خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب حسابداری و اقتصاد / مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی در بانک

مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی در بانک

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
۱-۲. بیان مسئله
۱-۳.ضروریت و اهمیت تحقیق
۱-۴.اهداف تحقیق
۱-۵.فرضیه های تحقیق
۱-۶.متغیرهای تحقیق
۱-۷.روش تحقیق
۱-۸.ابزار گردآوری داده های تحقیق
۱-۹.جامعه آماری و نمونه گیری
۱-۱۰.روش تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۱۱.قلمرو تحقیق
۱-۱۲.تعاریف عملیاتی
۱-۱۳.محدودیتهای تحقیق
۱-۱۴.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
فصل دوم:پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
۲-۲.بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی
۲-۲-۱-تعاریف بودجه
۲-۲-۲-مقاصد بودجه بندی
۲-۲-۳-وظایف بودجه بندی
۲-۲-۴-روشهای بودجه بندی
۲-۲-۵-اساس بودجه بندی عملیاتی
۲-۲-۶-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی
۲-۲-۷-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی
۲-۳. عوامل بودجه بندی
۲-۳-۱-عوامل محیطی
۲-۳-۲-عوامل فنی-فرایندی
۲-۳-۳-عوامل انسانی
۲-۴.مبانی نظری بودجه عملیاتی
۲-۴-۱-طرز تنظیم بودجه عملیاتی
۲-۴-۲-چرا بودجه عملیاتی
۲-۴-۳-بازدهی بودجه بندی عملیاتی
۲-۴-۴-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی
۲-۴-۴-۱-کانادا
۲-۴-۴-۲-انگلیس
۲-۴-۴-۳-امریکا
۲-۴-۴-۴-ایرلند
۲-۴-۴-۵  هلند
۲-۴-۵-مزایای بودجه بندی عملیاتی
۲-۴-۶-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال
۲-۴-۷-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا
۲-۴-۸-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج
۲-۵ نتایج و جمع‌بندی
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱.مقدمه
۳-۲.روش تحقیق
۳-۳.اهداف تحقیق
۳-۴.فرضیه های تحقیق
۳-۵.متغیرهای تحقیق
۳-۶.جامعه آماری
۳-۷. نمونه‌گیری
۳-۸.روش گردآوری اطلاعات
۳-۹.روایی
۳-۱۰.پایایی
۳-۱۱- روش آزمون فرضیه ها
۳-۱۲ خلاصه و جمع‌بندی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
۴-۲.نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه ۸۷
۴-۳-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی
۴-۴- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول
۴-۵-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم
۴-۶- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم
۴-۷ نتیجه فصل
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱.نتیجه گیری کلی
۵-۲.پیشنهادها
فهرست جدول ها
جدول ۲-۱ : مزایا و معایب سیستم بودجه‌بندی عملیاتی و سنتی
جدول ۲-۲ : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران
جدول ۲-۳ : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در خارج
جدول ۳-۱ : جامعه آماری و حجم نمونه آماری
جدول ۴-۱ : سابقه کار کارکنان بانک سپه استان یزد
جدول ۴-۲ : مدرک تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد
جدول ۴-۳ : رشته تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد
جدول ۴-۴ : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول
جدول ۴-۵ : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول
جدول ۴-۶ : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم
جدول ۴-۷ : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم
جدول ۴-۸ : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم
جدول ۴-۹ : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم
جدول ۴-۱۰ : اولویت بندی عامل انسانی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن
جدول ۴-۱۱ : اولویت بندی عامل فنی‌وفرآیندی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن
جدول ۴-۱۲ : اولویت بندی عامل محیطی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن
جدول ۴-۱۳ : رابطه بین رشته، تحصیلات و تجربه با عوامل مدیریتی
جدول ۴-۱۴: نتایج مربوط به فرضیه‌ها
فهرست نمودارها
نمودار۴-۱: سوابق کاری کارکنان بانک سپه استان یزد
نمودار۴-۲: تحصیلات کارکنان بانک سپه استان یزد
نمودار۴-۳: رشته تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد