماره ۳ ـ امکانات روستا  ۲۵۷
پیوست شماره ۴ ـ مقایسه عملکرد و درآمد شرکت های سهامی زراعی خراسان    ۲۶۲
پیوست شماره ۵ ـ فرمها  ۲۶۷
پیوست شماره ۶- اقدامات وزارت تعاون و امور روستاها در استان خراسان   ۲۷۲

فهرست نقشه ها

نقشه شماره (۱-۳) موقعیت شهرستان تربت جام و دهستان هریرود   ۴۵
نقشه شماره (۲-۳) پراکنش آبادیها و راه های ارتباطی در دهستان هریرود شهرستان تربت جام  ۴۶
نقشه شماره ( ۳-۳) پراکنش آبادیها و زمین شناسی در دهستان هریرود شهرستان تربت جام  ۵۲
نقشه شماره (۴-۳) گسل های استان خراسان رضوی  ۵۳
نقشه شماره (۵-۳) پراکنش آبادیها و توپوگرافی در دهستان هریرود شهرستان تربت جام  ۵۶
نقشه شماره (۶-۳) پراکنش آبادیها و آبراهه ها در دهستان هریرود شهرستان تربت جام  ۷۸
نقشه شماره (۷-۳) پراکنش آبادیها و خاک شناسی در دهستان هریرود شهرستان تربت جام  ۸۷
نقشه شماره (۸-۳) پراکش آبادیها و پوشش گیاهی در دهستان هریرود شهرستان تربت جام  ۹۰
نقشه شماره (۹-۳) توزیع جمعیت بر اساس سرشماری ۸۵ در دهستان هریرود شهرستان تربت جام ۹۶
نقشه شماره (۱۰-۳) وضعیت سواد در دهستان هریرود شهرستان تربت جام  ۱۰۵

فهرست تصاویر

تصویر شماره (۱-۳) موقعیت دهستان هریرود تربت جام بر روی تصویر ماهواره ای  ۴۴
تصویر شماره (۲-۳) نمایی از راه ورودی غربی به نیل شهر  ۴۹
تصویر شماره (۳-۳) گلباد شهرستان تربت جام  ۶۵
تصویر شماره ( ۴-۳) کشت مکانیزه شرکت سهامی زراعی نیل شهر  ۸۹
تصویر شماره (۵-۳) خارشتر  ۹۳
تصویر شماره ( ۶-۳) خارخسک  ۹۳
تصویر شماره ( ۷-۳ ) بومادران  ۹۳
تصویر شماره (۸-۳ ) اسپند  ۹۴
تصویر شماره (۹-۳ ) شاهی  ۹۴
تصویر شماره ( ۱۰-۳) باغ پسته دهستان هریرود  ۱۱۱
تصویر شماره (۱۱-۳) گاوهای شرکت سهامی زراعی  ۱۲۷
تصویر شماره (۱۲-۳) مرغداری شرکت سهامی زراعی  ۱۲۹
تصویر شماره (۱۳-۳) خشک کردن محصول کراویه در دهستان هریرود  ۱۳۶
تصویر شماره (۱-۴) پرورش گاوهای شیری شرکت سهامی زراعی نیل شهر  ۱۷۵
تصویر شماره (۲-۴) گاوهای گوشتی شرکت سهامی زراعی نیل شهر  ۱۷۶
تصویر شماره (۳-۴) پرورش گوسفندان شرکت سهامی زراعی نیل شهر ۱۷۷
تصویر شماره (۴-۴) استخر پرورش ماهی شرکت سهامی زراعی نیل شهر ۱۷۸
تصویر شماره ( ۵-۴ ) نمای ورودی ساختمان شرکت سهامی زراعی   ۱۷۹
تصویر شماره ( ۶-۴)باغهای پسته شرکت سهامی زراعی نیل شهر  ۱۸۱

فهرست جدول ها

جدول شماره (۱-۱) روستاهای نمونه دهستان هریرود  ۸
جدول شماره (۱-۳) تقسیمات سیاسی شهرستان تربت جام  ۴۲
جدول شماره (۲-۳) متوسط ماهانه دما به سانتیگراد در ایستگاه تربت جام دوره آماری ۸۵-۱۳۷۲  ۵۸
جدول شماره (۳-۳) میانگین حداکثر و حداقل مطلق دمای ماهانه به سانتیگراد ایستگاه تربت جام ۸۵-۱۳۷۲ ۶۰
جدول شماره ( ۴-۳) تعداد روزهای یخبندان در شهرستان تربت جام ۸۵-۱۳۷۲   ۶۱
جدول شماره ( ۵-۳) میانگین تبخیر ماهیانه برحسب میلی متر ایستگاه هواشناسی تربت جام ۸۶-۱۳۷۶   ۶۳
جدول شماره (۶-۳) میانگین رطوبت نسبی ماهیانه شهرستان تربت جام ۸۵-۱۳۷۲   ۶۶
جدول شماره ( ۷-۳) میانگین ماهانه بارندگی ۲۴ ساعته بر حسب میلی متر ۸۵-۱۳۷۲   ۶۸
جدول شماره (۸-۳) میزان بارندگی ماهیانه بر حسب میلیمتر در ایستگاه تربت جام ۸۵-۱۳۷۲  ۶۹
جدول شماره (۹-۳) میزان و درصد بارندگی فصول مختلف ایستگاه سینوپتیک تربت جام سالهای ۸۵-۱۳۷۲   ۷۰
جدول شماره (۱۰-۳) طبقه بندی اقلیمی بر اساس فرمول دومارتن   ۷۶
جدول شماره ( ۱۱-۳) آمار منابع آب کشاورزی بدون احتساب منابع آب بخش صالح آباد   ۷۹
جدول شماره (۱۲-۳) نتایج کامل شیمیایی منابع آب و عناصر اصلی در محدوده های اصلی دهستان هریرود   ۷۹
جدول شماره (۱۳-۳) آزمایش کیفیت آب چاه شماره ۱۱ نیل آباد   ۸۲
جدول شماره ( ۱۴-۳) آزمایش کیفیت آب چاه شماره ۲۰ نیل آباد   ۸۳
جدول شماره (۱۵-۳) آزمایش کیفیت آب چاه شماره ۲۲ نیل آباد   ۸۴
جدول شماره (۱۶-۳) گیاهان بومی منطقه مورد مطالعه   ۹۲
جدول شماره ( ۱۷-۳) تغییرات جمعیتی دهستان هریرود از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵  ۹۷
جدول شماره ( ۱۸-۳) مقایسه تعداد جمعیت خانوار و بعد خانوار روستاهای دهستان هریرود ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵  ۹۸
جدول شماره ( ۱۹-۳) تراکم نسبی و بیولوژیک شهرستان تربت جام ، بخش بوژگان ، دهستان هریرود ۱۳۸۶   ۹۹
جدول شماره (۲۰-۳) گروههای عمده سنی دهستان هریرود به تفکیک زن و مرد ۱۳۸۵   ۱۰۰
جدول شماره (۲۱-۳) ترکیب سنی در دهستان هریرود ۱۳۸۵   ۱۰۱
جدول شماره (۲۲-۳) تعداد افراد در گروه های سنی دهستان هریرود ۱۳۸۶   ۱۰۳
جدول شماره ( ۲۳-۳) تعداد باسوادان و بی سوادان مرد و زن در روستاهای دهستان هریرود ۱۳۸۵  ۱۰۴
جدول شماره (۲۴-۳) مقایسه مهاجرین وارد و خارج شده به روستاهای نمونه در دهستان هریرود سالهای  ۱۰۸
جدول شماره ( ۲۵-۳) مقایسه انواع محصولهای دیم و آبی در دهستان بر حسب سطح زیر کشت به هکتار در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵   ۱۱۱
جدول شماره (۲۶-۳) محصولهای زراعی در روستاهای نمونه دهستان هریرود در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵   ۱۱۲
جدول شماره (۲۷-۳) هزینه تولید یک هکتار گندم آبی و دیم در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶   ۱۱۳
جدول شماره ( ۲۸-۳) میزان درآمد حاصل از کشت گندم آبی و دیم در یک هکتار در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶   ۱۱۴
جدول شماره (۲۹-۳) هزینه تولید یک هکتار جو آبی و جو دیم در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶   ۱۱۵
جدول شماره (۳۰-۳) میزان درآمد حاصل از کشت جو آبی و دیم در یک هکتار در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶   ۱۱۶
جدول شماره ( ۳۱-۳) هزینه یک هکتار خربزه در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵  ۱۱۸
جدول شماره (۳۲-۳) میزان درآمد حاصل از کشت خربزه در یک هکتار سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵   ۱۱۹
جدول شماره (۳۳-۳) هزینه تولید یک هکتار چغندر قنتد در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶  ۱۲۰
جدول شماره (۳۴-۳) میزان درآمد حاصل از کشت چغندر قند در یک هکتار در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶  ۱۲۰
جدول شماره (۳۵-۳) هز ینه تولید یک هکتار کلزا در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶   ۱۲۱
جدول شماره (۳۶-۳) میزان درآمد حاصل از کشت کلزا در یک هکتار در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶  ۱۲۲
جدول شماره (۳۷-۳) تقویم زراعی محصول های زراعی شهرستان تربت جام ۸۷-۱۳۸۶   ۱۲۳
جدول شماره (۳۸-۳) متوسط تعداد روزکار ایجاد شده در یک سال زراعی برای انواع محصول های کشاورزی در استان خراسان   ۱۲۴
جدول شماره (۳۹-۳) سطح زیر کشت محصول های دهستان و میزان روزکاری هر محصول در روستاهای نمونه    ۱۲۵
جدول شماره (۴۰-۳) انواع و تعداد واحدهای دامپروری به تفکیک در حال بهره برداری در دهستان هریرود سال ۱۳۸۶  ۱۲۶
جدول شماره (۴۱-۳) میانگین و هزینه سالانه یک راس دام سنگین در دهستان هریرود در سال ۱۳۸۶   ۱۲۷
جدول شماره ( ۴۲-۳) میانگین و هزینه سالانه یک راس دام سبک در دهستان هریرود در سال ۱۳۸۶  ۱۲۸
جدول شماره ( ۴۳-۳) هزینه و درآمد طیور در دهستان هریرود ( نیل شهر )در سال ۱۳۸۶  ۱۲۹
جدول شماره ( ۴۴-۳) تعداد انواع دام در روستاهای نمونه در دهستان هریرود ۱۳۸۶  ۱۳۰
جدول شماره (۴۵-۳) مقایسه تعداد و درآمد خالص سالانه و سرانه هر خانوار در روستاهای نمونه و دهستان هریرود در سال ۱۳۸۶  ۱۳۱
جدول شماره (۴۶-۳) میانگین هزینه و درآمد حاصل از صنایع دستی در دهستان هریرود ۱۳۸۶  ۱۳۳
جدول شماره (۴۷-۳) تعداد و درآمد حاصل از صنایع دستی در روستاهای نمونه دهستان هریرود در سال ۱۳۸۶   ۱۳۳
جدول شماره (۴۸-۳) مقایسه انواع و تعداد مشاغل و متوسط درآمد از بخش خدمات در روستاهای نمونه دهستان هریرود سال ۱۳۸۵  ۱۳۵
جدول شماره (۴۹-۳) مقایسه درآمد خانوارهای روستایی دهستان از بخشهای مختلف اقتصادی ۱۳۸۵  ۱۳۷
جدول شماره ( ۵۰-۳) طبقه بندی روستاهای دهستان هریرود بر اساس امکانات و خدمات موجود در سطح دهستان سال ۱۳۸۷   ۱۳۸
جدول شماره (۱-۴) اسامی و مشخصات کلی شرکتهای سهامی زراعی موجود در کشور   ۱۵۹
جدول شماره (۲-۴) وضعیت سهامداران در شرکت سهامی زراعی نیل شهر ۱۶۶
جدول شماره (۳-۴) سطح زیر کشت و میزان عملکرد و تولید گندم در شرکت سهامی زراعی نیل شهر  ۱۷۰
جدول شماره (۴-۴) سطح زیر کشت میزان عملکرد و تولید جو در شرکت سهامی زراعی نیل شهر  ۱۷۱
جدول شماره (۵-۴) سطح زیر کشت میزان عملکرد و تولید کلزا در شرکت سهامی زراعی نیل شهر  ۱۷۲
جدول شماره (۶-۴) تعداد دام موجود در گاوداری شیری سه ماهه اول سال ۸۷-۱۳۸۶  ۱۷۴
جدول شماره ( ۱-۲-۵) توصیف آماری داده ها سوال ۱ فرم ۲    ۱۹۲
جدول شماره ( ۲-۲-۵) فراوانی داده ها سوال ۱ فرم ۲    ۱۹۲
جدول شماره ( ۳-۲-۵) آزمون آماری سوال ۱ فرم ۲ ۱۹۳
جدول شماره (۴-۲-۵) توصیف آماری داده ها سوال ۲ فرم ۲ ۱۹۴
جدول شماره ( ۵-۲-۵) فراوانی داده ها سوال ۲ فرم ۲   ۱۹۴
جدول شماره (۶-۲-۵) آزمون آماری سوال ۲ فرم ۲   ۱۹۴
جدول شماره (۷-۲-۵) توصیف آماری داده ها سوال ۳ فرم ۲  ۱۹۵
جدول شماره ( ۸-۲-۵) فراوانی داده ها سوال ۳ فرم ۲  ۱۹۵
جدول شماره (۹-۲-۵) آزمون آماری سوال ۳ فرم ۲ ۱۹۶
جدول شماره (۱۰-۲-۵) توصیف آماری داده ها سوال ۴ فرم ۲  ۱۹۷
جدول شماره (۱۱-۲-۵ ) فراوانی داده ها سوال ۴ فرم ۲  ۱۹۷
جدول شماره (۱۲-۲-۵) آزمون آماری سوال ۴ فرم ۲   ۱۹۷
جدول شماره (۱۳-۲-۵) توصیف آماری داده ها سوال ۵ فرم ۲  ۱۹۸
جدول شماره (۱۴-۲-۵) فراوانی داده ها سوال ۵ فرم ۲ ۱۹۸
جدول شماره (۱۵-۲-۵) آزمون آماری سوال ۵ فرم ۲  ۱۹۹
جدول شماره (۱۶-۲-۵) توصیف آماری داده ها سوال ۶ فرم ۲   ۲۰۰
جدول شماره (۱۷-۲-۵) فراوانی داده ها سوال ۶ فرم ۲  ۲۰۰
جدول شماره (۱۸-۲-۵) آزمون آماری سوال ۶ فرم ۲    ۲۰۰
جدول شماره (۱۹-۲-۵) توصیف آماری داده ها سوال ۷ فرم ۲   ۲۰۱
جدول شماره (۲۰-۲-۵) فراوانی داده ها سوال ۷ فرم ۲   ۲۰۱
جدول شماره (۲۱-۲-۵) آزمون آماری سوال ۷ فرم ۲   ۲۰۲
جدول شماره (۲۲-۲-۵) توصیف آماری سوال ۸ فرم ۲  ۲۰۳
جدول شماره (۲۳-۲-۵ ) فراوانی داده ها سوال ۸ فرم ۲    ۲۰۳
جدول شماره (۲۴-۲-۵) آزمون آماری سوال ۸ فرم ۲    ۲۰۳
جدول شماره (۲۵-۲-۵) توصیف آماری داده ها ، نظر سنجی کلی فرم ۲   ۲۰۴
جدول شماره (۲۶-۲-۵) فراوانی داده ها ، نظرسنجی کلی فرم ۲  ۲۰۴
جدول شماره ( ۲۷-۲-۵) آزمون آماری نظرسنجی کلی فرم ۲   ۲۰۵
جدول شماره ( ۱-۴-۵) توصیف آماری داده ها سوال ۱ فرم ۴  ۲۰۶
جدول شماره (۲-۴-۵) فراوانی داده ها سوال ۱ فرم ۴   ۲۰۶
جدول شماره (۳-۴-۵) آزمون آماری سوال ۱ فرم ۴     ۲۰۷
جدول شماره (۴-۴-۵) توصیف آماری داده ها سوال ۲ فرم ۴   ۲۰۸
جدول شماره (۵-۴-۵) فراوانی داده ها سوال ۲ فرم ۴  ۲۰۸
جدول شماره (۶-۴-۵)آزمون آماری سوال ۲ فرم ۴  ۲۰۸
جدول شماره (۷-۴-۵) توصیف آماری داده ها سوال ۳ فرم ۴ ۲۰۹
جدول شماره ( ۸-۴-۵) فراوانی داده ها سوال ۳ فرم ۴  ۲۱۰
جدول شماره (۹-۴-۵) آزمون آماری سوال ۳ فرم ۴   ۲۱۰
جدول شماره (۱۰-۴-۵) توصیف آماری داده ها سوال ۵ فرم ۴  ۲۱۱
جدول شماره ( ۱۱-۴-۵) فراوانی داده ها سوال ۵ فرم ۴   ۲۱۲
جدول شماره (۱۲-۴-۵) آزمون آماری سوال ۵ فرم ۴    ۲۱۲
جدول شماره ( ۱۳-۴-۵) توصیف آماری داده ها سوال ۶ فرم ۴  ۲۱۳
جدول شماره (۱۴-۴-۵) فراوانی داده ها سوال ۶ فرم ۴   ۲۱۳
جدول شماره ( ۱۵-۴-۵ ) آزمون آماری سوال ۶ فرم ۴   ۲۱۴
جدول شماره (۱۶-۴-۵) توصیف آماری داده ها سوال ۸ فرم ۴    ۲۱۵
جدول شماره (۱۷-۴-۵) فراوانی داده ها سوال ۸ فرم ۴    ۲۱۵
جدول شماره (۱۸-۴-۵) آزمون آماری سوال ۸ فرم ۴   ۲۱۵
جدول شماره ( ۱۹-۴-۵) توصیف آماری داده ها سوال ۹ فرم ۴  ۲۱۶
جدول شماره (۲۰-۴-۵) فراوانی داده ها سوال ۹ فرم ۴    ۲۱۶
جدول شماره (۲۱-۴-۵) آزمون آماری سوال ۹ فرم ۴     ۲۱۷

فهرست نمودارها

  نمودار شماره (۱-۳) متوسط ماهانه دما به سانتیگراد در ایستگاه تربت جام ۸۵-۱۳۷۲    ۵۹
نمودارشماره (۲-۳) میانگین حداکثر و حداقل مطلق دمای ماهانه به سانتیگراد در ایستگاه تربت جام ۸۵-۱۳۷۲  ۶۰
نمودار شماره (۳-۳) تعداد روزهای یخبندان ، شهرستان تربت جام ۸۵-۱۳۷۲    ۶۲
نمودار شماره ( ۴-۳) میانگین تبخیر ماهانه برحسب میلی متر در ایستگاه تربت جام ۸۶-۱۳۷۶    ۶۴
نمودار شماره (۵-۳) میانگین رطوبت نسبی ماهانه در ایستگاه تربت جام ۸۵-۱۳۷۲    ۶۷
نمودار شماره (۶-۳) میانگین ماهانه بارندگی ۲۴ ساعته ایستگاه تربت جام ۸۵-۱۳۷۲    ۶۹
نمودار شماره ( ۷-۳) میانگین بارندگی ماهانه بر حسب میلی متر در ایستگاه تربت جام ۸۵-۱۳۷۲    ۷۰
نمودار شماره (۸-۳) توزیع فصلی بارش درایستگاه تربت جام ۸۵-۱۳۷۲    ۷۱
نمودار شماره (۹-۳) آمبروترمیک ایستگاه هواشناسی تربت جام ۸۵-۱۳۷۲    ۷۳
نمودار شماره (۱۰-۳) هایترگراف ایستگاه هواشناسی تربت جام ۸۵-۱۳۷۲    ۷۴
نمودار شماره (۱۱-۳) طبقه بندی اقلیمی حوزه مورد مطالعه در کلیماگرام آمبرژه    ۷۵
نمودار شماره ( ۱۲-۳) وضعیت اقلیمی منطقه در اقلیم نمای دومارتن   ۷۷
نمودار شماره (۱-۴) عملکرد هر یک از نظام های بهره برداری کشاورزی ایران (با تیپولوژی قدیم )  ۱۵۳
نمودار شماره (۲-۴) عملکرد هر یک از نظام های بهره برداری کشاورزی در ایران (با تیپولوژی جدید) ۱۵۴
نمودار شماره (۳-۴) عملکرد هر یک از نظام های بهره برداری کشاورزی در ایران (باتیپولوژی جدید) ۱۵۶
نمودار شماره (۴-۴)عملکرد هر یک از نظام های بهره برداری کشاورزی در ایران (با تیپولوژی قدیم )  ۱۵۷
نمودار شماره (۵-۴)چارت سازمانی شرکت سهامی زراعی نیل شهر  ۱۶۸
نمودار شماره (۶-۴) میزان تولید گندم برحسب کیلوگرم  ۱۷۰
نمودار شماره (۷-۴)میزان تولید جو بر حسب کیلوگرم  ۱۷۱
نمودار شماره (۸-۴) میزان تولید کلزا برحسب کیلوگرم ۱۷۲
نمودار شماره (۹-۴) عملکرد مالی شرکت سهامی زراعی   ۱۸۲
نمودار شماره (۱-۵) مربوط به نظر سنجی سوال ۱ فرم ۲  نقش شرکت سهامی زراعی در ارتقاء کیفی خدمات آموزشی   ۱۹۳
نمودار شماره (۲-۵) مربوط به نظر سنجی سوال ۲ فرم  ۲  وجود شرکت سهامی زراعی و افزایش خدمات کمی آموزشی ۱۹۵
نمودار شماره (۳-۵) مربوط به نظر سنجی سوال ۳ فرم ۲  تاثیر شرکت سهامی زراعی بر میزان و درصد باسوادان  ۱۹۶
نمودار شماره (۴-۵) مربوط به نظرسنجی سوال ۴ فرم ۲ تاثیر شرکت سهامی زراعی بر میزان تخصیص بودجه و اعتبارات ۱۹۸
نمودار شماره (۵-۵) مربوط به نظرسنجی سوال ۵ فرم ۲انتظارات مردم از ارائه خدمات آموزش و پرورش   ۱۹۹
نمودار شماره (۶-۵) مربوط به نظرسنجی سوال ۶ فرم ۲ وضعیت آموزش و خدمات رسانی قبل و بعد از تاسیس شرکت   ۲۰۱
نمودار شماره (۷-۵) مربوط به نظرسنجی سوال ۷ فرم ۲ دریافت بودجه از شرکت سهامی زراعی   ۲۰۲
نمودار شماره (۸-۵) مربوط به نظرسنجی سوال ۸ فرم ۲  جمع بندی نظر کارشناسان در مورد نقش شرکت در رابطه با خدمات آموزشی و پرورشی   ۲۰۴
نمودار شماره (۹-۵)مربوط به نظرسنجی کلی فرم شماره ۲  از مسئولان آموزش و پرورش منطقه مورد مطالعه  ۲۰۵
نمودار شماره (۱۰-۵) مربوط به نظرسنجی سوال ۱ فرم ۴  وجود شرکت سهامی زراعی و نقش آن در افزایش میزان اشتغال  ۲۰۷
نمودار شماره (۱۱-۵) مربوط به نظرسنجی سوال ۲ فرم ۴   نقش شرکت سهامی زراعی در افزایش میزان خدمات رفاهی  ۲۰۹
نمودار شماره (۱۲-۵) مربوط به نظرسنجی سوال ۳ فرم ۴  نقش شرکت سهامی زراعی در افزایش سرویس های نقلیه عمومی   ۲۱۱
نمودار شماره (۱۳-۵) مربوط به نظرسنجی سوال ۵ فرم ۴ نقش شرکت های سهامی زراعی در افزایش اطلاعات و آگاهی کشاورزان۲۱۳
نمودار شماره (۱۴-۵) مربوط به نظرسنجی سوال ۶ فرم ۴ بعد فاصله از شرکت سهامی زراعی و تاثیر آن بر کاهش توسعه یافتگی منطقه  ۲۱۴
نمودار شماره (۱۵-۵) مربوط به نظرسنجی سوال ۸ فرم ۴ میزان مشارکت مردم در کارهای کشاورزی با شرکت سهامی زراعی ۲۱۶
نمودار شماره (۱۶-۵) مربوط به نظرسنجی سوال ۹ فرم ۴ مفید بودن نقش شرکت سهامی زراعی در منطقه   ۲۱۷