پروژه مالی بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن

کد محصول hs57

فایل وورد

۸۲ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

 تاریخچه صنعت کارتن سازی
تاریخچه شرکت کارتن مشهد
مقدمه

فصل اول
مشخصات شرکت کارتن مشهد:
وضعیت ماکلیت شرکت
میزان تولید شرکت
منابع انسانی شرکت
حسابرسی
تبلیغات
صادرات
پیش بینی و بودجه بندی
استانداردهای کسب شده
مشتریان اصلی شرکت

فصل دوم
معرفی محصولات تولیدی
معرفی مواد اولیه
چگونگی طراحی
ماشین آلات

فصل سوم
اهداف شرکت
۱- اهداف استراتژیک و بلند مدت به صورت مدون و مستند:
۲- اهداف استراتژیک و بلند مدت در سطح واحدهای شرکت
۳- اهداف کلان

فصل چهارم
بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد
حسابداری فروش
۱- واحد فروش
۲- واحد طراحی
۳- واحد کلیشه‌سازی
۴- نمونه سازی
تنظیم قراردادها
فرم بازرگانی قرارداد
فرم قرار داد فروش
قسمت برنامه‌ریزی تولید
واحد تولید
انبار محصول
حسابداری فروش
برگشت از فروش و تخفیفات
تحقیقات نقدی فروش
اعتبارات مشتری
وصول مطالبات
محدودیت ها
نتیجه گیری
ضمائم