پروژه مالی حسابداری مالی ، اموال ، انبار و حقوق دستمزد

کد محصول hs56

فایل وورد

۱۵۰ صفحه

۲۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

آشنائی باسیستم حسابداری مالی
۱. شرح سیستم کامپیوتری واحد حسابداری
۲. آموزش نحوه ورود سندحسابداری
۳. نحوه ویرایش اسنادحسابداری
۴. نحوه گزارش گیری(ترازآزمایشی-دفاترکل ومعین)
آشنائی باسیستم حسابداری انبار :
۱. ارائه جزئیات وانواع گزارشات قابل استخراج
۲. نحوه ورود رسیدانبارونحوه ورود حواله انبار
۳. ارائه نمونه ازکاردکس حسابداری انبار(مستخرج ازسیستم انبار)
۴. ارائه نمونه ای ازگزارش درموردیکی ازاقلام کالاها
۵. لیست شمارش وانبارگردانی پایان سال
آشنائی باسیستم حسابداری اموال :
۱. ارائه جزئیات منوهای موجود درزیرمجموعه سیستم حسابداری اموال (گزارشات وبخش های طراحی شده درزیرمجموعه سیستم حسابداری اموال)
۲. ارائه نحوه ورود اطلاعات هنگام خرید (اضافات)دارائی های ثابت
۳. ارائه نحوه تخصیص پلاک و شماره اموال به دارائی های ثابت جدید خریداری شده
۴. توضیح در مورد نحوه استهلاک در سیستم مذکور
آشنائی با سیستم حسابداری حقوق و دستمزد :
۱. ارائه جزئیات و منوهای موجود درزیرمجموعه سیستم حسابداری حقوق ودستمزد (گزارشات وبخشهای طراحی شده درزیرمجموعه سیستم مذکور)
۲. ارائه نحوه ورود اطلاعات در سیستم مذکور
۳. ارائه نحوه گزارشگیری لیست حقوق و دستمزد از سیستم مذکور
۴. تهیه خلاصه ای ازسندحسابداری مربوط به حقوق و دستمزد یکی ازماههای سال که براساس اقلام لیست حقوق دستمزد صادرشده است
۵. ارائه مبانی نحوه محاسبه مالیات مکسوره حداقل یکی از پرسنل انتخابی
۶. ارائه مبانی نحوه محاسبه بیمه مکسوره حداقل یکی از پرسنل انتخابی
آشنائی با سیستم حسابداری صنعتی (بهای تمام شده) :
با توجه به اینکه این بخش ممکن است در برخی شرکتها بکاربرده نشود صرفا ودر صورت وجود شرح کامل منوهای موجود در زیرمجموعه سیستم مذکورهمراه با نحوه گزارشگیری و ورود اطلاعات به آن ارائه گردد
آشنائی با سایرسیستم های موجود در بخش امورمالی شرکت :
در صورت وجود سایر سیستم ها مختصری از جزئیات نحوه بکارگیری وفوائد آن ارائه شود
۱. منظوراز صورتخلاصه تنخواه چیست؟ تصویر یک نمونه ازآن همراه با ثبت حسابداری مربوطه راارائه نمائید.
۲. سند حسابداری یک مورد ازاضافات به دارائی ثابت ارائه گردد و نحوه کلی تشخیص صدور سند درمورد اضافات به انواع دارائی ثابت تشریح شود.
۳. سند حسابداری یک مورد از فروشهای صورت گرفته ارائه گردد.تصویر ضمائم مربوط شامل فاکتورفروش ، حواله انبارو سایرمدارک مربوطه درج شود.(درمورد شرکتهای پیمانکاری ،خدماتی و سایر محلهای کارآموزی سند مربوط به تشخیص درآمدهای مذکور تشریح شود)
۴. سند حسابداری یک مورد از خریدهای مواد اولیه ارائه گردد.تصویر ضمائم شامل فاکتورخرید، رسید انبارو سایر مدارک مربوط درج شود.(درمورد شرکتهای بازرگانی ،خدماتی و سایر محلهای کارآموزی سند مربوط به خرید کالا و ملزومات تشریح شود)
۵. سیستم وصول اسناد دریافتنی شرکت تشریح شود.چگونه برنامه ریزی می شود تا چکها به موقع به حیطه وصول درآید.اسناد حسابداری مربوط به واگذاری چکها به بانک و اسناد حسابداری مربوط به وصول چکهای مذکور درج شود.تصویر ضمائم مذکور شامل اعلامیه بستانکار موقت ،اعلامیه بستانکاربانکی پیوست شود.
۶. تصویر یکی از صورت مغایرات بانکی شرکت درج گردیده و نحوه کلی تهیه آن تشریح شود.
۷. سند حسابداری مربوط به بستن حسابهای موقت خلاصه و با ذکرتاریخ آن درج گردد.
توجه:
به لحاظ امانت اطلاعات مربوط به صورت فرضی درج گردد
۸. چند نمونه از مصادیق کسورات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم از سوابق شرکت استخراج و مهلت قانونی در مورد پرداخت و جریمه عدم پرداخت بموقع راذکرنمائید.
