بررسی تأثیر احداث سد ها بر اشتغال و اقتصاد (مطالعه موردی)

کد محصول:hs291

فایل WORD

۱۲۰ صفحه

۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

مقدمه ۱
شرایط جغرافیایی و توپوگرافی منطقه ۴
اقلیم اسفراین ۵
موقعیت کلی حوزه بیدواز ۶
بررسی وضعیت فعلی بهره برداری از آب رودخانه بیدواز ۱۳
بررسی کشاورزی منطقه ۱۵
خاکشناسی منطقه ۱۸
بررسی کلی خاکهای منطقه ۲۰
فاکتورهای محدود کننده کشاورزی منطقه ۲۱
محدوده جغرافیایی طرح ۲۲
موقعیت جغرافیایی ۲۳
وضعیت اقلیمی منطقه طرح ۲۳
جدول خلاصه آمار جوی ایستگاه اسفراین ۲۶
جدول تعداد روزهای بارانی شهرستان اسفراین ۲۸
جدول تعداد روزهای قابل کار در هر ماه ۲۹
منابع خاک ۳۰
اطلاعات جمعیتی ۳۲
اطلاعات مربوط به اراضی زراعی ۳۵
اطلاعات مربوط به باغات ۳۷
میزان مشروب سازی یک هکتار زمین با توجه به نوع کشت ۴۳
آینده نگری توسعه روستا ۴۴
مساحت تحت پوشش شبکه آبیاری بیدواز ۴۸
حقابه ها ۵۰
محدوده و سطح اراضی کشاورزی ۵۱
منابع آب موجود و تعیین سطح زیر کشت ۵۴
کیفیت آب آبیاری ۵۴
الگوی زراعی منطقه در وضع موجود ۵۵
بازنگری ۵۶
الگوی زراعی پیشنهادی ۵۶
براورد نیاز آبی گیاهان ۵۷
هیدرومدول آبیاری ۶۳
ظرفیت طراحی شبکه آبیاری بیدواز ۶۵
تقویم آبیاری ۶۶
محاسبه مربوط به ماشینها ۶۹
گندم ۶۹
جو ۷۳
چغندر قند ۷۸
سیب زمینی ۸۲
پنبه ۸۷
یونجه ۹۰
انگور ۹۶
باغات میوه ۹۸
محاسبات مربوط به هزینه ها ۱۰۱
هزینه خرید ادوات کشاورزی و ماشینهای مورد نیاز ۱۰۱
هزینه تعمیرات ۱۰۲
هزینه مربوط به سرویس و نگهداری ماشینهای بدون موتور ۱۰۳
ساعات کار تراکتورMF399  ۱۰۴
ساعات کار تراکتور MF285                                     ۱۰۵
ساعات کار کمباین غلات مدلJohn Deere955  ۱۰۷
ساعات کار کمباین چغندر و غوزه چین پنبه                                     ۱۰۸
مقدار و هزینه سوخت مصرفی                                                     ۱۰۸
مقدار و هزینه بنزین مورد نیاز                                                     ۱۰۹
مقدار و هزینه روغن مورد نیاز                                                    ۱۱۰
فضای مورد نیاز جهت نگهداری ماشین آلات                                   ۱۱۱
هزینه تجهیز تعمیرگاه                                                               ۱۱۲
هزینه ساختمانها و تاسیسات                                                       ۱۱۳
هزینه حقوق سالیانه پرسنل                                                        ۱۱۴
هزینه اضافه کاری کارگران                                                       ۱۱۵
هزینه خرید بذور                                                                   ۱۱۶
هزینه خرید سموم                                                                   ۱۱۷
هزینه خرید کود شیمیایی                                                          ۱۱۷
جدول مجموع هزینه ها                                                            ۱۱۸
درامد حاصل از تولید                                                              ۱۲۰
محاسبه سود خالص                                                                 ۱۲۰
نتیجه گیری                                                                        ۱۲۱
منابع                                                                                ۱۲۲