عـوامل موثر در محاسبه بهای تمام شده برق در نیروگاه از دیدگاه مدیران مالی

کد محصول hs92

فایل وورد

۲۶۰ صفحه

۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده : ۱
روش تحقیق ۱
جامعه آماری. ۲
آزمونهای آماری مورداستفاده درتحقیق ۲
پیشنهادات مبتنی بربررسی فرضیه های تحقیق ۲
مقدمه ۳
صنعت برق در ایران ۳
بیست سال با صنعت برق ایران ۱۰
صنعت برق در جهان ۱۳
پیش گفتار ۱۶

فصل اول، کلیات تحقیق
تعریف عنوان تحقیق : ۱۹
اهمیت ضرورت  تحقیق: ۱۹
اهداف تحقیق : ۲۲
سئوال تحقیق ۲۲
فرضیه های  تحقیق : ۲۲
قلمر و تحقیق : ۲۳
تعاریف مفهومی واژه ها: ۲۴

فصل دوم، مبانی نظری تحقیق
بخش اول – سابقه تحقیقات انجام شده: ۳۳
بخش دوم – مطالعات نظری: ۳۴
نقش حسابداری صنعتی یا قیمت تمام شده کالا و خدمات در فرایند تصمیم گیری سازمانهای اقتصادی ۳۴
مفاهیم ، کاربرد و طبقه بندی هزینه ها ۳۵
مفهوم هزینه ۳۵
کاربرد اطلاعات مربوط به هزینه ۳۶
برنامه ریزی سود از طریق بودجه ها ۳۷
طبقه بندی هزینه ها ۳۸
طبقه بندی عوامل هزینه و بهای تمام شده: ۴۹
روشهای هزینه یابی و حسابداری هزینه : ۵۰
تعریف هزینه یابی: ۵۰
روشهای تعیین هزینه واقعی : ۵۱
تاریخچه شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی : ۵۷
مقدمه : ۸۶

فصل۳ ، روش تحقیق
روش تحقیق : ۸۷
جامعه آماری: ۸۹
روش نمونه گیری : ۸۹
طرحهای نمونه گیری: ۹۰
روش محاسبه تعداد نمونه: ۹۰
روش جمع آوری داده ها: ۹۱
ابزار جمع آوری اطلاعات و اعتبار آن ۹۲
آزمونهای آماری مورد استفاده : ۹۳

فصل ۴،تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه: ۹۵
الف – نتایج آزمون همبستگی ۹۵
۱- آزمون فرضیه اول ۹۵
۲- آزمون فرضیه دوم : ۹۶
۳- آزمون فرضیه سوم : ۹۶
۴- آزمون فرضیه چهارم : ۹۷
۵- بررسی ارتباط بین متغیرهای چهارگانه : ۹۸
۶- مصارف داخلی نیروگاه و تلفات شبکه انتقال و توزیع برق : ۱۷۶
۷- سوخت : ۱۸۴
۸- وضعیت نیروی انسانی و فعالیتهای آموزشی۲۰۲
۹- اهمیت و کاربرد فعالیتهای تعمیرات و نگهداری ۲۲۶
۱۰- هزینه مواد شیمیایی : ۲۵۸
۱۱- مواد مصرفی غیر شیمیایی ۲۷۱
۱۲- سایر هزینه ها: ۲۷۳
۱۳- استهلاک ۲۷۴

فصل پنجم، نتیجه گیری
نتیجه گیری : ۲۸۷
نتایج حاصله از بررسی فرضیات تحقیق ۲۹۰
الف : نتیجه بررسی فرضیه اول : ۲۹۰
ب ) نتیجه بررسی فرضیه دوم : ۲۹۱
ج) نتیجه بررسی فرضیه سوم : ۲۹۲
د ) نتیجه بررسی فرضیه چهارم: ۲۹۴
ب : پیشنهادات مبتنی بر بررسی فرضیه های تحقیق : ۲۹۵
ج : پیشنهادات مبتنی بر بررسی میدانی عوامل موثر در محاسبه قیمت تمام شده برق در نیروگاههای استان تهران – نیروگاه شهید رجایی ۲۹۸
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی : ۳۰۶
منابع وماخذها
پیوست و ضمایم
نمونه پرسشنامه ۳۱۰

