اطلاعیه

کلیاتی از سازمان همکاری های اقتصادی اکو (ECO)

کد محصول hs180

فایل وورد

۱۲۹ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

پیشگفتار ۱
بخش اول –  کلیات ۲
فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه ۲
مبحث اول- نظریه همگرایی ۳
مبحث دوم- عوامل مؤثر در پیدایش ۴
۱-عامل جغرافیایی ۵
۲- ضرورتهای سیاسی و امنیتی  ۵
۳-مقتضیات نظام بین المللی ۶
۴- اشتراکات فرهنگی- تاریخی و مذهبی ۶
۵-منافع اقتصادی همکاریهای چند جانبه و دو جانبه ۷
۶-همکاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های
مشترک ۸
مبحث سوم- تاریخچه ۱۰
فصل دوم- اهداف و اولویتها ۱۲
مبحث اول- اهداف سازمان اکو ۱۲
مبحث دوم- اولویتهای همکاری ۱۳
فصل سوم- تشکیلات ۱۵
مبحث اول- ارکان ۱۵
الف- شورای وزیران ۱۶
ب- شورای قائم مقامان ۱۶
ج- شورای برنامه ریزی ۱۷
د- کمیته های فنی ۱۷
ه- دبیرخانه ۱۸
وظایف دبیرکل ۱۸
و- سازمانهای تخصصی ۱۹
مبحث دوم- بودجه ۲۰
فصل چهارم- اعضاء ۲۱
مبحث اول- نحوه عضوگیری ۲۱
عضویت در سازمان ۲۱
مبحث دوم- علل و انگیزه های اصلی اعضا برای پیوستن به اکو ۲۲
مبحث سوم- اعضا و نحوه مشارکت آنان در سازمان ۲۴
مبحث چهارم- ویژگی و نحوه مشارکت اعضاء اکو ۲۵
الف- ایران ۲۵
ب- پاکستان ۲۶
ج- افغانستان ۲۸
د- قزاقستان ۲۹
ه- ترکمنستان ۳۱
و- ترکیه ۳۳
ز- آذربایجان ۳۵
ح- قرقیزستان ۳۶
ط- ازبکستان ۳۷
ی- تاجیکستان ۳۸
مبحث پنجم- نمای کلی از روابط تجاری بین اعضای اکو ۳۸

بخش دوم- تحولات اکو ۴۱
فصل اول- سیر تکوین سازمان اکوپ ۴۱
مبحث اول- اکو پیش از پذیرش اعضای جدید ۴۱
الف- مختصری از تاریخچه RCD ۴۱
ب- سازمان، تشکیلات و اهداف آر سی دی ۴۲
ج- تحولات آر سی دی RCD ۴۲
کنفرانس ازمیر ۴۴
مبحث دوم- سازمان اکو پس از پذیرش اعضاء جدید ۴۶
الف- پروژه ها ۴۹
ب- مؤسسات تخصصی وابسته به اکو ۵۰
مبحث سوم- توسعه روابط اکو با سازمانهای بین المللی ۵۷
الف- سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی وابسته به آن ۶۰
۱- روابط با کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا اقیانوس آرام (اسکاپ) ۶۱
۲- روابط با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) ۶۲
۳- روابط با صندوق کودکان سازمان ملل ۶۳
۴- روابط با سایر سازمانهای تخصصی سازمان ملل ۶۳
ب- روابط باسایر سازمانهای منطقه ای و اتحادیه های اقتصادی ۶۴
۱- سازمان کنفرانس اسلامی و سازمانهای تخصصی آن ۶۴
۲- روابط با سایر اتحادیه های اقتصادی ۶۵
۲-۱- اکو و روابط آن با اتحادیه های جنوب شرق آسیا (آسه آن) ۶۵
۲-۲- اتحادیه اروپا ۶۶
مبحث چهارم- نقش کمی و کیفی جمهوری اسلامی در تحول و گسترش اکو ۶۷
فصل دوم- اکو و رویکرد به مسئله مواد مخدر ۷۰
مبحث اول- دلایل رویکرد ۷۰
الف- دلائل ناظر بر تولید و پخش ۷۱
ب- دلائل ناظر بر ترانزیت و مصرف ۷۲
مبحث دوم- مهمترین فعالیتهای اکو در زمینه مبارزه با مواد مخدر ۷۴
الف- فاز اول پروژه DCCU ۷۵
ب- فاز دوم و ارتباط آن با سازمان ملل ۷۷
فصل سوم- برسی ابعاد حقوقی اکو ۷۸
مبحث اول- بررسی حقوقی اکو از دیدگاه بین المللی ۷۸
الف- مفهوم مشروعیت ۷۸
ب- مفهوم مشروعیت در حقوق بین الملل ۷۹
۱- هدف ۸۱
۲- کشورهای عضو ۸۱
۳- چهارچوب داخلی سازمان ۸۲
مبحث دوم- بررسی اکو از منظر نظام حقوق داخلی ایران ۸۳
الف- جایگاه اکو از منظر مشروعیت ۸۳
ب- مشروعیت اکو از نگاه حقوق داخلی ایران ۸۵
مبحث سوم- مقایسه اجمالی وضعیت حقوقی اکو با اتحادیه اروپا ۸۸
الف- تشکیلات ۸۸
ب- اعضا ۸۹
ج- مقایسه فرهنگی ۹۰
د- شخصیت حقوقی ۹۱
هـ – مصونیت ها و مزایا ۹۱
فصل چهارم- چشم انداز اکو با نگاهی به گذشته ۹۳
مبحث اول- ارزیابی عملکرد اکو ۹۴
الف- مخالفان ۹۴
ب- موافقان ۹۴
۱- عدم اقبال آر سی دی ۹۵
۲- روند کند تکمیل برنامه های اقتصادی ۹۶
۳- کمبود بودجه و تأمین مالی طرحهای اکو ۹۹
۴- عدم تجانس وضعیت اقتصادی اعضا با یکدیگر ۱۰۰
مبحث دوم- موانع گسترش اکو ۱۰۰
الف- موانع خارجی ۱۰۱
۱- مواضع روسیه در قبال اکو ۱۰۱
۲- مواضع کشورهای غربی در قبال اکو ۱۰۴
ب- موانع داخلی ۱۰۶
۱- عدم برنامه ریزی بهینه متناسب با امکانات و اهداف اصلی ۱۰۶
۲- کمبود قدرت ۱۰۹
مبحث سوم- توسعه جغرافیایی اکو ۱۱۰
نتیجه گیری ۱۱۶
منابع ۱۱۹

پیش گفتار :
به طور کلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینکه کدامیک از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شکی نیست که باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود. در شرایط کنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیکه در بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی که بتواند آنقدر مهم باشد که موضوع یک پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذکر داشته باشد، باید کوشش و کنکاش دقیقی نمود و صد البته از نیروی فکر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد.
بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی که یک سازمان بین المللی که درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یک ویژگی دیگر نیز اضافه کرد که همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور می کنم تقریباً اکثریت ما به یک نتیجه واحد برسیم برآیندی که همه اوصاف فوق را در بر می گیرد.
اکو ECO
سازمان همکاریهای اقتصادی (منطقه ای) Economic – Cooperation- Organization

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.