خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب مهندسی عمران و معماری / بررسی نقش و اثرات برنامه ریزی کاربری اراضی شهری (با استفاده از GIS ) در روند توسعه شهری

بررسی نقش و اثرات برنامه ریزی کاربری اراضی شهری (با استفاده از GIS ) در روند توسعه شهری

کد محصول MEM153

تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
چکیده ۵
فهرست مطالب ۷
فهرست جداول ۱۳
فهرست نمودارها ۱۵
فهرست عکسها ۱۶
فهرست نقشه ها ۱۷
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه ۱۹
۱-۱ – طرح مسئله ۲۱
۱-۲- اهمیت و اهداف تحقیق ۲۲
۱-۳- بیان فرضیه ها ۲۳
۱-۴- روش تحقیق ۲۴
۱-۵- محدوده مورد مطالعه و مقطع زمانی ۲۵
۱-۶- پیشینه تحقیق ۲۶
۱-۷- محدودیتها و موانع تحقیق ۲۸
۱-۸- معانـی و مفــاهیــم کلمــات ( اصطلاحــات ) ” ترمینولوژی Terminology ” بر حسب حروف الفبای لاتین ۲۹
فصل دوم : مبانی نظری پژوهش
مقدمه ۳۵
۲-۱- کاربری اراضی شهری ۳۶
۲-۲- انواع نقشه های کاربری زمین ۴۰
۲-۳- حفظ کاربری اراضی ۴۱
۲-۴- استانداردهای عام در برنامه ریزی کاربری زمین ۴۶
۲-۵- کاربری زمین و سامان دهی فضاهای شهری ۵۱
۲-۶- نظام سرانه‌های شهری در جهان ۵۳
۲-۷- GIS چیست؟ ۵۵
۲-۸- قابلیتها و کاربردهای GIS 57
۲- ۹- کارآمدی سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) 60
۲-۱۰- کاربرد GIS در کاربری اراضی شهری ۶۱
۲-۱۱- مروری بر نرم افزارهای GIS 63
۲-۱۲- مولفه های GIS 67
۲-۱۳- کاداستر چیست؟ “Cadastre” 69
انواع کاداستر ۷۰
فصل سوم: موقعیت جغرافیایی و اوضاع طبیعی منطقه مورد مطالعه
مقدمه ۷۵
۳-۱- موقعیت ریاضی و نسبی ۷۵
۳-۲- آب و هوا ۷۸
۳-۲-۱ درجه حرارت ۷۸
۳-۲-۲- بارندگی ۷۹
۳-۲-۳- جریانات جوی ۸۰
۳-۳- منابع آب ۸۱
۳-۳-۱- آبهای سطحی ۸۱
۳-۳-۲- منابع آب زیرزمینی ۸۳
۳-۴- ناهمواریها ۸۴
۳-۴-۱- کوهها ۸۵
۳-۴-۲- دشت مشهد ۸۷
فصل چهارم : ویژگی های انسانی منطقه مورد مطالعه
مقدمه ۸۹
۴-۱- تحلیل جمعیتی شهر مشهد ۹۰
۴-۱-۱- شدت و سرعت توسعه شهر و جمعیت شهری ۹۰
۴-۱-۲- جمعیت مشهد از سال ۳۵ تا۷۵ ۹۰
۴-۱-۳- پیش بینی جمعیت شهر مشهد در افقهای ۸۵- ۹۵ و ۱۴۰۰ ۹۳
۴-۱-۴- بررسی جمعیت و تراکم جمعیت در بعد مکانی شهر مشهد ۹۴
۴-۱-۵- وضعیت جمعیت فعال و اشتغال ۹۹
فصل پنجم : ویژگی های اقتصادی منطقه مورد مطالعه
مقدمه ۱۰۳
۵-۱- اقتصاد شهر مشهد در گذر زمان ۱۰۳
۵-۲- نیروی انسانی در بخشهای اقتصادی شهر مشهد ۱۰۹
۵-۳- بررسی ارزش افزوده در بخشهای مختلف اقتصادی شهرستان مشهد ۱۱۲
الف) بخش کشاورزی ۱۱۲
۱-الف) کشاورزی و پیدایش شهرها ۱۱۲
۲-الف)ارزش افزوده بخش کشاورزی ۱۱۳
ب) بخش صنعت ۱۱۴
۱-ب) شهر و صنعت ۱۱۴
۲-ب) ارزش افزوده بخش صنعت ۱۱۵
ج) بخش خدمات ۱۱۵
۱-ج) خدمات و شهر ۱۱۵
۲-ج) ارزش افزوده بخش خدمات ۱۱۶
۵-۴- محاسبه GDP شهرستان مشهد ” تولید ناخالص داخلی” ۱۱۶
۵-۵- گردشگری ۱۱۶
فصل ششم : ویژگی های فیزیکی – کالبدی منطقه مورد مطالعه
مقدمه ۱۱۹
۶-۱- ویژگی های فیزیکی و کالبدی بخش طبیعی ۱۱۹
۶-۲- ویژگی های فیزیکی و کالبدی بخش انسان ساز ۱۲۱
۶-۳-برخی ازمشکلات کالبدی موجود در محدوده مورد مطالعه ۱۲۹
فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه ۱۳۲
۷-۱ وضعیت مو جود و مشکلات ۱۳۳
۷-۱-۱- معضلات خدماتی شهر مشهد ۱۳۳
۷-۱-۲- معضلات نا همخوانی کاربری ها ۱۳۴
۷-۲- تحلیل کاربریهای گوناگون شهری و راهکارهای پیشنهادی ۱۳۶
۷-۲-۱ کاربری مسکونی ۱۳۶
۷-۲-۲- کاربری تجاری ۱۳۶
۷-۲-۳ کاربری آموزشی ۱۳۶
۷-۲-۴ کاربری مذهبی ۱۳۷
۷-۲-۵ کار بری فرهنگی ۱۳۷
۷-۲-۶- کاربری بهداشتی و درمانی ۱۳۷
۷-۲-۷- کاربری ورزشی ۱۳۷
۷-۲-۸- کاربری فضای سبز ۱۳۸
۷-۲-۹- کاربری صنعتی ۱۳۸
۷-۲-۱۰- کاربری نظامی ۱۳۸
۷-۲-۱۱- کاربری جهانگردی و خدماتی ۱۳۸
۷-۳- نتایــج و آزمون فرضیه ها ۱۴۰
۷-۳-۱-نتایج تحلیلی مربوط به کاربری های اراضی منطقه ۹ شهرداری مشهد ۱۴۰
۷-۳-۲- آزمون فرضیه ها ۱۴۴
۷-۴-کاربری پیشنهادی اراضی شهری در منطقه ۹ شهرداری مشهد ………………………………. ۱۴۶

