خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب حسابداری و اقتصاد / پودمان کارورزی حسابداری حقوق و دستمزد

پودمان کارورزی حسابداری حقوق و دستمزد

کد محصول hs123

فایل وورد

۱۱۰ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 
چکیده ۵
مزد از نظر حقوقی قانون کار ۹
دستمزد و مزایا در قوانین کار ایران ۹
حق السعی ۱۲
عوامل بنیادی در تعیین مزد ۱۳
حقوق یا دستمزد ۱۳
اهداف حمایت از مزد ۱۵
مزد از لحاظ اقتصادی و اجتماعی ۱۷
اصول بنیادی سیاستهای مزدی ۱۸
قدرت و دستمزدها ۱۹
اهمیت فراگیر مطالب مرتبط با حقوق و دستمزد ۲۴
تعاریف و اصطلاحات حقوق و دستمزد ۲۶
سیستم حقوق و دستمزد چگونه باید باشد ۲۷
وظایف دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست ۲۹
قرار داد کار و شرایط اساسی انعقاد قرار داد کار چگونه است ۳۲
مدت کار ۳۳
اضافه کاری چیست و چه شرایطی دارد ۳۴
منظور از شب کاری و نوبت کاری چیست ۳۴
کار مختلط ۳۲
کار نوبتی ۳۵
تعطیلات و مرخصیها ۳۶
عیدی و پاداش ۳۷
کسورات قانونی ۳۸
مالیات حقوق و دستمزد چیست ۳۹
کسورات صندوق اجرا چیست؟ ۴۶
حسابداری حقوق و دستمزد چگونه است ۴۸
سهیم کردن کارگران در سود ۶۲
فهرست (کدینگ) حسابهای حقوق و دستمزد چگونه است ۶۲
توضیحاتی در مورد روال کار حسابداری ۶۷
کارگاه چه محلی است ۸۶
مزد ۸۹
مزد ثابت ۸۹
منابع و مآخذ ۱۰۶