دانلود پروژه حسابداری چرخه حسابداری در موسسات بازرگانی

کد محصول hs19

تعداد صفحات :۹۵ صفحه

فرمت فایل : WORD

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : تعاریف اولیه ۱
بنگاه اقتصادی ۲
رویدادهای اقتصادی یا مالی ۳
تعریف حسابداری ۳
نمودار رابطه اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری ۴
شخصیت حسابداری ۵
استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ۵
استفاده کنندگان درون سازمانی ۶
استفاده کنندگان برون سازمانی ۷
نمودار استفاده کنندگان از گزارشهای حسابداری ۸
دارائیها ۹
حقوق مالی اشخاص ۱۰
ترازنامه ۱۱
حساب ۱۴
ثبت و رویدادهای مالی مالی در حسابها ۱۵
قاعده ثبت افزایش وکاهش در حسابها ۱۶
مانده گیری حسابها ۱۷

فصل دوم : ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری ۱۸
اسناد مدارک مثبته ۱۹
سند حسابداری ۱۹
فرم سند حسابداری ۲۱
نحوه تنظیم سند حسابداری ۲۲
دفاتر حسابداری ۲۳
فرم دفتر روزنامه ۲۴
نحوه ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه ۲۵
دفتر کل ۳۱
فرم دفتر کل ۳۳
دفتر معین ۳۷
توان آزمایشی حسابهای دفتر کل ۲۹

فصل سوم : چرخه حسابداری در موسسات بازرگانی  ۴۲
چرخه حسابداری  ۴۳
بستن حسابهای موقت  ۴۶
مثال جامعه : اصلاح حسابها و … ۴۶

فصل چهارم : مثال جامع  ۵۶
تراز آزمایشی ۵۷
دفتر روزنامه ۵۸
دفتر کل  ۶۵
کاربرگ ۷۷
ترازنامه ۷۸
منابع وماخذ