 فهرست جداول و نمودارها:

نمای ساده شکل نیروگاه بخار ۶۳
جدول قدرت نامی نیروگاه بخاری طی سالهای ۷۹-۱۳۷۵ ۶۵
نمای ساده شکل نیروگاه گازی  ۶۶
جدول قدرت نامی نیروگاه گازی طی سالهای ۷۹-۱۳۷۵ ۶۷
نمای ساده شکل نیروگاه سیکل ترکیبی ۶۸
جدول قدرت نامی نیروگاه سیکل ترکیبی ۶۹
جدول قدرت نامی نیروگاه دیزلی ۷۰
جدول قدرت نامی نیروگاه آبی ۷۱
جدول شماره ۱ مقایسه نمای رشد صنعت برق کشور(نیروگاههای تحت پوشش وزارت نیرو) ۷۸
جدول شماره ۲ تغییرات قدرت نامی در نیروگاههای وزارت نیرو در سال ۱۳۷۹ ۷۹
جدول شماره ۳ مجموع قدرت اسمی و عملی نیروگاههای کشور ۸۰
جدول شماره ۴ روند تغییرات مجموع قدرت اسمی و عملی نیروگاههای وزارت نیرو و صنایع بزرگ ۸۱
جدول شماره ۵ مجموع قدرت اسمی و عملی نیروگاههای کشور ۸۳
جدول شماره ۶ مجموع میانگین قدرت عملی و سهم انواع نیروگاههای وزارت نیرو ۸۴
جدول شماره  ۷ مجموع میانگین قدرت عملی وسهم انواع نیروگاههای وزارت نیرو با تفکیک سیکل ترکیبی ۸۵
جدول شماره  ۸ روند تغییرات تولید انرژی الکتریکی درکشور ۸۷
جدول شماره  ۹ روندتغییرات تولید انرژی الکتریکی در کل کشور ۸۸
جدول شماره  ۱۰ روند تغییرات سهم انواع نیروگاههای وزارت نیرو از تولید انرژی الکتریکی ۸۹
جدول خلاصه وضیعت صنعت برق درطی سالهای ۷۹-۱۳۷۵ ۹۰
جدول شماره  ۱۱ شاخص بهره وری ظرفیت ناخالص انرژی نیروگاههای استان تهران طی سالهای (۷۹-۱۳۷۵) ۹۱
جدول شماره  ۱۲ شاخص بهره وری ظرفیت ناخالص انرژی نیروگاههای شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی ۹۳
جدول شماره  ۱۳ مجموع قدرت اسمی ومیانگین قدرت عملی نیروگاههای آب وزارت نیرو ۹۹
جدول شماره  ۱۴ شاخص های بهره وری ظرفیت تولید ناخالص انرژی نیروگاههای وزارت نیرو درطی دوره ۷۹-۱۳۷۵ ۱۰۰
جدول شماره  ۱۵ نسبت سهمی که هریک از بخشهای مصرف کننده برق به خوداختصاص داده اند طی سالهای ۷۹-۱۳۷۵ ۱۰۵
جدول شماره  ۱۶ درجه محیط وفشارهوا ۱۱۴
جدول شماره  ۱۷ روند تغییرات حداکثربار وضریب بارتولیددرطی دوره ۷۹-۱۳۷۵  ۱۱۶
جدول شماره  ۱۸ حداکثربار همزمان باشبکه سراسری درمناطق برق کشور ۱۱۷
جدول شماره  ۱۹ ضریب بار(بهره گیری)درکشورهای جهان (کیلووات ساعت برکیلووات) ۱۱۸
جدول شماره  ۲۰ خلاصه وضعیت تولیدوعدم تولید واحدهای بخار شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی طی دوره سالهای ۷۵-۷۹ ۱۲۰
جدول شماره  ۲۱ خلاصه وضعیت تولید وعدم تولید واحدهای گازی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی طی دوره سالهای ۷۹-۷۵ ۱۲۱
جدول شماره  ۲۲ مقایسه نرخ تولید عملکرد وعدم تولیدظرفیت درسالهای ۷۹-۱۳۷۵ ۱۲۲
جدول شماره  ۲۳ بازدهی (راندمان) نیروگاهها درجهان (درصد) ۱۲۶
جدول شماره  ۲۴ بازدهی راندمان نیروگاهها درایران (درصد) ۱۲۷
جدول شماره  ۲۵ بازدهی (راندمان)واحدهای بخارنیروگاه شهیدرجائی درطی دوره ۷۹-۱۳۷۵ (درصد) ۱۲۸
جدول شماره  ۲۶ بازدهی (راندمان )واحدهای گازی نیروگاه شهید رجائی درطی دوره ۷۹-۱۳۷۵ (درصد) ۱۲۹
جدول شماره  ۲۷ مصرف بخارکمکی واحدهای بخاری باسوخت کامل گاز درمردادماه سال ۷۹ ۱۳۲
جدول شماره  ۲۸ آنالیز سوخت گازومازوت استعلام شده ازشرکت نفت توسط پیمانکار IHI     ۱۳۳
جدول شماره  ۲۹  آنالیز سوخت گازومازوت استعلام شده ازشرکت نفت توسط پیمانکار IHI  ۱۳۴
جدول شماره  ۳۰ مقایسه میانگین راندمان واحدهای بخارباسوخت گاز ومازوت ازابتدای راه اندازی تا اسفند سال ۷۹ ۱۳۵
نمودار شماره ۲ واحدهای بخاری در مورخ ۱/۱۲/۷۹ ۱۴۱
نمودار شماره ۳ واحدهای بخاری درمورخ ۱۵/۵/۷۹ ۱۴۲
جدول شماره  ۳۱ روند تغییرات مصارف داخلی نیروگاهها وتلفات شبکه های برق کشور ۷۹-۱۳۷۵ ۱۴۶
جدول شماره  ۳۲ وضعیت مصارف واحدهای بخار نیروگاه شهید رجائی را طی دوره ۷۹-۱۳۷۵نشان میدهد ۱۴۷
جدول شماره  ۳۳ وضعیت مصارف واحدهای گازی را طی دوره ۷۹-۱۳۷۵ نشان میدهد ۱۴۹
جدول شماره  ۳۴ ارزش حرارتی وقیمت فعلی انواع سوختهای مصرفی درنیروگاهها  ۱۵۴
جدول شماره  ۳۵ آمارسوخت مصرفی نیروگاههای برق منطقه أی تهران (درطی دوره ۷۹-۱۳۷۵) ۱۵۶
جدول شماره  ۳۶ نمودار مصرف گاز وگازوئیل واحدهای سیکل ترکیبی نیروگاه شهیدرجائی درسالهای ۷۹-۱۳۷۵ ۱۶۱
جدول شماره  ۳۷ نمودار مصرف گازومازوت واحدهای بخاری نیروگاه شهیدرجائی درسالهای۷۹-۱۳۷۵ ۱۶۲
جدول شماره  ۳۸ ارزش حرارتی سوختهای مصرف شده ومیزان تولیدواحدهای بخاروگازی نیروگاه شهیدرجائی درطی سالهای ۷۹-۱۳۷۵ ۱۶۴
جدول شماره  ۳۹ شاخص بهره وری نیروی انسانی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی درطی دوره ۷۹-۱۳۷۵ ۱۷۳
جدول شماره  ۴۰ شاخص های بهره وری نیروی انسانی برای واحدهای بخاروسیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی درطی دوره ۷۹-۱۳۷۵ ۱۷۴
جدول شماره  ۴۱ تعدادکارکنان به تفکیک نوع فعالیت درنیروگاههای شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی از سال ۱۳۷۵ لغالیت ۱۳۷۹ ۱۷۵
جدول شماره  ۴۲ فعالیتهای آموزش کوتاه مدت شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی درطی دوره ۷۹-۱۳۷۵ ۱۷۷
جدول شماره  ۴۳ وضعیت پرسنل نیروگاههای تحت مدیریت شرکت برق منطقه ای تهران درسال ۱۳۷۹ ۱۸۰
جدول شماره  ۴۴ متوسط نرخ هزینه پرسنلی به تولید وعدم تولید ظرفیت درطی سالهای ۷۹-۱۳۷۵ ۱۸۴
نمودارشماره ۴ ضریب تاثیر مصرف انواع سوخت براساس درصد خلوص آنها روی زمانهای تعمیرات را نشان می  ۱۹۰
جدول شماره  ۴۵ زمانبندی بازرسی های M.D  H.G.P.I – CI ۲۰۲
نمودار شماره ۵ هنگامیکه واحد به بار فول می رسد باکت بیشترین دما وفشاررا تحمل می کند ۴-۱۹۳
نمودار شماره ۶ نرخ ضریب تعمیرات تریپ را به صورت تابعی ازبار اولیه توربین نشان می دهد ۱۹۵
نمودارشماره ۷ ۱۹۹
نمودارشماره ۸ تعداد تعمیرات نازل را تازمانی که دیگرنتوان ازآن استفاده کرده را نشان میدهد. ۲۰۰
جدول شماره ۴۶ – کارکرد معادل ۲۰۳
جدول شماره ۴۷ جدول انجام اصلاحات ، بازدید دوره أی وتعمیرات اساسی واحدهای بخاری ازابتدای راه اندازی تا اول فروردین ماه سال ۱۳۸۱ شرکت مدیریت تولیدبرق شهیدرجائی  ۲۰۸
جدول شماره ۴۸ جدول عملکرد تعمیرات ( MOH,HGP,GI ) واحدهای گازی ازابتدای راه اندازی تااول فروردین ماه سال ۱۳۸۱ ۲۰۹
جدول شماره ۵۰ مشخصات آب خام نیروگاه  ۲۱۷
جدول شماره ۵۱ هزینه مواد شیمیائی مصرفی سالیانه ازسال ۷۵ الی ۷۹ ۲۱۹
نمودار شماره (   ۶  ) درصد تعمیرات مصرف مواد غیرشیمیائی درطی دوره ۷۹-۱۳۷۵ ۲۲۲
نمودار شماره (   ۷  ) درصد تغییرات مصرفی سایرهزینه ها درطی دوره سالهای ۷۹-۱۳۷۵ ۲۲۳

