بررسی میزان تأثیر وجود کنترل داخلی مناسب در شرکت ها بر نحوه انجام فرایند حسابرسی عملیاتی

کد محصول:Hs293

فایل WORD

۷۸ صفحه

۲۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

فصل اول- کلیات تحقیق
مقدمه         ۴
بیان مساله۷
هدف تحقیق      ۸
فرضیه های تحقیق  ۹
جامعه تحیقق        ۱۰
روش تحقیق          ۱۱
جمع آوری تحقیق    ۱۱
واژه های عملیاتی     ۱۲

فصل دوم- ادبیات تحقیق
مقدمه       ۱۴
تاریخچه حسابرسی عملیاتی  ۱۵
تعریف حسابرسی عملیاتی ۱۶
استانداردهای حسابرسی عملیاتی  ۲۰
چارچوب چگونگی انجام حسابرسی عملیاتی       ۲۳
اهداف حسابرسی عملیاتی  ۲۳
مزایای حسابرسی عملیاتی   ۲۶
بررسی و تکمیل عملیات حسابرسی عملیاتی    ۲۹
نمودار حسابرسی عملیاتی۳۰
محتوای گزارش حسابرسی عملیاتی       ۳۱
کیفیت گزارش حسابرسی عملیاتی ۳۲
ارائه کنندگان خدمات حسابرسی عملیاتی۳۳
پیشینه کنترل داخلی        ۳۴
تعریف کنترل داخلی    ۳۵
اجزای کنترل داخلی ۳۹
ضروریت وجود کنترل داخلی   ۴۲
محدودیت کنترل داخلی ۴۳
شکست های کنترل داخلی  ۴۴
تخطی مدیریت از کنترل داخلی     ۴۵
اثربخشی در سیستم کنترل داخلی۴۹
تحقیقات مرتبط با کنترل داخلی۵۱

فصل سوم- روش تحقیق
مقدمه       ۵۷
روش تحقیق        ۵۷
روش جمع آوری ۵۷
ابزار اندازه گیری ۵۷
روایی و پایایی پرسشنامه  ۵۸
روش آلفای کرونباخ     ۵۹
فرضیه های تحقیق    ۶۰
نمونه گیری          ۶۰
متغیرهای تحقیق ۶۰
روش آزمون فرضیات     ۶۱

فصل چهارم- یافته های پژوهش
مقدمه    ۶۲
ویژگی جمعیت شناختی نمونه آماری          ۶۲
وضعیت پاسخ دهی افراد به سوالات اختصاصی       ۶۴
بررسی فرضیه اول تحقیق  ۶۷
بررسی فرضیه دوم تحقیق ۶۸

      فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهاد
بررسی فرضیه سوم تحقیق   ۶۹
مقدمه      ۷۰
نتیجه گیری
نتایج فرضیه اول تحقیق          ۷۰
نتایج فرضیه دوم تحقیق          ۷۱
نتایج فرضیه سوم تحقیق   ۷۲
پیشنهاد
پیشنهادهای کاربردی       ۷۳
پیشنهاد برای تحقیقات آتی         ۷۴
محدودیت های تحقیق     ۷۴
منابع و ماخذ    ۷۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.