مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی در بانک

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
۱-۲. بیان مسئله
۱-۳.ضروریت و اهمیت تحقیق
۱-۴.اهداف تحقیق
۱-۵.فرضیه های تحقیق
۱-۶.متغیرهای تحقیق
۱-۷.روش تحقیق
۱-۸.ابزار گردآوری داده های تحقیق
۱-۹.جامعه آماری و نمونه گیری
۱-۱۰.روش تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۱۱.قلمرو تحقیق
۱-۱۲.تعاریف عملیاتی
۱-۱۳.محدودیتهای تحقیق
۱-۱۴.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
فصل دوم:پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
۲-۲.بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی
۲-۲-۱-تعاریف بودجه
۲-۲-۲-مقاصد بودجه بندی
۲-۲-۳-وظایف بودجه بندی
۲-۲-۴-روشهای بودجه بندی
۲-۲-۵-اساس بودجه بندی عملیاتی
۲-۲-۶-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی
۲-۲-۷-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی
۲-۳. عوامل بودجه بندی
۲-۳-۱-عوامل محیطی
۲-۳-۲-عوامل فنی-فرایندی
۲-۳-۳-عوامل انسانی
۲-۴.مبانی نظری بودجه عملیاتی
۲-۴-۱-طرز تنظیم بودجه عملیاتی
۲-۴-۲-چرا بودجه عملیاتی
۲-۴-۳-بازدهی بودجه بندی عملیاتی
۲-۴-۴-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی
۲-۴-۴-۱-کانادا
۲-۴-۴-۲-انگلیس
۲-۴-۴-۳-امریکا
۲-۴-۴-۴-ایرلند
۲-۴-۴-۵  هلند
۲-۴-۵-مزایای بودجه بندی عملیاتی
۲-۴-۶-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال
۲-۴-۷-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا
۲-۴-۸-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج
۲-۵ نتایج و جمع‌بندی
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱.مقدمه
۳-۲.روش تحقیق
۳-۳.اهداف تحقیق
۳-۴.فرضیه های تحقیق
۳-۵.متغیرهای تحقیق
۳-۶.جامعه آماری
۳-۷. نمونه‌گیری
۳-۸.روش گردآوری اطلاعات
۳-۹.روایی
۳-۱۰.پایایی
۳-۱۱- روش آزمون فرضیه ها
۳-۱۲ خلاصه و جمع‌بندی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
۴-۲.نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه ۸۷
۴-۳-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی
۴-۴- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول
۴-۵-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم
۴-۶- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم
۴-۷ نتیجه فصل
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱.نتیجه گیری کلی
۵-۲.پیشنهادها
فهرست جدول ها
جدول ۲-۱ : مزایا و معایب سیستم بودجه‌بندی عملیاتی و سنتی
جدول ۲-۲ : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران
جدول ۲-۳ : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در خارج
جدول ۳-۱ : جامعه آماری و حجم نمونه آماری
جدول ۴-۱ : سابقه کار کارکنان بانک سپه استان یزد
جدول ۴-۲ : مدرک تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد
جدول ۴-۳ : رشته تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد
جدول ۴-۴ : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول
جدول ۴-۵ : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول
جدول ۴-۶ : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم
جدول ۴-۷ : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم
جدول ۴-۸ : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم
جدول ۴-۹ : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم
جدول ۴-۱۰ : اولویت بندی عامل انسانی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن
جدول ۴-۱۱ : اولویت بندی عامل فنی‌وفرآیندی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن
جدول ۴-۱۲ : اولویت بندی عامل محیطی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن
جدول ۴-۱۳ : رابطه بین رشته، تحصیلات و تجربه با عوامل مدیریتی
جدول ۴-۱۴: نتایج مربوط به فرضیه‌ها
فهرست نمودارها
نمودار۴-۱: سوابق کاری کارکنان بانک سپه استان یزد
نمودار۴-۲: تحصیلات کارکنان بانک سپه استان یزد
نمودار۴-۳: رشته تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد