بررسی جایگاه و تأثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور

کد محصول:hs289

فایل WORD

۱۹۰ صفحه

۲۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق
موضوع تحقیق
بیان مساله
اهداف تحقیق
اهمیت تحقیق
پیشینه تحقیق
فرضیه های تحقیق
قلمرو تحقیق
روش تحقیق
روشهای جمع آوری اطلاعات
محدودیت های تحقیق
واژه ها و اصطلاحات کلیدی
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
بخش اول
تشکلهای صنفی
تاریخچه سندیکاهای صنفی
اهمیت واحدهای صنفی در کشور
نگاهی به نقش اصناف و سازمانهای صنفی در جامعه
تعاریف
نقش سازمانها و تشکلهای صنفی در توسعه
تقویت تشکلهای صادراتی یک نیاز اساسی
تعاون
تعاون به عنوان یک راهکار صنفی و ملی
نتیجه گیری
الگویابی
بخش دوم
اتاق بازرگانی بین المللی
اتاق بازرگانی و صنایع کره
اتاق بازرگانی و صنایع ملی مالزی
اتاق بازرگانی لندن
جایگاه واقعی اتاق بازرگانی در اقتصاد کشورهاا
ویژگیهای اصلی یک اتاق بازرگانی ایده آل
پارامترهای اصلی برای مقایسه اتاقهای بازرگانی
جدول مقایسه ای اتاق بازرگانی ایران و سایر اتاقهای بازرگانی پیشرفته دنیا
ویژگیهای ساختاری محتوایی و عملکردی اتاق بازرگانی ایده آل و سنتی
بودجه اتاق بازرگانی
کارکنان اتاق بازرگانی
فصل سوم: جامعه آماری
تاریخچه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
سیر تطور قانونی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران()
قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران()
کمیسیونهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
آئین نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران
نمودار سازمانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
فهرست شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
فهرست اتاق های بازرگانی مشترک ایران و سایر کشورهای جهان
فهرست بخش های بازرگانی سفارتخانه های خارجی که با اتاق بازرگانی ایران
همکاری دارند
بررسی کمی عملکرد و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران
فهرست اتحادیه ها و سندیکاهای داخلی که با اتاق بازرگانی همکاری دارند
شرایط نامزدی در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
فهرست اعضای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
مدل تحقیق
فصل چهارم: روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها
روش تحقیق
روش های جمع آوری اطلاعات
معیارهای مقبولیت تحقیق
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
ویژگی های کلی پاسخ دهندگان (نمودار)
ویژگی های کلی پاسخ دهندگان (جداول)
نمودار نتایج نظرسنجی از اعضاء اتاق بازرگانی
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
خصوصیات یک عضو فعال از دیدگاه اعضاء (نمودار)
خصوصیات یک عضو فعال از دیدگاه اعضاء (جدول)
وظایف و فعالیت های اصلی اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضاء (نمودار)
وظایف و فعالیت های اصلی اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضاء (جدول)
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
معایب و نواقص اتاق بازرگانی
پیشنهادات
بازتاب تحقیق اتاق بازرگانی در رسانه ها
منابع و ماخذ
فهرست نمودارها و جداول
نمودار شابلون بنچ مارکینگ
نمودار مدل فرایند بنچ مارکینگ
نمودار ساختار اتاق بازرگانی و صنایع کره
نمودار ساختار سازمانی اتاق بازرگاین و صنایع ملی مالزی
نمودار ساختار اتاقی بازرگانی لندن
نمودار جایگاه واقعی اتاق بازرگانی در اقتصاد کشورها
جدول مقایسه ای اتاق بازرگانی ایران و سایر اتاق های بازرگانی پیشرفته دنیا
جدول بودجه اتاق بازرگانی
نمودار سازمانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
جدول شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
جدول اتاق های بازرگانی مشترک ایران و سایر کشورهای جهان
جدول بخش‌های بازرگانی سفارتخانه‌های خارجی که با اتاق‌بازرگانی ایران همکاری دارند
جدول بررسی کمی عملکرد و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران
جدول تفکیک قاره ای بخش بازرگانی سفارتخانه های خارجی در ایران
جدول اتحادیه و سندیکاهای داخلی که با اتاق بازرگانی همکاری دارند
جدول اعضای سازمانی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
جدول اعضای انفرادی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
نمودار مدل تحقیق
جداول روایی و اعتبار پرسشنامه
نمودار ویژگی های کلی پاسخ دهندگان
جداول ویژگی های کلی پاسخ دهندگان
نمودار نتایج نظر سنجی از اعضای اتاق بازرگانی
جدول فرضیه اول
جدول رتبه بندی فراوانی ها
جدول فرضیه دوم
جدول فرضیه سوم
نمودار خصوصیات یک عضو فعال اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضاء
جدول خصوصیات یک عضو فعال اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضاء
نمودار وظایف و فعالیت های راهبردی و مهم اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضا
جدول وظایف و فعالیت های راهبردی و مهم اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.