وضعیت بازار سبزیجات خشک

کد محصول hs138

فایل وورد

۹۰ صفحه

۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب:
فصل اول(طرح تحقیق) ۱

هدف و ضرورت تحقیق ۲
فرضیه ی تحقیق: ۳
روش تحقیق: ۳

فصل دوم(ادبیات تحقیق) ۴
تجارت بین الملل و کشورهای روبه توسعه ۵
جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور ۷
آثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدی ۷
نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال ۸
تعریف استراتژی ۱۰
نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی ۱۰
الف- استراتژی جایگزینی واردات ۱۰
ب- استراتژی توسعه صادرات: ۱۲
انواع استراتژی های رقابتی عام ۱۳
رهبری در هزینه ۱۵
تمایز محصول ۱۶
تمرکز (محدودنگری) ۱۸
میانه روی ۲۰
تعریف بازاریابی: ۲۲
استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار ۲۳
۱- استراتژی بازاریابی یکسان ۲۴
۲- استراتژی بازاریابی تفکیکی ۲۴
۳- استراتژی بازاریابی تمرکزی ۲۵
ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار ۲۶
تقسیم بندی بازار های بین المللی ۲۹
استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی ۳۰
آمیخته محصول ۳۱
اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی ۳۴
آمیخته تشویق و ترفیع ۳۶
توزیع فیزیکی در آمیخته بازاریابی ۳۷
تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی ۳۸
۱- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین الملل ۳۹
۲- تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل) ۴۹
۳- تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل ۵۱
۴- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی ۵۳
۵- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل ۶۱
۶- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل ۶۸

فصل سوم (روش تحقیق) ۷۲
تحول فرهنگی (با در نظر گرفتن اقتصاد): ۷۴
بازار خارجی: ۷۵

فصل چهارم(تجزیه وتحلیل داده ها) ۸۰
۱- صادرکنندگان وتولیدگران سبزیجات خشک از دانش و فنون بازاریابی آگاهی لازم را دارند ۸۱
۲- سبزیجات خشک از کیفیت مناسب برای صادرات برخوردار می باشند. ۸۲
۳- روشهای نوین تولید سبزیجات خشک از سوی تولیدکنندگان مورد استفاده قرارمی گیرد. ۸۳
فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات) ۸۴
پیشنهادات: ۸۶
منابع و ماخذ ۸۷