اطلاعیه

طراحی و آزمون مدل بهینه تامین مالی در شرکت ایران خودرو

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است

فهرست مطالب

چکیده: ۱
فـــــــصــــل اول : مقدمه تحقیق
۱-۱- بیان کلی موضوع و ضرورت انجام تحقیق :
۱-۱-۱- بیان موضوع و پرسشهای اصلی تحقیق۳
۲-۱-۱- اهمیت  و ضرورت انجام  تحقیق۴
۳-۱-۱- فرضیات تحقیق۵
۴-۱-۱- موضوع واهداف تحقیق۶
۵-۱-۱- روش اجرای تحقیق و آزمون  مدل۶
۶-۱-۱- مبانی اطلاعات و روشهای جمع آوری  آن ۸
۷-۱-۱- دامنه و محدوده های  مورد نظر تحقیق۹
۸-۱-۱- محدودیتهای تحقیق ۱۰
۹-۱-۱- پیشینه تحقیق ۱۱
۲-۱- تشریح  کلی ساختار پایان نامه :
۱-۲-۱- ساختار یکپارچه پایان نامه    (مدلهای پایه ۱۳
۲-۲-۱- ساختار یکپارچه  پایان نامه  (مدلهای اصلی ) ۱۷

فـــــصل دوم :  ادبیات تحقیق  :‌
۱-۲- مقدمه و ‌تعاریف  و نسبت ها :‌
۱-۱-۲- مقدمه ۲۱
۲-۱-۲- ساختار سرمایه ۲۳
۳-۱-۲- تعاریف  و نسبت ۲۶
۲-۲- ارزش :
۱-۲-۲- مقدمه ۳۲
۲-۲-۲- چگونه اوراق  قرضه را ارزش گذاری کنیم ؟‌۳۳
۳-۲-۲- سود نقدی و درآمد سهم۳۵
۴-۲-۲- ارزش گذاری انواع مختلف سهام ۳۶
۵-۲-۲-برآورد پارامترهای موثر در مدل تنزیل سود نقدی پرداختنی۳۷
۳-۲- هزینه تامین سرمایه و ساختار سرمایه :
۱-۳-۲- ریسک  و هزینه تامین سرمایه ۴۰
۲-۳-۲- هزینه تامین سرمایه از طریق سهامداران ۴۰
۳-۳-۲- اهرم عملیاتی ۴۳
۴-۳-۲- نسبت اهرمی و بازده سهامداران۴۶
۵-۳-۲- انتخاب بین بدهی و آورده سهامداران ۴۸
۶-۳-۲- اهرم مالی و بتا۵۲
۷-۳-۲- هزینه تامین سرمایه از طریق ایجاد بدهی ۵۳
۸-۳-۲- ارزش افزوده اقتصادی و اندازه گیری نتایج اجرایی مالی ۵۵
۹-۳-۲- بدهی و ارزش ویژه ـ بهره و سود نقدی ۵۶
۱۰-۳-۲- ساختار سرمایه ۵۹
۱۱-۳-۲- ساختار سرمایه و شرایط پرداخت مالیات ۶۴
۱۲-۳-۲- محدودیتهای استفاده از بدهی در ساختار سرمایه ۶۸
۱۳-۳-۲- مدل میلر ۷۲
۱۴-۳-۲- چگونه ساختار سرمایه را میتوان  تنظیم نمود ؟ ۷۵
۱۵-۳-۲- سه روش  برای استفاده  از بودجه بندی  سرمایه  با استفاده از  اهرم مالی ۷۶
۱۶-۳-۲- بتا و اهرم مالی ۷۷
۴-۲- خط مشی تقسیم سود :
۱-۴-۲- خط مشی تقسیم سود ۷۹
۲-۴-۲- خط مشی تقسیم سود ۸۰
۵-۲- مدیریت ریسک :
۱-۵-۲- مقدمه ۸۴
۲-۵-۲-  مصون سازی مالی چیست ؟‌۸۴
۳-۵-۲- بحثهایی در رد مصون سازی  ۸۶
۴-۵-۲- بحثهایی درحمایت از مصون سازی  ۸۸
۵-۵-۲- چرا مصون سازی ؟ ۹۱
۶-۵-۲- کاهش ریسک از طریق  آپشن۹۱
۷-۵-۲- روش مقابله ای قیمت گذاری آپشن۹۸
۸-۵-۲- تاثیر تغییر در نوسانات  سهام برارزش آپشن ۱۰۲
۹-۵-۲- روش مقابله ای قیمت  گذاری آپشن در یک دوره خاص۱۰۳
۱۰-۵-۲- روش مقابله ای قیمت گذاری آپشن  برای دوره های  زمانی متعدد ۱۰۷
۱۱-۵-۲ ارزشیابی آپشن با استفاده از مدل Black & Scholes111
۶-۲- مبانی  پیش بینی  تاثیرات مولفه های  اقتصادی بر بازارهای مالی و پولی :
۱-۶-۲- مقدمه ۱۱۸
۲-۶-۲- پیش بینی و عوامل مؤثر  بر آن ۱۱۸
۳-۶-۲- اندازه گیری خطاهای پیش بینی۱۱۹
۴-۶-۲- مقدمه ای بر  تکنیکهای پیش بینی بر اساس سری های  زمانی ۱۲۳
۵-۶-۲- روش هموار سازی  نمایی بر اساس تاثیرات روند ۱۲۸

فـــــصـــل سوم  : روش انجام  تحقیق :‌
۱-۳- مقدمه ۱۳۴
۲-۳- ساختار  یکپارچه تامین مالی ۱۳۶
۱-۲-۳- مدلهای حمایتگر ۱۳۷
۲-۲-۳- مدلهای  اصلی ۱۴۰
۳-۳- نحوه پردازش اطلاعات در مدل :
۱-۳-۳- مرحله برآورد تقاضا بر اساس  محدودیتهای بازار ۱۴۴
۲-۳-۳- مرحله تنظیم مدل  ORبرای تعیین ترکیب بهینه  تولید محصولات ۱۴۴
۳-۳-۳- مرحله برآورد نقدینگی حاصل از اجرای برنامه تولیدی  محصولات ۱۴۵
۴-۳-۳- مرحله برآورد نیاز نقدینگی  سالیانه۱۴۵
۵-۳-۳-  مرحله برآورد کسری و نیازهای مالی و ارزی ۱۴۵
۴-۳- نحوه پردازش اطلاعات در بخشهای  اصلی مدل :
۱-۴-۳- تأثیر تصمیمات ساختار سرمایه  در مدل ۱۴۸
۲-۴-۳- مرحله تعیین میزان نقدینگی  در مقاطع زمانی مختلف ۱۴۸
۳-۴-۲- مدیریت ریسک۱۴۹
۴-۴-۳- هزینه تامین سرمایه ۱۴۹
۵-۴-۳- مدل بررسی  مؤلفه های  اقتصادی مؤثر بر نوسانات  نرخ ارز ۱۵۰
۵-۳- شرح معادله های  مدل ریاضی۱۵۳
۱-۵-۳- مفروضات مدل ۱۵۴
۲-۵-۳- راهنمای پارامترها و متغیرهای  مدل ۱۵۷
۳-۵-۳-تابع اصلی و محدودیتهای مدل ریاضی ۱۵۹
۶-۳- مدلهای پشتیبان مدل اصلی :
۱-۶-۳- ساختار سرمایه :  ۱۶۲
۲-۶-۳- نوسانات نرخ ارز  و آثار آن  بر روشهای تامین  مالی ۱۶۲
۳-۶-۳- هزینه تامین سرمایه  و میانگین موزون آن ۱۶۲
۴-۶-۳- روشهای مصون سازی  در مورد ریسک بازپرداخت وامهای  خارجی ۱۶۲
۵-۶-۳- ارزش زمانی پول ۱۶۲
۶-۶-۳- مقایسه هزینه تامین و نرخ بازده  سرمایه ۱۶۳
۷-۶-۳- مدیریت ریسک۱۶۵
۷-۳- مدل بررسیهای اقتصادی  :
۷-۳- تشریح  کلی مدل بررسیهای  اقتصادی ۱۶۵
۲-۷-۳- عوامل مؤثر بر نرخ برابری دلار با ریال ۱۶۹