پیش گفتار:
اغلب نظریه پردازان مدیریت یکی از مهمترین وظایف مدیریت را برنامه ریزی و سپس اعمال کنترل جــهت حصـول اطمینان از نیل به نتایج مطلوب و انجام اصلاحات و تعدیلات بموقع در حین اجرا می دانند. جهت حصول اهداف بایستی راههای جایگزین مشخص شده و با پژوهش و تحلیل سیستماتیک از این راه حلها انتخاب مناسبی بعمل آید. این فرایند عبارت از تصمیم گیری است. اصولاً تصمیم گیری فرایندی است که به آینده نظر داشته و لذا نمیتواند قطعیت داشته و اصولاً دارای ابهام میباشد. انتخاب اهداف روشن و راه حلهای صحیح علاوه بر آنکه به قابلیت های مدیر بستگی دارد، نیازمند دسترسی به اطلاعات روشن بویژه اطلاعات کمی مانند بودجه عملکرد هزینه ها، زمان و نظایر آن در مورد آینده میباشد.  لذا با توجه به اهمیت تصمیم گیری در انجام وظایف مدیریت، یکی از مباحث مهم مدیریت را تئوری تصمیم تشکیل میدهد. از آنجا که اغلب فعالیتهای یک واحد اقتصادی مرتبط به جنبه مالی است، بنابراین اتخاذ تصمیمات صحیح نیازمند دسترسی به اطلاعاتی که عمدتاً ماهیتی مالی و حسابداری دارند، میباشند.
در سالهای اخیر نقش حسابداری و مدیریت مالی در اداره امور سازمانهای صنعتی، اقتصادی و اجتماعی هماهنگ با پیشرفت های عظیمی که در علم و تکنولوژی نصیب جوامع بشری شده است، دچار تحولات و تغییرات وسیعی شده، بطوریکه دانش حسابداری از صورت ابتدائی و منفعل خود که در گذشته چیزی بجز ثبت وقایع رخدادهای مالی نبود تغییر پیدا کرده و امروزه به شکل کاملاً پویائی در اداره امور تجاری و اقتصادی شریک و سهیم گردیده است. گسترش و توسعه دانش حسابداری به شکل امروزی خود عمدتاً دو عامل اساسی زیر بوده است :
اول نیاز روز افزون و فزاینده واحدهای عظیم اقتصادی، تجاری به سیستم اطلاعاتی حسابداری و دوم استفاده از سایر علوم و فنون بشری مانند آمار، ریاضیات، پژوهش عملیاتی و نیز بهره گرفتن از امکانات تکنولوژی مانند کامپیوتر که به بسط و توسعه دانش حسابداری کمک شایانی نموده اند، بطوریکه امروزه در این حوزه رشته های متعددی مانند حسابداری مالی، حسابداری بهای تمام شده ، حسابرسی، حسابداری دولتی و حسابداری مدیریت و مدیریت مالی ایجاد شده است که هریک از آنها قلمرو خاصی از فعالیتهای مالی سازمانها را در بر می گیرند و خدمات تخصصی ویژه خود را ارائه میدهند. اطلاعات مورد نیاز به منظور تصمیم گیری را در اختیار مدیریت قرار دهد. بهمین جهت امروزه از اطلاعات حسابداری به لحاظ داشتن ویژگی کمی و قابل رسیدگی بودن به طور وسیعی در برنامه ریزی و کنترل عملیات سازمانها استفاده میشود.

