خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب حسابداری و اقتصاد / پودمان کارورزی پروژه حسابداری

پودمان کارورزی پروژه حسابداری

این فایل موجود نمی باشد

فهرست مطالب
فصل اول: مفاهیم حسابداری
اهمیت ونقش حسابداری
تعریف حسابداری
ترازنامه
ثبت یا آرتیکل ساده ومرکب
مانده حساب
نحوه تنظیم سند حسابداری
تعریف تراز آزمایشی
نرم افزار حسابداری چیست؟
فصل دوم: ویژوال بیسیک
مقدمه ای بر ویژوال بیسیک
سبکهای برنامه نویسی
برنامه نویسی ساخت یافته
برنامه نویسی شی گرا
متغیرها
اعلان متغیرها
مقدار دادن به متغیرها
چگونه با ویژوال بیسیک برنامه بنویسیم
انواع فایلها در ویژوال بیسیک
متدها
ساختارهای تصمیم
حلقه بی نهایت
معرفی چند متد ورویداد
تعریف آرایه ها در ویژوال بیسیک
حافظه مورد نیاز آرایه ها
معرفی چند تابع
آرایه چند بعدی
زیر برنامه ها وتوابع
جنبه های مختلف زیر برنامه نویسی
انواع زیر برنامه ها
زیر برنامه زیر روال
فراخوانی زیر روال
ماژولها
زیر روالهای خصوصی
زیر روالهای عمومی
حوزه های عمل متغیر
تعریف متغیر Static
زیر برنامه های تابع
توابع وزیر روالهای کتابخانه ای
انواع فایلها در ویژوال بیسیک
سازمان فایل
عناصر سیستم فایل
باز کردن فایل
بستن فایل
نوشتن در فایل ترتیبی
خواندن از فایل ترتیبی
فایلهای تصادفی
تعریف رکورد
تعریف متغیر رکورد
دسترسی به فیلدهای رکورد
انتساب رکورد
باز کردن فایل تصادفی
خواندن از فایل تصادفی
فصل سوم: برنامه حسابداری
برنامه حسابداری
فهرست شکلها
شکل ۲-۱
شکل۲-۲
شکل۳-۱
شکل۳-۲
شکل۳-۳
شکل۳-۴
شکل۳-۵
شکل۳-۶
شکل۳-۷
شکل۳-۸
شکل۳-۹
فهرست جداول
جدول۲-۱و۲-۲
فصل اول: مفاهیم حسابداری
اهمیت ونقش حسابداری
امروزه انواع خدمات وتولیدات مورد نیاز جامعه ومردم بوسیله سازمان های گوناگون فراهم می شوند. هر سازمانی با انجام دادن وظایف چند گانه یا تخصصی , هدفهای عام یا خاصی را برای جامعه ومردم متحقق می سازند.
این هدفها ووظایف بسیار دشوارتر وپیچیده تر از آن اند که بوسیله یک فرد یا گروه کوچک تحقق پذیر وانجام یافتنی باشند. از این رو گردش امور زندگی وابسته به سازمانها وپیشرفت وبقای جامعه تابع کار وعملکرد موثر آنهاست.مدیران به عنوان گردانندگان اصلی سازمانها به منظور برنامه ریزی وکنترل ونیز اخذ تصمیمات درست وبه هنگام نیازمند اطلاعات می باشند. حسابداری به عنوان بخشی از سیستم اطلاعاتی مدیریت قسمت قابل توجه ای از نیازهای اطلاعاتی مدیریت را فراهم می کند. علاوه بر این افراد وگروه های ذیحق , ذینفع و ذیعلاقه خارج از سازمانها نیز به منظور های مختلف به اطلاعات مالی نیاز دارند. سیستم حسابداری نیاز گروه های فوق را از طریق تهییه صورتها وگزارشهای مالی تامین می کند.
تعریف حسابداری
حسابداری با توجه به عملکرد وکاربردی که دارد از دیدگاه های متعددی مورد توجه قرار گرفته است. برخی معتقدند حسابداری یک فن است. برخی دیگر اعتقاد دارند حسابداری یک دانش توصیفی-کاربردی است. برخی بر این باورند که حسابداری زبان تجارت است. عده ای نیز حسابداری را یک فعالیت خدماتی می دانند ودر نهایت عده کثیری نیز بر این جنبه حسابرداری که یک سیستم اطلاعاتی است تاکید دارند. بر این اساس می توان حسابداری را بشرح زیر تعریف نمود: “حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی عبارتست از فرایند شناسایی , اندازه گیری , ثبت وپردازش رویدادهای مالی واقتصادی یک سازمان , به منظور فراهم نمودن اطلاعات مالی وگزارشگری آن به استفاده کنندگان از این اطلاعات