فـــصـــل چهارم :  داده ها و آزمون مدل :
۱-۴- مقدمه ۱۷۴
۲-۴- پایگاه جمع آوری داده ها ـ شرکت ایران خودرو :‌
۱-۲-۴- مقدمه ۱۷۶
۲-۲-۴- وضعیت کلی  شرکت  و روند تغییرات آن ۱۷۷
۳-۲-۴- فعالیت اصلی  شرکت ۱۷۹
۴-۲-۴- سرمایه در سال تأسیس و تغییرات بعدی آن۱۸۰
۵-۲-۴- سوابق تولیدی۱۸۳
۶-۲-۴- رسالت چشم انداز و برنامه استراتژیک ایران خودرو ۱۸۵
۷-۲-۴- برنامه های  شرکت در سال ۱۳۸۳۱۸۷
۸-۲-۴- برنامه های مدیریت  نوین در سال ۱۳۸۳۱۹۰
۹-۲-۴- مبانی و مفروضات تهیه بودجه  سال ۱۳۸۳ ۱۹۰
۳-۴- توصیف و تحلیل داده ها ۱۹۲
۱-۳-۴- منابع تامین نقدینگی۱۹۳
۲-۳-۴- مصارف نقدینگی۱۹۹
۳-۳-۴- انواع داده ها  و فرمت دریافت  آنها ۲۰۴
۴-۳-۴-روش نحوه تهیه گزارشات  وجوه دریافتی  عملیاتی ۲۱۴
۵-۳-۴- نحوه محاسبه اصل و بهره قرار داد تسهیلات بانکی۲۱۵
۶-۳-۴- رابطه پارامترهای مدل با اطلاعات  واقعی سال  ۱۳۸۳۲۱۶
۷-۳-۴- تحلیل رابطه غیر خطی معادله  مطلوبیت سهامداران ۲۱۷
۴-۴- اجرای مدل  با اطلاعات واقعی سال ۱۳۸۳۲۱۸
۱-۴-۴- خروجی نرم افزارLingo   برای متغیرهای غیر صفر ۲۲۵
۲-۴-۴- راهنمای پارامترها و متغیرهای مدل در نرم افزار Lingo  ۲۲۷
۵-۴- اعتبار سنجی  مدل۲۲۹
۶-۴- نتایج حاصل از اجرای مدل با اطلاعات  سال ۱۳۸۳۲۲۹
۱-۶-۴- استفاده از حداکثر مجاز جهت اضافه کردن سرمایه  توسط سهامداران ۲۲۹
۲-۶-۴- اضافه شدن سرمایه  در اولین دوره ۲۲۹
۳-۶-۴- تعادل پرداخت و دریافت ها در هر دوره ۲۳۰
۴-۶-۴- استفاده مدل از تغییرات قیمت یورو و دلار با ریال ۲۳۰
۵-۶-۴- استفاده مدل از حداکثر کشش فروش آزاد و پیش فروش۲۳۰
۶-۶-۴-  دریافت وام  و پرداخت اقساط آن۲۳۱
۷-۶-۴- سایر قابلت های تحلیلی در مدل ۲۳۱

فــــــــصــل پـنــجم  :  یــافــتـه های تــحقـیـق
۱-۵- مقدمه ۲۳۲
۲-۵- نتیجه گیری
۱-۲-۵- نتیجه گیری کلی ۲۳۲
۲-۲-۵- نتیجه گیری اجرایی مدل۲۳۵
۳-۵- محدودیتهای و کاربردهای تحقیق :
۱-۳-۵- محدودیتهای تحقیق ۲۳۶
۲-۳-۵- کاربردهای تحقیق۲۳۹
۴-۵- پیشنهادات تحقیق
۱-۴-۵- پیشنهادات در زمینه  اجرای مدل در آینده۲۳۹
۲-۴-۵- پیشنهادات در زمینه انجام تحقیقات  آتی ۲۴۱

 منابع و مآخذ و فهرست جداول
۱- فهرست جداول
۲- فهرست شکلها
۳- فهرست منابع فارسی
۴- فهرست منابع انگلیسی
۵- چکیده انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.