پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

hs119-اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه کشور

کد محصول hs119

فایل وورد

185 صفحه

22000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 
فصل اول کلیات تحقیق
1-1) مقدمه 1
1-2) موضوع تحقیق 2
1-3-) هدف از انتخاب موضوع 2
1-4-) اهمیت و ارزش تحقیق 2
1-5) کاربرد نتایج تحقیق 3
1-6) فرضیات تحقیق 3
1-7) سابقه تحقیق 4
1-8) روش تحقیق 4
1-9) جامعه آماری 4
1-10) ابزار گردآوری داده‌ها 4
1-11) کلید واژه‌ها 5
فصل دوم
بخش اول: سازمان تجارت جهانی 
2-1-1) مقدمه 6
2-1-2) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) 7
2-1-3) اصول اساسی گات 8
2-1-3-1) اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد 8
2-1-3-2) اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی 9
2-1-3-3) اصل مشورت 9
2-1-3-4) اصل حفاظتها 9
2-1-4) مذاکرات چند جانبه گات 10
2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی 12
2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی 12
2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهانی 14
2-1-7-1) کنفرانس وزیران 14
2-1-7-2) شورای عمومی 14
2-1-7-3) کمیته‌ها 15
2-1-7-4) دبیرخانه 15
2-1-7-5) رویه تصمیم‌گیری 15
2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی 16
2-1-9) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی 17
2-1-10) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات 21
2-1-10-1) اقسام خدمات 22
2-1-10-2) اختلافات میان کالاها و خدمات 23
2-1-10-3) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات 23
2-1-10-4) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات 24
2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه 25
3-1-12) تعهدات کلی 26
2-1-12-1) رفتار دولت کامله الوداد 26
2-1-12-2) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو 27
2-1-12-3) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات 27
2-1-12-4) مقررارت حاکم بر انحصارها، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات و سایر 
رویه‌های بازرگانی محدود کننده 28
2-1-12-5) تعهدات آزادسازی 31
2-1-12-6) پرداختها و انتقالات 31
2-1-12-7) افزایش مشارکت کننده‌های در حال توسعه 32
2-1-13) روند آزادسازی تجارت خدمات 33
2-1-13-1) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل 34
2-1-13-2) سابقه مذاکرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت 
خدمات 35
2-1-13-3) تعهدات خدمات مالی در مورد کشورهایی که اخیراً به سازمان تجارت 
جهانی پیوسته‌اند: 36
2-1-14) عضویت در سازمان تجارت جهانی 37
2-1-14-1) مشکلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی 38
2-1-14-2) نقش و وظیفه آنکتاد در پروسة الحاق 39
2-1-14-3) فرایند الحاق 40
2-1-15) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه 43
2-1-16) ایران و سازمان تجارت جهانی 44
2-1-16-1) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی 4
2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی 45
2-1-16-3) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه 48
2-1-17) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی 50
2-1-17-1 منافع حاصل از روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات 50
2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن اقتصاد 52
بخش دوم- بیمه 
2-2-1) مقدمه 57
2-2-2) تعریف واژه بیمه 58
2-2-3) تعریف بیمه 58
2-2-4) تعریف صنعت بیمه 58
2-2-5) تقسیم‌بندی انواع بیمه 59
2-2-6) تاریخچة بیمه 62
2-2-6-1) تاریخچة بیمه در ایران 64
2-2-6-2) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی 65
2-2-7) نظریه بیمه و اقتصاد 67
2-2-8) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان 67
2-2-9) تأثیر بر موازنه ارزی 69
2-2-10) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید 71
2-2-11) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به کمک انواع بیمه 71
2-2-12) بیمه و صادرات 72
2-2-13) نقش پس‌اندازی بیمه 75 
2-2-14) مروری بر تحولات بیمه در ایران 77
2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350 89
2-2-15-1) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران 96
2-2-16) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران 96
2-2-17) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی 99
2-2-18) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه 100
2-2-18-1) خصوصی سازی چیست؟ 101
2-2-19) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه 103
بخش سوم- مطالعه موردی
2-3-1) مقدمه 107
2-3-2) تعهدات خاص 107
2-3-3) نحوة‌ تنظیم جدول تعهدات 108
2-3-4) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژة منتخب 108
2-3-5) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی 111
2-3-5-1) صنعت بیمه چین 131
2-3-5-2) بیمه گران خارجی در چین 132
2-3-5-3) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین 133
2-3-5-4) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO 134
2-3-5-5) نتیجه‌گیری 135
فصل سوم- روش تحقیق 
3-1) مقدمه 138
3-2) نوع و روش تحقیق 138
3-3) جامعه آماری 139
3-4) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data 141
3-5) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data 142
3-6) روشهای تخمین مدلهای Panel Data 147
3-6-1) اثرات ثابت 149
3-6-2) اثرات تصادفی 150
3-7) آزمون اثرات ثابت 152
3-8) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت 
بیمه کشورهای در حال توسعه 153
تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای 
در کشورهای در حال توسعه 153
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه کشورهای 
در حال توسعه 154
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم کشورهای در حال
توسعه از کل بازار بیمة جهانی 154
3-9) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data 155
3-10) خلاصه و جمع‌بندی 155
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها 
4-1) مقدمه 157
4-2) آزمون فرضیه‌ها 158
4-2-1) فرضیة ‌فرعی شماره 1 158
آزمون برابری عرض از مبدأها 158
صحت آماری تخمین 158
تجزیه و تحلیل نتایج 159
4-2-2) فرضیه فرعی شماره 2 161
آزمون برابری عرض از مبدأها 161
صحت آماری تخمین 161
تجزیه و تحلیل نتایج 162
4-2-3) فرضیه فرعی شماره 3 163
آزمون برابری عرض از مبدأها 163
صحت آماری تخمین 163
تجزیه و تحلیل نتایج 164
فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات 
5-1) مقدمه 167
5-2) نتیجه‌گیری 167
5-3) رهنمودها 172
منابع و مأخذ
- منابع فارسی 175
- منابع انگلیسی 181
ضمائم و پیوستها 182
فهرست جداول
جدول (2-1-1): مذاکرات ادواری گات در دوره 1381-1350 11
جدول (2-2-1): شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه 92
جدول (2-3-1): تعهدات خاص کشور ترکیه در بخش خدمات بیمه 112
جدول (2-3-2): تعهدات خاص کشور مالزی در بخش خدمات بیمه 115
جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحادیه اروپا 118
جدول (2-3-4): تعهدات خاص کشور چین در بخش خدمات بیمه 127
فهرست نمودارها
نمودار (2-1-2): تشریفات الحاق به سازمان تجارت جهانی 42
نمودار (2-2-1): حق بیمة سرانه (1370-1371) 93
نمودار (2-2-2) حق بیمة سرانه (1381-1371) 94
نمودار (2-2-3) شاخص نفوذ بیمه‌ای (1381-1350) 95
مقدمه
صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یکی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حرکت به سمت رقابت بیشتر کشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأکید بیشتر بر افزایش کارایی، کیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش کارکنان و ....معطوف می‌سازد.
امروزه صنعت بیمه از طرفی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.
صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده کسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینکه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضة خدمات بپردازد.
چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یک فرآیند بلند مدت است و کشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.
بر همین اساس در اینمقاله ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید