سرمایه گذاری در بورس

کد محصول hs88

فایل وورد

۴۰ صفحه

۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
عرضه سهام شرکت در بورس L
تجزیه و تحلیل نسبت های مالی ۱
نسبت های اصلی ۲
دیدگاه های نقدینگی ۴ 
دیدگاه سودآوری ۴
دیدگاه اهرمی ۴
دیدگاه فعالیت ۵
دیدگاه ارزش بازار ۵
نسبت های نقدینگی ۵
نسبت جاری ۶
نسبت آنی ۸
نسبت وجه نقد ۹
دوره استقامت ۱۰
سرمایه در گردش خالص ۱۰
نسبت سرمایه در گردش خالص به کل دارایی ها ۱۱
سایر نسبت های نقدینگی ۱۲
نسبت های فعالیت ۱۳
نسبت گردش ثابت دریافتنی ۱۴
نسبت دوره گردش کالا ۱۶
دوره عملیات ۱۷
نسبت گردش مجموع دارایی ها ۱۷
نسبت گردش دوره جاری ۱۸
نسبت گردش دارایی های ثابت ۱۸
ارتباط متقابل نقدینگی و فعالیت در تاثیر سود ۱۹
نسبت های اهرمی ۲۰
نسبت کل بدهی ۲۲
نبت پوشش هزینه های بهره ۲۲
نسبت های سودآوری ۲۳
نسبت سودخالص به فروش ۲۳
بازده مجموع دارایی ها ۲۴
بازده حقوق صاحبان سهام عادی ۲۵
قدرت کسب سود دارایی ها ۲۶
نسبت های ارزش بازار ۲۷
سود هر سهم EPS 27
نسبت ارزش بازار سهم به ارزش دفتری ۲۷
نمودار های نسبت های مالی برای تحلیل ۲۸
نسبت مورد نیاز در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری ۳۷