اطلاعیه

تاثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول : ضرورت تحقیق
(۱-۱) مقدمه
(۱-۲) اهمیت موضوع
(۱-۳) اهداف تحقیق
(۱-۴) فرضیات تحقیق
(۱-۵) روش تحقیق
(۱-۶) روش تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری سیاستهای پولی، تولید و مکانیزم اثرگذاری سیاستهای پولی بر سطح تولید و اشتغال
(۲-۱) تعریف سیاست پولی
(۲-۲) اهداف سیاستهای اقتصاد کلان
(۲-۳) اهداف سیاستهای پولی
(۲-۳-۱) هدف اشتغال کامل
(۲-۳-۲) هدف رشد اقتصادی
(۲-۴) نقش پول از دیدگاه مکاتب اقتصادی
(۲-۴-۱) مکتب کلاسیک
(۲-۴-۲) مکتب نئوکلاسیک
(۲-۴-۳) مکتب کینزین
(۲-۴-۴) مکتب پول گرایان
(۲-۴-۵) مکتب کلاسیک جدید
(۲-۴-۶) مکتب کینزی جدید
(۲-۴-۷) چکیده دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در مورد اثر سیاستهای پولی بر تولید
(۲-۵) ابزارهای سیاست پولی
(۲-۵-۱) ابزارهای کمی سیاست پولی
(۲-۵-۲) ابزارهای کیفی سیاست پولی

فصل سوم : سیاستهای پولی، روند ارزش افزوده بخش کشاورزی
مقدمه
(۳-۱) عملکرد ابزارهای سیاست پولی در ایران
(۳-۲) عرضه پول در ایران
(۳-۲-۱) بررسی میزان و نحوه کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی
(۳-۲-۲) بررسی میزان و نحوه کنترل بانک مرکزی بر ضریب تکاثر پولی
(۳-۳) مروری بر سیاستهای پولی در اقتصاد ایران
(۳-۳-۱) عملکرد سیاست پولی طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (۶۸-۱۳۷۲)
(۳-۳-۲) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه اول توسعه
(۳-۳-۳) سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۷۲
(۳-۳-۴) عملکرد سیاستهای پولی طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (۷۸-۱۳۷۴)
(۳-۳-۵) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه دوم توسعه
(۳-۳-۶) عملکرد سیاستهای پولی طی برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی
(۳-۳-۷) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه سوم توسعه
(۳-۴) مروری بر سیاستهای اعتباری در اقتصاد ایران
(۳-۴-۱) سیاستهای اعتباری طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی
(۳-۴-۲) سیاستهای اعتباری طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی
(۳-۴-۳ ) سیاستهای اعتباری کشاورزی
(۳-۴-۳-۱) سیاستهای اعتباری کشاورزی توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می گردد.
(۳-۴-۳-۲) سیاستها و خط مشی های بانک کشاورزی
(۳-۵) نگاهی به وضعیت و روند ارزش افزوده بخش کشاورزی طی سالهای ۸۱-۱۳۳۸
(۳-۵-۱) موقعیت و اهمیت بخش کشاورزی در ایران
(۳-۵-۲) بررسی روند ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره ۸۱-۱۳۳۸
(۳-۵-۳) مطالعه ارزش افزوده زیربخشهای کشاورزی
(۴-۵-۴) بررسی روند ارزش افزوده زیربخشهای کشاورزی طی دوره ۸۰-۱۳۳۸

فصل چهارم: مروری بر مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی
(۴-۱) مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی بر اساس انتظارات عقلایی
(۴-۱-۱) مطالعات ختائی
(۴-۱-۲) کاربرد مدل مشکین برای ایران (مطالعات نائینی)
(۴-۲) سایر مطالعات انجام شده
(۴-۲-۱) مطالعات مقدسی
(۴-۲-۲) مطالعات نائینی

فصل پنجم: ارائه مدل، برآورد نتایج آن
مقدمه
(۱-۴) تشریح مدل
(۲-۴) داده های آماری
(۳-۴) آزمون ایستایی
(۴-۴) برآورد مدل
(۴-۵) نتیجه گیری
(۴-۵-۱) نتایج حاصل از رابطه بلند مدت متغیرهای اسمی پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی
(۴-۵-۲) نتایج حاصل از برآورد رابطه کوتاه مدت متغیرهای حجم اسمی پول و ارزش افزوده بخش
کشاورزی
(۵-۶) پیشنهادات
چکیده انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.