۹. درمورد عدم ارسال فهرست کارکنان شاغل و لیست قراردادهای منعقده و جریمه حاکم برآن طبق قانون مالیاتهای مستقیم تحقیق نمائید.
۱۰. موعد مقرردر مورد ارسال لیست بیمه و مالیات به ادارات ذیربط چگونه است .جریمه عدم رعایت موعد مذکورچقدراست؟
۱۱. نحوه صدور سند حسابداری لیست حقوق یک ماه را همراه با تصویرصفحه اول لیست حقوق و دستمزد مربوط درج نمائید (ارائه اطلاعات اشخاص شاغل تصحیح و بصورت فرضی درج شود)
۱۲. برخورد با اضافات و کسورات انبارگردانی را از لحاظ :
الف) نحوه ریالی کردن مقادیر کسریا اضافه انبارگردانی
ب) نحوه صدور سند کسریا اضافی انبارگردانی را تشریح نمائید.
ج) تصویر صفحه آخر صورتخلاصه انبارگردانی که مبنای ثبت حسابداری قرار گرفته را همراه با ثبت حسابداری مربوط ارائه نمائید.
۱۳. ارائه اطلاعات فصلی خرید و فروش و تبعات ناشی از عدم ارسال به موقع و یا نادرست اطلاعات مذکوررا براساس آخرین بخشنامه های سازمان امورمالیاتی مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را درج نمائید.
۱۴. ارائه سه ماهه اطلاعات وارده به سیستم های رایانه به اداره امورمالیاتی را براساس آخرین بخشنامه های سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار دهید؟ مهلت ارسال اطلاعات مذکورچقدراست؟ عدم ارسال آن طبق آئین نامه تحریر دفاتر و بخشنامه های موجود چه تبعاتی برای شرکت دارد؟
۱۵. رئوس مندرجات آئین نامه تحریردفاتررا حداکثر دریک صفحه خلاصه و ارائه نمائید؟آئین نامه مذکور را ازطریق جستجو در اینترنت قابل دسترسی می باشد.( به تاریخ آئین نامه مذکور می بایست توجه شود.)
مقدمه‌:
تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری مربوط به موضوعات مختلف، می‌تواند مراجع تصمیم‌گیری، مدیران واحدهای اقتصادی و اشخاص ذی‌حق، ذی‌نفع و ذی‌علاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداری و استانداردهای تدوین‌شده یاری دهد.
آشنایی با سیستم حسابداری مالی 
۱. شرح سیستم کامپیوتری واحد حسابداری
۱- امکانات سیستم حسابداری مالی و کنترل بودجه دو زبانه :
۱-۱: واسط کاربر انگلیسی .
۲-۱: تنظیم جداول پایه ( حساب ، مرکز ) به هر زبانی ( انگلیسی ، آلمانی ، عربی و … ) جهت شرکتهایی که لازم است ترازها و گزارشات گردش حسابها و مراکز را علاوه بر زبان فارسی به زبان دیگری ارائه نمایند .
۳-۱: صدور اسناد به هر زبانی ( انگلیسی ، آلمانی ، عربی و … ) جهت شرکت هایی که لازم است گزارشات در حد ردیف اسناد را علاوه بر زبان فارسی به زبان دیگری ارائه نمایند .
۴-۱ : امکان تعریف دوره های مالی میلادی و صدور سند با تاریخ میلادی .
۵-۱ : امکان تبدیل تاریخ های شمسی به میلادی در گزارشات .
۶-۱: منوهای انگلیسی در ابزارهای طراحی گزارشات و طراحی فرم برای کاربران انگلیسی زبان .
۷-۱: امکان دریافت خروجی گزارش به هر زبانی ( انگلیسی ، آلمانی ، عربی و … )
۲- امکانات سیستم با رویکرد شعب متمرکز ( شعبه ، پروژه ، کارگاه)
۱-۲: حسابداری شعب مختلف در بانک اطلاعاتی واحد .
۲-۲: امکان تعریف ۰۰۰/۰۰۰/۱ شعبه .
۳-۲ : استفاده از جداول پایه ( حساب و مرکز ) مشترک برای تمامی شعب .
۴-۲: تفکیک حدود دسترسی کاربران به منوها و اطلاعات در حد شعبه .
۵-۲ : تفکیک اسناد هر شعبه .
۶-۲ : تهیه گزارشات تفکیکی ، تجمیعی و مقایسه ای شعب .
۳- امکانات سیستم با رویکرد شعب غیر متمرکز ( شعبه ، پروژه ، کارگاه ) :
۱-۳ : حسابداری شعب در مکانهای فیزیکی مختلف .
۲-۳ : تجمیع اسناد به تفکیک شعب در ریزترین سطح ورود اطلاعات با کمک وسایل نقل و انتقال اطلاعات چون CD و یا امکانات مخابراتی .
۳-۳: قابلیت ارتباط با سیستم حسابداری تجمیعی در صورت نیاز به تجمیع اطلاعات در حد سطوح مشترک جداول پایه .
۴-۳: تهیه گزارشات تفکیکی ، تجمیعی و مقایسه ای شعب .