خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب حسابداری و اقتصاد / تاثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

تاثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول : ضرورت تحقیق
(۱-۱) مقدمه
(۱-۲) اهمیت موضوع
(۱-۳) اهداف تحقیق
(۱-۴) فرضیات تحقیق
(۱-۵) روش تحقیق
(۱-۶) روش تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری سیاستهای پولی، تولید و مکانیزم اثرگذاری سیاستهای پولی بر سطح تولید و اشتغال
(۲-۱) تعریف سیاست پولی
(۲-۲) اهداف سیاستهای اقتصاد کلان
(۲-۳) اهداف سیاستهای پولی
(۲-۳-۱) هدف اشتغال کامل
(۲-۳-۲) هدف رشد اقتصادی
(۲-۴) نقش پول از دیدگاه مکاتب اقتصادی
(۲-۴-۱) مکتب کلاسیک
(۲-۴-۲) مکتب نئوکلاسیک
(۲-۴-۳) مکتب کینزین
(۲-۴-۴) مکتب پول گرایان
(۲-۴-۵) مکتب کلاسیک جدید
(۲-۴-۶) مکتب کینزی جدید
(۲-۴-۷) چکیده دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در مورد اثر سیاستهای پولی بر تولید
(۲-۵) ابزارهای سیاست پولی
(۲-۵-۱) ابزارهای کمی سیاست پولی
(۲-۵-۲) ابزارهای کیفی سیاست پولی

فصل سوم : سیاستهای پولی، روند ارزش افزوده بخش کشاورزی
مقدمه
(۳-۱) عملکرد ابزارهای سیاست پولی در ایران
(۳-۲) عرضه پول در ایران
(۳-۲-۱) بررسی میزان و نحوه کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی
(۳-۲-۲) بررسی میزان و نحوه کنترل بانک مرکزی بر ضریب تکاثر پولی
(۳-۳) مروری بر سیاستهای پولی در اقتصاد ایران
(۳-۳-۱) عملکرد سیاست پولی طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (۶۸-۱۳۷۲)
(۳-۳-۲) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه اول توسعه
(۳-۳-۳) سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۷۲
(۳-۳-۴) عملکرد سیاستهای پولی طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (۷۸-۱۳۷۴)
(۳-۳-۵) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه دوم توسعه
(۳-۳-۶) عملکرد سیاستهای پولی طی برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی
(۳-۳-۷) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه سوم توسعه
(۳-۴) مروری بر سیاستهای اعتباری در اقتصاد ایران
(۳-۴-۱) سیاستهای اعتباری طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی
(۳-۴-۲) سیاستهای اعتباری طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی
(۳-۴-۳ ) سیاستهای اعتباری کشاورزی
(۳-۴-۳-۱) سیاستهای اعتباری کشاورزی توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می گردد.
(۳-۴-۳-۲) سیاستها و خط مشی های بانک کشاورزی
(۳-۵) نگاهی به وضعیت و روند ارزش افزوده بخش کشاورزی طی سالهای ۸۱-۱۳۳۸
(۳-۵-۱) موقعیت و اهمیت بخش کشاورزی در ایران
(۳-۵-۲) بررسی روند ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره ۸۱-۱۳۳۸
(۳-۵-۳) مطالعه ارزش افزوده زیربخشهای کشاورزی
(۴-۵-۴) بررسی روند ارزش افزوده زیربخشهای کشاورزی طی دوره ۸۰-۱۳۳۸

فصل چهارم: مروری بر مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی
(۴-۱) مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی بر اساس انتظارات عقلایی
(۴-۱-۱) مطالعات ختائی
(۴-۱-۲) کاربرد مدل مشکین برای ایران (مطالعات نائینی)
(۴-۲) سایر مطالعات انجام شده
(۴-۲-۱) مطالعات مقدسی
(۴-۲-۲) مطالعات نائینی

فصل پنجم: ارائه مدل، برآورد نتایج آن
مقدمه
(۱-۴) تشریح مدل
(۲-۴) داده های آماری
(۳-۴) آزمون ایستایی
(۴-۴) برآورد مدل
(۴-۵) نتیجه گیری
(۴-۵-۱) نتایج حاصل از رابطه بلند مدت متغیرهای اسمی پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی
(۴-۵-۲) نتایج حاصل از برآورد رابطه کوتاه مدت متغیرهای حجم اسمی پول و ارزش افزوده بخش
کشاورزی
(۵-۶) پیشنهادات
چکیده انگلیسی