خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب حسابداری و اقتصاد / مروری بر کلیات حسابداری

مروری بر کلیات حسابداری

کد محصول hs125

فایل وورد

۸۰ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

دیباچه
نظری به گذشته ها (‌مقدمه تاریخی
فصل اول  :‌مختصری از تعریفات ، اطلاعات واصلاحات حقوقی ، اقتصادی و بازرگانی
گفتار اول : شخصیت طبیعی وحقوقی ، بازرگانی و بنگاه های اقتصادی
گفتار دوم :  اسناد بازرگانی
بنداول : برات
بند دوم: سفته
بند سوم : چک
گفتار سوم‌: معامله وانواع آن
گفتار چهارم :   بیمه ،‌دلالی وحق العمل کاری
بند اول :‌بیمه
بند دوم :‌دلالی
بند سوم : حق العمل کاری
گفتار پنجم:  اموال

فصل دوم‌: ‌تعریف وفایده حسابداری ،‌حساب وخصوصیات آن
گفتار اول :‌تعریف وفایده حسابداری
گفتار دوم : حسابد  وانواع وخصوصیات آن

فصل  سوم :   سازمان حسابداری
بند اول : سازمان اداری
بند دوم : سازمان حساب

فصل چهارم : دفاتر
گفتار اول :‌مقررات قانونی وانواع دفاتر
گفتار دوم : دفتر روزنامه
بند اول :تعریف ، نقش ،‌انواع وشکل دفترروزنامه
بند دوم : ثبت داد و ستد ها در دفتر روزنامه ،شامل مثال عمومی
گفتار سوم:‌دفتر کل
بند اول:  تعریف، نقش ، شکل وتعداد دفتر کل
بند دوم : طبقه بندی ، ترتیب ، تنظیم حسابها دردفتر کل
بند سوم :‌   نقل ارقام از دفتر روزنامه بدفتر کل ، شامل مثال عمومی
گفتار چهارم :  دفاتر کمکی
بند اول : تعریف،‌نقش ،‌انواع واشکال
بند دوم :‌  تلخیص وتوازن

فصل پنجم:    تراز

فصل ششم : اشتباهات  ، طرق جستجو واصلاح آنها
منابع و ماخذ:‌