کلیات حسابداری منابع انسانی

کد محصول hs226

فایل وورد

۵۰ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

مراحل توسعه و موقعیت حسابداری منابع انسانی
مسیر آینده حسابداری منابع انسانی
موارد استفاده برای مدیران ومتخصصان منابع انسانی
نقش متخصصان منابع انسانی
اطلاعات برای کنترل هزینه های تغییرات پرسنلی
اطلاعات برای ارزیابی کارآیی مدیریت
اطلاعات برای هیأت مدیره و سهامداران
نتیجه گیری
خلاصه
هزینه های واقع شده و هزینه فرصت از دست رفته
هزینه های مستقیم و غیرمستقیم
هزینه های واقعی و هزینه های استاندارد
مفاهیم هزینه منابع انسانی
هزینه های اولیه منابع انسانی
هزینه های جایگزینی نیروی انسانی
اندازه گیری های بهای تمام شه اولیه( تاریخی)منابع انسانی
هزینه های جذب واستخدام نیروی انسانی
هزینه های یادگیری و آموزش
مثالی از اندازه گیری هزینه های آموزشی
مثالی از اندازه گیری هزینه های آموزشی
اندازه گیری هزینه جایگزینی و جابجای منابع انسانی
خلاصه
توسعه و گسترش سیستم کامل حسابداری منابع انسانی
تاریخچه طرح
علل گرایش به سیستم حسابداری منابع انسانی
کارگاه تحقیق
وسعت کار، محدودیت های و اهداف
پویایی( جابه جایی) منابع انسانی
اندازه گیری هزینه جایگزینی
هزینه جایگزینی کامل- در برابر هزینه نهایی
اندازه گیری ارزش نیروی انسانی
توسعه و گسترش سیستم
بازده سیستم و موارد استفاده از آن
برنامه ریزی گزینش و استخدام
هزینه جایگزینی
ارزش منابع انسانی
کاربردهای پیش بینی شده سیستم
تجزیه و تحلیل ساخت درمقابل خرید
درجه بندی منابع انسانی
خلاصه
منابع و مآخذ