فصل هشتم : منابع ، پیوست ها و ضمائم
فهرست منابع و مآخذ ۱۵۲
معرفی محیط view 158
Abstract 166

فهرست جداول
جدول شماره ۲-۱) نرم افزارهای مختلف جی آی اس ۶۳
جدول شماره ۲-۲) نمایش مشخصات پسوندهای مخفف انواع فایلها ۶۶
جدول شماره ۳-۱) مشخصات آب و هوایی شهر مشهدطی سالهای ۹۹- ۱۹۶۱ ۷۹
جدول شماره ۴-۱) جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر مشهد ۱۳۷۵ ۹۱
جدول شماره ۴-۲) جمعیت و نرخ رشد در مقاطع سرشماری (۱۳۷۵-۱۳۳۵) ۹۴
جدول شماره ۴-۳) وسعت، جمعیت ، تراکــم و اشتغال شهــر مشهــد در ســـال ۱۳۷۵ بــه تفکیک مناطق شهرداری ۹۵
جدول شماره ۴-۴) جمعیت شهر مشهد در سال۱۳۸۵ به تفکیک خانوار و جنسیت ۹۸
جدول شماره ۵-۱) وضعیت فعالیت در شهر مشهد ۱۳۵۵-۱۳۷۵ ۱۱۱
جدول شماره ۵-۲) ارزش افزوده بخش کشاورزی در سه ماهه اول ۱۳۸۴ ۱۱۴
جدول شماره ۵-۳) ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماهه اول .۱۳۸۴ ۱۱۵
جدول شماره ۵-۴) ارزش افزوده بخش خدمات در سه ماهه اول ۱۳۸۴ ۱۱۶
جدول شماره ۷-۱ ) میزان کاربری های زمین در شهر مشهد بر حسب متر مربع ۱۴۳
جدول شماره ۷-۲ ) سهم هر یک از کاربری ها در سطح منطقه ۹ شهرداری مشهد به درصد ۱۴۴