چکیده :
تحقیق حاضرکه موضوع آن بررسی عوامل موثردرمحاسبه بهای تمام شده برق درنیروگاههای استان (مطالعه موردی نیروگاه شهیدرجائی) ازدیدگاه مدیران مالی در ۶ فصل تنظیم گردیده است .
اصولا”روشهای تعین بهای تمام شده کالا ویا خدمات نتایج حاصل ازاعمال روشهائی است که مجموعا”هزینه یابی نامیده می شودوهزینه یابی درتعریف عبارت است از : طبقه بندی وتسهیم هزینه ها به منظور تعین بهای تمام شده محصولات وخدمات واحد تجاری وتنظیم وارائه اطلاعات مربوط به نحوه مناسبی که برای راهنمائی مدیران وصاحبان واحد مزبور درجهت کنترل عملیات آن قابل استفاده باشد.  مدیران شرکت ها باداشتن اطلاعات کافی وصحیح می توانندبرنامه ریزی لازم را به منظور حضور دربازار رقابت داشته باشند، اطلاعات حسابداری نیز نظیرسایراطلاعات وقتی بیشتر ازآنها می تواندکمک موثری به مدیران نمایندتابراساس اطلاعات واصله از حسابداری بتوانندبه موقع تصمیم گیری نماید لذا تحقیق را با مراحل “آیاسیستم بهای تمام شده مورداستفاده درصنعت برق پوشش دهنده تمام هزینه ها تولید درصنعت می باشد. شروع شده است “

اهداف اصلی تحقیق:
اهداف اصلی تحقیق عبارت است از: ۱- شناسائی عوامل هزینه ۲- شناساندن عوامل موثر هزینه به مدیران فنی ۳- بررسی ساختارسیستم هزینه یابی وسیستم حسابداری وهمچنین سیستم حسابداری موجودبهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق بوده است