برآورد مالی شرکت ها و نقش آن در ایجاد تورم

کد محصول:HS286

فایل WORD

۷۰ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم
فصل اول
کلیات وطرح تحقیق
مقدمه
بیان موضوع تحقیق
اهمیت موضوع تحقیق
ضرورت تجدید ارزیابی داراییها
قابلیت کاربرد و نتایج اجرای قانون مذکور
فرضیه های تحقیق
تجدید ارزیابی داراییها
قانون مالیاتی
روش تحقیق
جمع آوری اطلاعات
روش اثبات
محدودیتهای تحقیق
محتوای تحقیق
یافته های تحقیق به شکل
مفید بودن و قابلیت کاربرد قانون برای مقطع و هدف خاص
ضرورت اصلاح قانون
مزایا
معایب
فصل دوم
زمینه تئوریک بررسی تورم
مفهوم تورم
نظریه هانری اوژاک
نظریه هولزمن
تعریف تورم
اندازه گیری تورم
شاخصهای قیمت
شاخص عموی قیمت
محاسبه شاخص قیمت
شاخص لاسپیرز
شاخص ایده آل فیشر
شاخص قیمتها با وزن ثابت
اثرات تورم
سیاستهای اقتصادی و تورم
سیاست مالی و تورم
سیاست پولی وتورم
انواع تورم
تورم ناشی از تقاضا
تورم ناشی از فزونی هزینه ها
تورم رکودی
مسائل اقتصادی و حسابداری ناشی از تورم
عوامل گسترش دهنده و بازدارنده تورم
عوامل گسترش دهنده تورم
تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم
در مورد آثار تورم بر وضع مالی طبقات مختلف مردم
درخصوص آثار تورم برتشکیل پس انداز
شرکت سهامی الف
ترازنامه
فصل سوم
اهداف گزارشگری مالی
اعطای اعتبار.
تدابیر حسابداری در شرایط تورمی و تعارض موجود با
اهداف گزارشگری مالی