فهرست نمودارها
نمودار شماره ۴-۱) جمعیت شهر مشهد در سالهای (۱۳۷۵-۱۳۳۵) به تفکیک جنسیت ۹۲
نمودار شماره ۴-۲) جمعیت شهر مشهد در سال ۱۳۸۵ بر حسب مناطق شهرداری ۹۲
نمودار شماره ۴-۳) پیش بینی جمعیت شهــر مشهد در افقهــای ۸۵ ،۹۵ و ۱۴۰۰ با ضـرایب رشد فرضی ۱، ۲ و ۳ % ۹۳
نمودارهای شماره ۴-۴ و ۴-۵) نمایش جمعیت مناطق ۱۲ گانه شهر مشهد برحسب تعــداد نفر و درصد در سال۱۳۷۵ ۹۷
نمودار شماره ۴-۶) تراکم جمعیت مشهد در مناطق ۱۲ گانه شهرداری در سال ۱۳۷۵ ۹۹
نمودار شماره ۴-۷) جمعیت شاغل مشهد در سال ۱۳۷۵ به تفکیک مناطق ۱۲ گانه ۱۰۰
نمودار شماره ۴-۸) جمعیت با ســواد بر حسب منــاطق ۱۲ گـــانـــه شهـــرداری مشهــد در سال ۱۳۸۵ ۱۰۰
نمودار شماره ۴-۹ ) نمایش جمعیت بی سواد بر حسب منــاطق ۱۲ گانــه شهـرداری مشهــد در سال۱۳۸۵ ۱۰۱

فهرست عکسها
عکس شماره ۶-۱) نمــایــی از ویـژگـیهــای فیزیکــی و کالبــدی بخـش طبیعــی در انــتهـــای بلوار هاشمیه ۱۲۰
عکس شماره ۶-۲) نمایی از ویژگیهای فیزیکــی – کـالبـدی بخش انسان سـاز در حـال ســاخت (انتهای بلوار هفتم تیر) ۱۲۱
عکس شماره ۶-۳) نمــائی از ویژگیهــای فیزیکـی-کــالبـدی بخش انســان ساز بصورت کامل (انتهای بلوار هفتم تیر) ۱۲۲
عکس شماره ۶-۴) نمـائـی از بـافتــی با اسکــان غیـر رسمی و حاشیه نشینی در منطقـه مورد مطالعه (منطقه ۹) ۱۲۳
عکس شماره ۶-۵) نمــائــی زیبــا از بخش بـه ظـاهــر ییلاقی منطقــه، مـرز محیـط مصنـوع و طبیعت ۱۲۴
عکس شماره ۶-۶) نمائی از بافت تجاری-مسکونی با واحدهای خدماتی (هتل) ۱۲۶
عکس شماره ۶-۷) نمائی از بافت مسکونی – تجاری با چشم اندازی از هتل پارس ۱۲۷
عکس شماره ۶-۸) نمائی از مساکن بخش شمالی منطقه با بافتی کلاسیک ۱۲۸
عکس شماره ۶-۹) نمائی دیگر از بخش شمالی با بافتی کلاسیک ۱۲۹

فهرست نقشه ها
نقشه شماره۱-۱) نمایش نقشه شهری مشهد به تفکیک مناطق شهرداری ۲۵
نقشه شماره ۳-۱) تقسیمات سیاسی استانهای خراسان و شهرستان مشهد ۷۶
نقشه شماره ۳-۲) تقسیمات سیاسی استان خراسان رضوی ۷۷
نقشه شماره ۳-۳) ارتفاعات و ناهمواریهای مشهد ۸۴
نقشه شماره ۳-۴) ساختار زمین شناسی مشهد ۸۶
نقشه شماره ۴-۱) نمایش تراکم جمعیت در نواحی ۱۲ گانه مشهد ۹۶
نقشه شماره ۷-۱) نمایش کلی کاربری ها در سطح منطقه ۹ ۱۴۸
نقشه شماره ۷-۲) نمایش کاربری های مسکونی و غیر مسکونی ۱۴۹
نقشه شماره ۷-۳) نمایش کاربری های اداری ، تجاری و صنعتی ۱۵۰
نقشه شماره ۷-۴) نمایش سایر کاربری ها ۱۵۱
نقشه شماره ۷-۵) نمایش کاربری های پیشنهادی اراضی شهری در منطقه ۹ شهرداری مشهد ….. ۱۵۲